5.3. Powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie województwa

5.3. Powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie województwa

 
 
5.3. Powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie Województwa
 
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego wizję województwa i jego misję przedstawiają Rysunek 5.1. i Rysunek 5.2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego wyróżniono cztery cele strategiczne:
A.    Zapewnienie mieszkańcom warunków do podwyższania poziomu życia
B.    Zwiększanie konkurencyjności gospodarki w stosunku do innych regionów Europy
C.    Wzrost wewnętrznej integracji i istotna poprawa jakości przestrzeni
D.    Dostosowanie potencjału, struktury i organizacji województwa do wyzwań XXI w. i wymagań jednoczącej się Europy.
 
Projekty dalszego kanalizowania Gminy (Program 1 "Dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej") wpisują się w jeden z celów generalnych województwa, określonego jako "Zapewnienie mieszkańcom warunków do podwyższenia poziomu życia".
 
W ramach uszczegółowienia celu generalnego wskazanego powyżej, SRWW wymienia 4 cele szczegółowe:
ˇ    ˇ    praca
ˇ    ˇ    byt materialny
ˇ    ˇ    rozwój duchowy
ˇ    ˇ    bezpieczeństwo.
 
Wiodące znaczenie ma cel szczegółowy określony jako "Byt materialny", ponieważ obejmuje on następujące aspekty, zbieżne z rozpatrywanym projektem:
 
ˇ    zapewnienie warunków do satysfakcjonującego bytu materialnego, w tym: wyżywienia, mieszkania, przebywania w zdrowym środowisku, lecznictwa i wypoczynku
ˇ    uzyskanie wysokiego poziomu obsługi mieszkańców (gospodarstw domowych) w zakresie usług publicznych oraz dobrej dostępności przestrzennej w tym zakresie.
 
Realizacja zadań w zakresie rozwoju infrastruktury jest jednak bardzo trudna, głównie ze względu na dużą kosztochłonność inwestycji. Dlatego też należy szczególnie pilnie poszukiwać środków ze wszystkich możliwych źródeł finansowania, łącznie ze środkami pomocowymi UE.
 
Osiągnięciu tego celu powinny służyć także projekty, realizowane w ramach Programu 2 "Poprawa funkcjonowania układu drogowego". Bardziej funkcjonalny układ drogowy ułatwiać będzie komunikację na terenie Gminy i dogodne połączenia z miejscowościami poza Gminą, nie tylko mieszkańcom, ale również przyjezdnym, w szczególności inwestorom i przedsiębiorcom, chcącym podjąć aktywność gospodarczą. Stąd realizacja programu może podnieść poziom zamożności samej Gminy, ale przede wszystkim mieszkającej tu ludności. Co więcej, właściwie realizowana koncepcja poprawy funkcjonowania układu drogowego przyczyni się także do osiągnięcia celu C, czyli "Wzrostu wewnętrznej integracji i istotnej poprawy jakości przestrzeni".
 
Gmina zamierza także dalej inwestować w infrastrukturę społeczną. Służyć temu ma Program 3 "Rozwój infrastruktury społecznej". Kształt programu wpisuje się w założenia SRWW, w której odnotowuje się, że koncepcja rozwoju infrastruktury społecznej ma na uwadze następujące dążenia:
ˇ    ˇ    odpowiedni dostęp do oferowanych przez nią usług na wszystkich obszarach
ˇ    ˇ    jakość użytkową urządzeń i usług odpowiadającą standardom europejskim, potrzebom humanitarnym i poziomowi rozwoju technologii cywilizacyjnej.
 
Rozwój infrastruktury społecznej w zasadzie służy osiąganiu wszystkich celów strategicznych województwa z uwagi na to, że stanowi on podstawę zaspokajania potrzeb mieszkańców i podnoszenia poziomu życia, równocześnie jest impulsem do aktywizacji gospodarczej terenów.
 
Powiązania z Programem "Ochrona środowiska" programów niniejszego planu
 
Jest to jeden z wojewódzkich programów strategicznych. Przedsięwzięcia, służące ochronie środowiska, z reguły nie występują samoistnie, lecz są realizowane w obrębie poszczególnych sektorów gospodarki. W konsekwencji wyróżniamy bardzo szeroką paletę przedsięwzięć (około 70), realizowanych przez różne podmioty w różnych działach ochrony. Ta różnorodność powoduje, że w głównej mierze mogą być one realizowane równoległe i nie ma możliwości ich hierarchizacji. W ramach Działania "5.5.1 Mieszkalnictwo i ład przestrzenny" wyróżniono Poddziałanie "Uporządkowanie gospodarki ściekowej", w szczególności zweryfikowanie spodziewanej ilości i obciążenia ścieków, które będą dostarczane do poszczególnych oczyszczalni z uwzględnieniem:
ˇ    trwałych tendencji kształtujących ilość i jakość ścieków przypadających na mieszkańca
ˇ    perspektywy włączenia do sieci pozostałych dzielnic peryferyjnych i sąsiadujących miejscowości
ˇ    modernizacji kanalizacji przez dostosowanie przekrojów kolektorów do realnych potrzeb i zabezpieczenie kolektorów przed dopływem wód gruntowych
ˇ    eliminowania przelewów burzowych na rzecz zbiorników przechwytujących wodę deszczową i odprowadzających ją do środowiska w sposób kontrolowany
ˇ    rozbudowy sieci kanalizacyjnych w celu dociążenia istniejących oczyszczalni ścieków.
ˇ    modernizacji kolektorów, zmierzającej do wyeliminowania nieszczelności i przenikania wód gruntowych do kanalizacji..
Działania podejmowane przez Gminę w ramach Programu "Dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej" wpisują się w wojewódzki Program "Ochrona Środowiska", w zakresie Poddziałania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej".
Także Program "Rozwój infrastruktury społecznej" przyczynia się do poprawy środowiska naturalnego z uwagi na fakt, iż zawarte w tym programie inwestycje powiązane są głównie z działaniami na rzecz zmniejszenia obciążeń tegoż środowiska.
 
Powiązania ze "Strategią rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich" programów niniejszego planu
 
Zapisy SRWW wskazują, że w ramach koncepcji rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich wyodrębniono działania w celu osiągnięcia istotnej poprawy jakości przestrzeni produkcyjnej i wzrostu wewnętrznej integracji. Służyć temu powinno między innymi:
ˇ    ˇ    realizowanie programu sanitacji wsi, który obejmuje zaopatrzenie wsi i rolnictwa w wodę pitną i gospodarczą, kanalizację zagrodową oraz zbiorową w skali wsi, oczyszczanie ścieków, wysypiska odpadów i inne
ˇ    ˇ    racjonalne kształtowanie układu gruntów ornych, użytków zielonych, lasów i użytków ekologicznych, odtworzenie i ochrona obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, ekologicznych, kulturowych.
Większość powyższych postulatów jest uwzględniona w zaproponowanych programach, co w przyszłości wydatnie wpłynie na poprawę jakości życia w Gminie Zagórów oraz ułatwi przedsiębiorcom funkcjonowanie na jej terenie.
 
Cel strategiczny
Zgodność projektu inwestycyjnego (kod zadania)
Powiązania ze strategią
01/2005; 02/2005; 03/2005; 04/2005; 05/2006; 06/2005; 07/2005; 08/2005; 09/2006; 10/2006; 11/2005; 12/2006
Powiązania z Programem Ochrona Środowiska
02/2005; 06/2005; 07/2005; 12/2006
Powiązania ze Strategia rozwoju obszarów wiejskich
06/2005; 07/2005; 12/2006
Źródło: Opracowanie własne