5.2. Powiązanie projektów ze Strategią Rozwoju Powiatu Słupeckiego

5.2. Powiązanie projektów ze Strategią Rozwoju Powiatu Słupeckiego

 
 
                              
    
 
W 2000 roku została opracowana Strategia Rozwoju Powiatu Słupeckiego. Autorzy przyjęli wizję rozwoju powiatu w następującym stwierdzeniu
 
POWIAT SŁUPECKI JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓREGO WŁADZE, PODMIOTY GOSPODARCZE I MIESZKAŃCY, KONTYNUUJĄC TRADYCJE WIELKOPOLSKI, W WARUNKACH ROSNĄCEJ KONKURENCJI, WSPÓŁPRACUJĄ ZE SOBĄ DĄŻĄC DO LEPSZEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW LOKALNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z POŁOŻENIA GEOGRAFICZNEGO ORAZ ZASOBÓW NATURALNYCH.
 
Dla realizacji wizji rozwoju powiatu przyjęto trzy cele główne:
  1. A.    Podniesienie atrakcyjności Powiatu Słupeckiego w aspekcie regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
  2. B.    Wzrost poziomu życia mieszkańców
  3. C.    Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego zgodnie z wymogami jednoczącej się Europy.
 
W ramach każdego z celów głównych wyróżniono listę celów szczegółowych. Przedstawiono je w sposób ogólny (stwarza to możliwość do dalszego uszczegółowiania i konkretyzowania).
 
Wszystkie przyjęte w tym dokumencie projekty są w pełni zgodne z działaniami i w konsekwencji celami strategicznymi, przyjętymi w Strategii Rozwoju Powiatu. Dokładne przyporządkowanie przedstawia Tabela 5.2.
 
 
Cel główny
Cel szczegółowy
Zgodność projektu inwestycyjnego (kod zadania)
PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI POWIATU SŁUPECKIEGO W ASPEKCIE REGIONALNYM, OGÓLNOPOLSKIM I MIĘDZYNARODO-WYM
 
Wykreowanie Powiatu Słupeckiego jako terenu o niebywałych walorach środowiska przyrodniczego, przyjaznego turystom oraz potencjalnym inwestorom i ciągła dbałość o poprawę stanu środowiska naturalnego. Jest to, bowiem niezbędny warunek pomyślnego rozwoju w długiej perspektywie.
05/2005; 06/2005
Wykorzystanie szansy, jaką daje położenie Powiatu Słupeckiego (na trasie Berlin - Moskwa) oraz dobrego zaplecza medycznego w Słupcy do ulokowania powiatu jako ważnego punktu na mapie Wielkopolski.
05/2005; 06/2005
 
WZROST POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
 
Stworzenie warunków do efektywnego i trwałego generowania miejsc pracy dających ludziom szanse na spożytkowanie swych talentów i umiejętności i zapewnienie godziwych dochodów.
01/2005; 02/2005; 03/2005; 04/2005; 05/2005; 06/2005; 07/2005; 08/2005; 09/2006; 10/2006; 11/2005; 12/2006
Zapewnienie dogodnych warunków do inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Chodzi o kształcenie, kulturę, podróże, dostęp do informacji, rozwój różnych form aktywności społecznej, tworzenie klimatu dla samoorganizacji i aktywności społecznej.
05/2005; 06/2005
Poprawa infrastruktury technicznej powiatu
(infrastruktura transportowa, gospodarka wodno- ściekowa, gospodarka odpadami, energetyka i gazyfikacja, telekomunikacja)
05/2005; 06/2005; 07/2005; 08/2005; 09/2006; 10/2006; 11/2005; 12/2006
ZDYNAMIZOWANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZGODNIE Z WYMOGAMI JEDNOCZĄCEJ SIĘ EUROPY
 
Wspieranie rozwoju miejscowej gospodarki i tworzenie pomyślnych warunków utrzymania i stworzenia różnorodności działalności gospodarczej.
07/2005; 08/2005; 09/2005; 10/2005; 11/2005; 12/2005
Zapewnienie wysokiej atrakcyjności dla inwestorów
02/2005; 03/2005; 04/2005; 05/2005; 06/2005; 07/2005; 08/2005; 09/2006; 10/2006; 11/2005; 12/2006
Stworzenie warunków do efektywnego wykorzystania unikatowych zasobów Powiatu Słupeckiego (2 parki krajobrazowe oraz walory historyczne, co jest ważnym atutem w propagowaniu i rozwoju turystyki).
05/2005; 06/2005
Źródło: Opracowanie własne