3.2. Lista zadań według hierarchii ważności

3.2. Lista zadań według hierarchii ważności

 
 
Hierarchizację zadań przyjętych do realizacji przeprowadzono dla wszystkich zadań, także tych przewidzianych do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Zadania ujęte w budżecie są efektem wyboru dokonanego na podstawie zgłaszanych do Urzędu propozycji.
 
Selekcja zadań/inwestycji w Gminie Zagórów odbywała się według trzech grup kryteriów syntetycznych, do których zaliczono: kryteria ogólne, kryteria szczegółowe oraz kryteria finansowe. Następnie kryteria syntetyczne podzielono na dziewięć kryteriów elementarnych (tzw. analitycznych), ułatwiających dokonanie oceny:
 
I grupa "kryteria ogólne" obejmuje cztery kryteria elementarne:
1.    1.    Stan przygotowania zadania inwestycyjnego (jeśli zadanie rozpoczęte - faza w jakiej proces inwestycyjny się znajduje, np. wykonane dokumentacje, uzyskanie wstępnych uzgodnień, pozwoleń, opinii, zakupienie gruntu pod zabudowę, rozstrzygnięcie przetargu, itp.)
2.    2.    Konieczność realizacji inwestycji, wynikająca z podjętych decyzji, zarządzeń, przepisów, zobowiązań (podstawa prawna - ustawa, uchwała, rozporządzenie)
3.    3.    Powiązanie z innymi zadaniami inwestycyjnymi (czy dana inwestycja jest uzależniona od realizacji innego zadania inwestycyjnego, czy powinna być realizowana po zakończeniu innych prac)
4.    4.    Zgodność z przyjętymi programami i strategią rozwoju gminy/powiatu/województwa.
 
II grupa "kryteria szczegółowe" podzielona została na trzy kryteria elementarne:
5.    5.    Korzyści z inwestycji:
ˇ    charakterze społecznym (należy określić korzyści dla mieszkańców z realizacji zadania inwestycyjnego oraz zasięg terytorialny jej oddziaływania, np. liczba mieszkańców lub wielkość obszaru jaki zamieszkują beneficjenci)
ˇ    charakterze gospodarczym (wpływ danej inwestycji na atrakcyjność inwestycyjną, wpływ na eliminację problemów, np. bezrobocia na terenie gminy)
6.    6.    Wpływ na środowisko naturalne pod kątem eliminacji problemów ekologicznych i spełniania wymagań prawnych
7.    7.    Poparcie społeczne (pozycja zadania w hierarchii mieszkańców, opinia mieszkańców na temat pilności, konieczności realizacji zadania).
 
 
III grupa "kryteria finansowe" obejmuje dwa kryteria o charakterze elementarnym:
8.    8.    Źródła finansowania inwestycji (rodzaj, jeśli istnieje możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania to, z jakim stopniem pewności, czy istnieje możliwość współfinansowania i w jakim zakresie)
9.    9.    Wpływ na budżet Gminy (wzrost dochodów i wydatków w związku z zakończeniem realizacji inwestycji i oddaniem obiektu do eksploatacji, chodzi o bezpośredni wpływ na budżet gminy, np. dodatkowe wpływy z opłat lokalnych, koszty dodatkowego zatrudnienia, zakupu wyposażenia, usług, itp.).
 
Przy dokonywaniu oceny kierowano się niżej przedstawionymi zasadami punktacji poszczególnych zadań - nadawaniu im priorytetów kolejności realizacji:
1.    1.    Ocena dokonywana jest w oparciu o przygotowane klucze analityczne ocen.
2.    2.    Każdemu zadaniu są przyznawane punkty w zmiennej skali od 0 do 1/2/3 odrębnie w odniesieniu do każdego kryterium (porównaj arkusz oceny inwestycji).
3.    3.    W celu wskazania priorytetów Gminy w ocenie inwestycji poszczególnym kryteriom przypisano zróżnicowane wagi, sumujące się do 100 (porównaj arkusz oceny inwestycji).
4.    4.    Warunki, według których przyznaje się punkty są odmienne dla każdej grupy kryteriów ze względu na różny charakter każdej z tych grup.
5.    5.    Jeśli zadanie nie spełnia wymienionych kryteriów przyznaje się mu 0 pkt.
 
Przyjęto następujące klucze analityczne (KA) do oceny kryteriów elementarnych:
 
1.    KA Stan przygotowania zadania:
a)    zadanie kontynuowane (faza realizacji) - 2 pkt.
b)    zadanie w fazie przygotowawczej (oznacza, że rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić w dowolnym z następnych lat) - 1 pkt.
c)    zadanie nie spełnia kryterium - 0 pkt.
 
2.    KA Konieczność realizacji zadania:
a)    zadanie wynika z ustaw, uchwał, rozporządzeń i zarządzeń lub z protokołów zebrań wiejskich - 2 pkt.
b)    zadanie wynika z zobowiązań ustnych - 1 pkt.
c)    zadanie nie spełnia kryterium - 0 pkt.
 
3.    KA Powiązanie z innymi zadaniami:
a)    inwestycja jest warunkiem realizacji innego ważnego zadania inwestycyjnego - 2 pkt.
b)    inwestycja jest powiązana z realizacją innego wnioskowanego zadania - 1 pkt.
c)    zadanie nie spełnia kryterium - 0 pkt.
 
