5.1. Powiązanie projektów ze Strategią Rozwoju Gminy Zagórów

5.1. Powiązanie projektów ze Strategią Rozwoju Gminy Zagórów

 
 
 
 
W 2004 roku Rada Miasta i Gminy Zagórów przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Zagórów. Dokument ten ma być przemyślanym, uporządkowanym planem rozwoju do roku 2015. Sformułowana w trakcie opracowywania strategii misja ma następujące brzmienie:
 
Samorządna Gmina Zagórów - prężnym ośrodkiem handlowym, gospodarczym, rolniczym, z preferencją do rozwoju turystyki kwalifikowanej.
 
Równocześnie został ustalony priorytet działań Gminy i jej rozwoju, którym jest dążenie do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej Gminy Zagórów oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Nadrzędnym celem rozwoju Gminy jest osiągnięcie wysokiej jakości życia mieszkańców oraz poprawa konkurencyjności gospodarki, poprzez właściwą realizację zadań własnych, rozwój przedsiębiorczości i wykorzystanie potencjału turystycznego, przy zapewnieniu wysokiej jakości środowiska przyrodniczego.
 
Osiągnięciu celu nadrzędnego ma służyć osiągnięcie następujących celów głównych oraz kierunków rozwoju:
1.    Rozwój przedsiębiorczości
2.    Poprawa efektywności rolnictwa
3.    Wykorzystanie walorów turystycznych dla aktywizacji gospodarczej Gminy
4.    Rozwój infrastruktury technicznej
5.    Poprawa poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców
6.    Promocja gospodarcza i turystyczna Gminy.
 
Zostały także opracowane następujące strategie branżowe:
ˇ    ˇ    Strategia Gminy Zagórów w dziedzinie edukacji
ˇ    ˇ    Strategia Gminy Zagórów w dziedzinie kultury
ˇ    ˇ    Strategia Gminy Zagórów w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
ˇ    ˇ    Strategia Gminy Zagórów w dziedzinie użytkowania i ochrony środowiska naturalnego oraz turystyki
ˇ    ˇ    Strategia Gminy Zagórów w dziedzinie infrastruktury komunikacyjnej i transportu.
 
W dziedzinie edukacji sformułowano następujące cele operacyjne:
ˇ    Modernizacja i doskonalenie systemu szkolnego
ˇ    Poprawa warunków nauczania
ˇ    Podnoszenie poziomu nauczania
ˇ    Stworzenie stabilnego systemu dofinansowywania i wspierania oświaty gminnej.
 
W dziedzinie kultury sformułowano następujące cele operacyjne:
ˇ    ˇ    Modernizacja instytucji i bazy infrastruktury kulturalnej
ˇ    ˇ    Atrakcyjna oferta kulturalna
ˇ    ˇ    Budowanie lokalnej tożsamości kulturowej.
 
W dziedzinie kultury fizycznej, sportu i rekreacji sformułowano następujące cele operacyjne:
ˇ    Troska o istniejący stan bazy sportowej i jej rozwój
ˇ    Rozwój różnych form masowej kultury fizycznej i rekreacji.
 
W dziedzinie użytkowania i ochrony środowiska naturalnego oraz turystyki sformułowano następujące cele operacyjne:
ˇ    ˇ    Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy z uwzględnieniem założeń i kierunków strategii zrównoważonego rozwoju Gminy
ˇ    ˇ    Rozwój turystyki jako alternatywny i dopełniający kierunek "specjalizacji" Gminy
ˇ    ˇ    Ograniczenie wielkości i skutków zanieczyszczeń oraz eksploatacji środowiska
ˇ    ˇ    Poprawa stanu kanalizacji
ˇ    ˇ    Poprawa stanu oczyszczalni ścieków
ˇ    ˇ    Poprawa stanu wodociągów
ˇ    ˇ    Program działań profilaktycznych i edukacyjnych.
 
W dziedzinie infrastruktury komunikacyjnej i transportu sformułowano następujące cele operacyjne:
ˇ    Budowa dróg o nawierzchni asfaltowej
ˇ    Remont i modernizacja istniejących dróg o nawierzchni asfaltowej
ˇ    Budowa i modernizacja parkingów i chodników
ˇ    Rozwój miasta i obszarów wiejskich "odnowa, zachowanie o odnowa dziedzictwa kulturowego".
 
Wszystkie, proponowane do realizacji w tym dokumencie zadania inwestycyjne, są zgodne z zapisami strategii Gminy oraz przyczyniają się do osiągnięcia założonych w niej celów.
Zgodność ową podsumowuje Tabela 5.1.
 
Cele rozwoju Gminy
Zgodność projektu
(kod zadania)
Cel główny 3
Wykorzystanie walorów turystycznych dla aktywizacji gospodarczej Gminy
05/2005; 06/2005
Cel główny 4
Rozwój infrastruktury technicznej
05/2005; 06/2005; 07/2005; 08/2005; 09/2006; 10/2006; 11/2005; 12/2006
Cel główny 5
Poprawa poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców
02/2005; 03/2005; 04/2005
Strategia branżowa Edukacja
Cel operacyjny: Poprawa warunków nauczania
02/2005; 03/2005; 04/2005
Strategia branżowa Kultura
Cel operacyjny: Modernizacja instytucji i bazy infrastruktury kulturalnej
01/2005; 02/2005; 03/2005; 04/2005
Strategia branżowa Kultura fizyczna, sport i rekreacja
Cel operacyjny: Troska o istniejący stan bazy sportowej i jej rozwój
02/2005; 03/2005
Strategia branżowa Użytkowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz turystyka
Cel operacyjny: Poprawa stanu kanalizacji
07/2005; 12/2006
Strategia branżowa Infrastruktura komunikacyjna i transport
Cel operacyjny: Budowa dróg o nawierzchni asfaltowej
08/2005; 09/2006
Strategia branżowa Infrastruktury komunikacyjna i transport
Cel operacyjny: Budowa i modernizacja parkingów i chodników
11/2005
Strategia branżowa Infrastruktura komunikacyjna i transport
Cel operacyjny: Rozwój miasta i obszarów wiejskich "odnowa, zachowanie o odnowa dziedzictwa kulturowego"
05/2005; 06/2005
Źródło: Opracowanie własne