Zadania

01/2005 - Zakup sprzętu przeciwpożarowego

 
1. KOD ZADANIA - 01/2005
Nazwa zadania:  Zakup sprzętu przeciwpożarowego
 
Łączne nakłady do poniesienia:  15.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji:  2005
Data zakończenia inwestycji:  2005
 
 
Opis zadania:
 
Zadanie polegać będzie na zakupieniu specjalnych nożyc do cięcia metalu - pojazdów, które uległy ewentualnym wypadkom.
 
Tabela 4.1. Zestawienie kosztów inwestycji 1/2005 wraz ze źródłami finasowania
 
Władze samorządowe zakładają finansowanie całości inwestycji z własnych środków.

02/2005 - Modernizacja kompleksu Szkolno - Gimnazjalnego w Zagórowie

 
2. KOD ZADANIA  02/2005
Nazwa zadania:  Modernizacja kompleksu Szkolno - Gimnazjalnego w Zagórowie
 
 
Łączne nakłady do poniesienia:  1.515.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji:  2005
Data zakończenia inwestycji:  2007
 
 
Opis zadania:
 
Zadanie dotyczy rozbudowy budynku szkoły od strony pomieszczeń użytkowanych przez Publiczne Gimnazjum. Zakres rozbudowy obejmować będzie wykonanie łazienek (wc) dla uczniów i personelu, wykonanie szatni dla uczniów oraz świetlicy i biblioteki szkolnej.
 
 
Władze samorządowe w 2005 i 2007 roku wydatkują własne środki, w 2006 roku zamierzają zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w  celu sfinasowania zadania.

04/2005 - Zakup laptopa dla Gimnazjum w Zagórowie

 
KOD ZADANIA  04/2005
Nazwa zadania:   Zakup laptopa dla Gimnazjum w Zagórowie
 
 
Łączne nakłady do poniesienia:  5.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji:  2005
Data zakończenia inwestycji:  2005
 
 
Opis zadania:
 
Zadanie polegać będzie na zakupieniu laptopa i przekazaniu go do dyspozycji nauczycieli i uczniów  Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zagórowie.
 
 
Władze samorządowe zakładają finasowanie omawianej inwestycji z własnych środków.

03/2005 - Budowa Przedszkola w Zagórowie

 
3. KOD ZADANIA  03/2005
Nazwa zadania:   Budowa Przedszkola w Zagórowie
 
 
Łączne nakłady do poniesienia: 1015.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji:  2005
Data zakończenia inwestycji:  2007
 
 
Opis zadania:
 
Zadanie polegać będzie na budowie przedszkola gminnego na terenie Zagórowa na działce będącej w posiadaniu Gminy.
Przedszkole będzie wybudowane jako sześciodziałowe z trzonem kuchennym zgodnie ze standardami unijnymi.
 
 
Władze samorządowe zakładają finansowanie omawianej inwestycji z własnych środków.

05/2005 - Zagospodarowanie skwerku miejskiego szatą roślinną z elementami małej architektury na Dużym Rynku w Zagórowie

 
KOD ZADANIA  05/2005
Nazwa zadania:   Zagospodarowanie skwerku miejskiego szatą roślinną z elementami małej architektury na Dużym Rynku w Zagórowie
 
 
Łączne nakłady do poniesienia:  422.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji:  2005
Data  zakończenia inwestycji:  2005
 
Opis zadania:
 
Skwer w centralnej części Dużego Rynku w Zagórowie w chwili opracowywania niniejszego dokumentu jest nieco zaniedbany. Rada Miejska postanowiła zagospodarować i uatrakcyjnić ten teren. Zadanie polegać będzie na:
 • prace przygotowawcze i ziemne: demontaż istniejącego ogrodzenia, przeniesienie w inne miejsce toalety, demontaż krawężników, usunięcie starych, chorych drzew topoli, wykarczowanie krzewów, wykonanie korytowania pod nawierzchnie utwardzone, wykopanie rowów pod żywopłoty, pod rurociąg PE, pod linię kablową oświetleniową, dowóz podłoża ogrodniczego i jego rozplantowanie, zaprawienie rowów pod żywopłoty
 • prace właściwe: montaż rury PR, linii kablowej, montaż słupków ogrodzeniowych, montaż krawężników, wykonanie podbudowy pod nawierzchnie brukowe, ułożenie nawierzchni brukowych, montaż lamp oświetleniowych, rozplanowanie ręczne podłoża ogrodniczego, zasadzenie roślin, założenie trawnika, ułozenie linii kropkującej.

Władze samorządowe zakładają możliwość dofinasowania omawianej inwestycji ze źródeł zewnętrznych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich, 2004 - 2006. Udział środków zewnętrznych zaplanowano na poziomie  80%, pozostałą część pokryją środki własne Gminy.

 

06/2005 - Budowa placów parkingowo - rekreacyjnych - centrum wsi w m. Trąbczyn

 
KOD ZADANIA  06/2005
Nazwa zadania:   Budowa placów parkingowo - rekreacyjnych - centrum wsi w m. Trąbczyn
 
 
Łączne nakłady do poniesienia:  250.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji:  2005
Data zakończenia inwestycji:  2005
 
 
Opis zadania:
 
Zadanie polegać będzie na przebudowie placu gminnego przy kościele, który od dawna jest niepisanym centrum wsi. Mieszkańcy proponują zagospodarować ten teren w taki sposób, aby plac stał się rzeczywistym centrum życia społecznego solectwa. Prace polegać będą na:
 
 • zlikwidowaniu - przebudowaniu linii energetycznej napowietrznej, która koliduje z urządzeniem placu jeko terenu dla wypoczynku i pod parking;
 • odnowieniu i odbudowaniu placu wokół istniejącej pompy, jako punktu centralnego placu;
 • urządzeniu skwerku - kwietnika;
 • wykonaniu remontu przystanku PKS, kiosku z prasą oraz ich otoczenia.