4.    KA Zgodność ze strategią/programem gospodarczym:
a)    zadanie jest w pełni zgodne z najważniejszymi celami strategicznymi/programowymi - 2 pkt.
b)    zadanie realizuje pozostałe cele strategiczne/programowe - 1 pkt.
c)    zadanie nie spełnia kryterium - 0 pkt.
 
5.    KA Korzyści z inwestycji:
a)    korzyści odniosą nie tylko mieszkańcy jednej wsi lub inwestycja przyczynia się do eliminacji dotkliwego problemu gospodarczego - 2 pkt.
b)    korzyści z inwestycji są znacznie mniejsze - 1 pkt.
c)    zadanie nie spełnia kryterium - 0 pkt.
 
6.    KA Wpływ na środowisko:
a)    inwestycja eliminuje dotkliwy problem ekologiczny lub przyczynia się do wypełnienia wymagań prawnych - 2 pkt.
b)    inwestycja niweluje negatywny wpływ na środowisko - 1 pkt.
c)    zadanie nie spełnia kryterium - 0 pkt.
 
7.    KA Poparcie społeczne:
a)    inwestycja posiada poparcie większości mieszkańców z terenu, którego dotyczy - 2 pkt.
b)    inwestycję popiera mniejsza część mieszkańców z terenu, którego dotyczy - 1 pkt.
c)    zadanie nie spełnia kryterium - 0 pkt.
 
8.    KA Źródła finansowania:
a)    istnieje możliwość pozyskania bezzwrotnych środków na finansowanie inwestycji. Środki te pokrywają od 50% do 75% kosztów realizacji zadania - 3 pkt.
b)    istnieje możliwość pozyskania bezzwrotnych środków na finansowanie inwestycji. Środki te pokrywają mniej niż 50% kosztów realizacji zadania - 2 pkt.
c)    istnieje możliwość pozyskania kredytów preferencyjnych na finansowanie realizacji zadania (pod warunkiem, że nie ma możliwości otrzymania bezzwrotnych środków) - 1 pkt.
d)    zadanie nie spełnia kryterium - 0 pkt.
 
9.    Wpływ na budżet Gminy:
a)    pozytywny wpływ na budżet (saldo dodatnie) - 2 pkt.
b)    wpływ zrównoważony (saldo zerowe) - 1 pkt.
c)    zadanie nie spełnia kryterium - 0 pkt.
 
Ocenę kolejności realizacji poszczególnych inwestycji dokonano w oparciu o wzorcowy arkusz oceny inwestycji, zaprezentowany w Tabeli 3.1.
 
 
 
Zgodnie z przyjętymi priorytetami Gminy, do oceny kolejności wykonywania wybrano 12 inwestycji. Poniżej przedstawione jest ich zestawienie, w porządku chronologicznym (daty rozpoczęcia inwestycji). Przy każdej z inwestycji podany jest rok rozpoczęcia i zakończenia projektu.
 
 1. A.    Zakup sprzętu przeciwpożarowego                                                                      2005-2005
 2. B.    Zakup laptopa dla Gimnazjum w Zagórowie                                                         2005-2005
 3. C.    Zagospodarowanie skwerku miejskiego szata roślinną z elementami
małej architektury na Dużym Rynku w Zagórowie                                           2005-2005
 1. D.    Budowa placów parkingowo-rekreacyjnych - Centrum wsi w m. Trabczyn          2005-2005
 2. E.    Budowa drogi gminnej Zagórów-Oleśnica                                                2005-2005
 3. F.    Budowa chodników i parkingów                                                              2005-2006
 4. G.    Modernizacja kompleksu Szkolno-Gimnazjalnego w Zagórowie               2005-2007
 5. H.    Budowa Przedszkola w Zagórowie                                                                      2005-2007
 6. I.    Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrąbczyn                         2006-2006
 7. J.    Budowa drogi gminnej Nowa Wieś - Zalesie                                            2006-2006
 8. K.    Przykrycie rowu w Trąbczynie                                                                 2006-2006
 9. L.    Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Słupecka i osiedle domów
jednorodzinnych przy ul. Berdychów w Zagórowie                                         2006-2006.
 
 
 
 
Zgodnie z przyjęto metodologią, uznano następującą hierarchię zadań inwestycyjnych:
1.    Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrąbczyn
2.    Budowa drogi gminnej Zagórów-Oleśnica
3.    Zagospodarowanie skwerku miejskiego szata roślinną z elementami małej architektury na Dużym Rynku w Zagórowie
3.    3.    Budowa placów parkingowo-rekreacyjnych - Centrum wsi w m. Trabczyn
5.    Budowa drogi gminnej Nowa Wieś - Zalesie
6.    Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Słupecka i osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Berdychów w Zagórowie
7.    Modernizacja kompleksu Szkolno-Gimnazjalnego w Zagórowie
8.    Budowa chodników i parkingów
9.    Budowa Przedszkola w Zagórowie
10.    Zakup sprzętu przeciwpożarowego
11.    Zakup laptopa dla Gimnazjum w Zagórowie
12.    Przykrycie rowu w Trąbczynie.
 
Rozłożenie w czasie przeprowadzenia zhierarchizowanych inwestycji uzależnione jest głównie ograniczeniami budżetowymi Gminy