 

Władze samorządowe zakładają możliwość finansowania omawianej inwestycji ze źródeł zewnętrznych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój obszarów Wiejskich, 2004 - 2006. udział środków zewnętrznych zaplanowano na poziomie 80%, pozostałą część pokryją środki własne Gminy.

 

 

07/2005 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrąbczyn

 
KOD ZADANIA  07/2005
Nazwa zadania:   Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrąbczyn
 
 
Łączne nakłady do poniesienia:  2.050.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji:  2005
Data zakończenia inwestycji:  2006
 
 
Opis zadania:
 
Zadanie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej - włączenie się do sieci i oczyszczalni ścieków z Zagórowa od ulicy Pyzderskiej. Długość sieci wraz z przykanalikami oscylować będzie wielkością około 5 km.
 
 
 
Władze samorządowe zakładają możliwość finansowania omawianej inwestycji ze źródeł zewnętrznych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. udział środków zewnętrznych z ERDF zaplanowano na poziomie 75%, dodatkowo budżet centralny dofinansuje inwestycję w 10%.
 
Wskaźniki służące do mierzenia efektów  realizacji projektu w przypadku finasowania z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 
Produkty:
 • długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej;
 • długosć wybudowanych/zmodernizowanych przyłączy (przykanalików)

Rezultaty:

 • liczba gospodarstw/budynkow obsługiwanych przez kanalizację;
 • liczba osób korzystających z kanalizacji;
 • powierzchnia terenow inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacyjnej.

 

 

 

08/2005 - Budowa drogi gminnej Zagórów - Oleśnica

 
KOD ZADANIA  08/2005
Nazwa zadania:   Budowa drogi gminnej Zagórów - Oleśnica
 
 
Łączne nakłady do poniesienia:  400.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji:  2005
Data zakonczenia inwestycji:  2005
 
Opis zadania:
 
Zadanie polegać będzie na wykonaniu podbudowy, a następnie nawierzchni asfaltowej na odcinku około 1 km.
 
 
 
 
Władze samorządowe zakładają możliwość finasowania omawianej inwestycji ze źródeł zewnętrznych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Udział środków zewnętrznych z ERDF zaplanowano na poziomie 75%, dodatkowo budżet centralny wydatkuje środi w wysokości 10% wartości inwestycji.
 
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu  w przypadku finasowania z funduszy Eurpejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 
Projekty:
 • długość wybudowanej drogi;
 • dlugość wybudowanych utwardzonych poboczy;
 • długość wybudowanych chodników

Rezultaty:

 • powiarzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów;
 • nośność zmodernizowanych dróg

 

 

09/2006 - Budowa drogi gminnej Nowa Wieś - Zalesie

 
KOD ZADANIA  09/2006
Nazwa zadania:   Budowa drogi gminnej Nowa Wieś - Zalesie
 
 
Łączne nakłady do poniesienia:  400.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji:   2006
Data zakończenia inwestycji:   2006
 
 
Opis zadania:
 
Zadanie polegać będzie na wykonaniu podbudowy tłuczniowej i nawierzchni asfaltowej na odcinku około 2 km.
 
 
 
Władze samorządowe zakładają dofinasowanie omawianej inwestycji z dotacji Funduszu Ochrony gruntów Rolnych. planowana dotacja pokryje 25% kosztów.
 

10/2006 - Przykrycie rowu w Trąbczynie

 
KOD ZADANIA  10/2006
Nazwa zadania:  Przykrycie rowu w Trąbczynie
 
 
Łączne nakłady do poniesienia:  50.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji:  2006
Data zakończenia inwestycji:  2006
 
 
Opis zadania:
 
Zadanie polegać będzie na oczyszceniu, a następnie ułożeniu rur - przekrycia rowu na odcinku około 200 m.
 
 
 
Władze samorządowe zakładają finansowanie omawianej inwestycji z własnych srodków.
 
 

11/2006 - Budowa chodników i parkingów

 
KOD ZADANIA  11/2006
Nazwa zadania:   Budowa chodników i parkingów
 
 
Łączne nakłady do poniesienia:  200.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji:   2005
Data zakończenia inwestycji:   2006
 
 
Opis zadania:
 
Zadanie polegać będzie na wykonaniu podbudowy i nawierzchni twardej z asfaltu i płytek chodnikowych. Powierzchnia do wykoanania oscylowac będzie w granicy 1.000 m2.
 
 
 
Władze samorządowe zakładają finansowanie omawianej inwestycji z własnych środków.
 

12/2006 - Budowa kanlalizacji sanitarnej - ul. Słupecka i osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Berdychów w Zagórowie

 
KOD ZADANIA  12/2006
Nazwa zadania:   Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Słupecka i osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Berdychów w Zagórowie
 
 
Łączne nakłady do poniesienia:  400.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji:  2006
Data zakończenia inwestycji:  2006
 
 
Opis zadania:
 
Zadanie polegać będzie na rozbudowie - włączeniu się do istniejącej kanalizacji  sanitarnej w Zagórowie. Budowany odcinek będzie miał długość około 0,5 km.
 
 
Władze samorządowe zakładają finansowanie omawianej inwestycji z środków własnych, z tego 75% stanowić będzie pożyczkę preferencyjną WFOŚiGW.