2.6.6. Kultura i sport

2.6.6. Kultura i sport

 
 
W Zagórowie działa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Instytucja ta inicjuje wydarzenia kulturalne i artystyczne, wspiera organizowanie imprez plenerowych. Poprzez koła zainteresowań pracuje z dziećmi, młodzieżą i starszymi mieszkańcami.
Ośrodek działa na podstawie Statutu, uchwalonego przez Radę Miejską. Kieruje nim Dyrektor, a pracownikami merytorycznymi są instruktorzy etatowi i tzw. "godzinowcy". M-GOK na każdy rok budżetowy ma przyznany budżet finansowy, w ramach którego finansuje swoją działalność.
 
Przy MGOK funkcjonują:
ˇ    orkiestra dęta
ˇ    chór 4 - głosowy "Cantabile"
ˇ    chór męski "Qarta"
ˇ    zespół folklorystyczny "Szetlewskie Łany"
ˇ    zespół śpiewaczy "Trąbczynianki"
ˇ    zespół akordeonistów
ˇ    2 zespoły wokalno - instrumentalne
ˇ    zespoły muzykujących rodzin
ˇ    kółka zainteresowań (muzyczne, plastyczne, taneczne, teatralne)
ˇ    ognisko muzyczne
ˇ    kino stałe
ˇ    klub seniora.
 
Chór "Cantabile" mieszany, czterogłosowy, powstał w roku 1993. Dyrygentką jest Aleksandra Koronkowska. Zespół uczestniczył w licznych wydarzeniach i uroczystościach, tak w kraju jak i za granicą ( Niemcy, Litwa). Największym sukcesem chóru jest zdobycie II miejsca (Srebrne Koło) na XII Wielkopolskich Konferencjach Chórów - Koło 2001.
 
Zespół Śpiewaczy "Trąbczynianki" powstał w 1984 roku. W początkowym okresie opiekunem zespołu był Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kościelcu. Obecnie rolę tę pełni Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie. Zespół liczy 7 osób. Kierownikiem artystycznym jest Krystyna Wojciechowska. Siedzibą jest Trąbczyn Gmina Zagórów. Repertuar stanowią pieśni patriotyczne, ludowe i biesiadne. Największym sukcesem jest zajęcie I miejsca na Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Kramsku w roku 1993.
 
Orkiestra dęta jest kontynuatorką orkiestry strażackiej sprzed 100 lat. Kapelmistrzem jest Dh Andrzej Grzeszczak. Orkiestra bierze udział we wszystkich uroczystościach patriotyczno-religijnych w środowisku i licznych przeglądach. Największym sukcesem orkiestry jest I miejsce na Przeglądzie Orkiestr Strażackich w Koszalinie w roku 1970 i 1981.
 
Najciekawsze wydarzenia na przestrzeni ostatnich lat to:
ˇ    ˇ    obchody 590 - lecia miasta Zagórów
ˇ    ˇ    obchody 100 - lecia OSP i orkiestry dętej
ˇ    ˇ    spektakl "Mr. Love" w wykonaniu Magdaleny Zawadzkiej i Emiliana Kamińskiego
ˇ    ˇ    kabaretowe wspomnienia w wykonaniu: Czesława Majewskiego, Jana Kociniaka, Magdaleny Zawadzkiej, Wiesława Gołasa, Włodzimierza Nowaka, Jana Kobuszewskiego
ˇ    ˇ    występ Bohdana Smolenia
ˇ    ˇ    wyjazd chóru "Cantabile" do Detmold w Niemczech
ˇ    ˇ    monodram Cezarego Pazury
ˇ    ˇ    spektakl "Czeczotka" w wykonaniu Ewy Dałkowskiej
ˇ    ˇ    monodram "W obronie Jaskiniowca" w wykonaniu Emiliana Kamińskiego
ˇ    ˇ    spektakl "Wieczór w Teatrze Wielkim" w wykonaniu Anny Seniuk
ˇ    ˇ    koncerty chóru "Cantabile" w Wilnie
ˇ    ˇ    recital Piotra Machalicy
ˇ    ˇ    recital Krystyny Sienkiewicz, Renaty Zarębskiej i Bożeny Dykiel
ˇ    ˇ    Kabaret Babski
ˇ    ˇ    spektakl z udziałem Ewy Szykulskiej i Jerzego Zelnika
ˇ    ˇ    spektakl "Kochanka" w wykonaniu Ewy Wiśniewskiej i Zdzisława Wardejna
ˇ    ˇ    monodram "Goła Baba" w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej
ˇ    ˇ    monodram "Syberiada" w wykonaniu Henryka Machalicy
ˇ    ˇ    recital Hanki Bielickiej z gitarzystą Jerzym Filarem
ˇ    ˇ    wyróżnienie Katarzyny Janickiej w XIV Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Tańca Konin 93
ˇ    ˇ    grupa teatralna "Pchły" z Trąbczyna wzięła udział w V Festiwalu Teatrów Dziecięcych w Solcu Kujawskim
ˇ    ˇ    występ Capelli Zamku Rydzyńskiego
ˇ    ˇ    występ Teatru Animacji z Poznania
ˇ    ˇ    występ kabaretów: "Kociuba", "Pod Spodem", "Paka", "Pod Miotłą"
ˇ    ˇ    organizacja Wojewódzkiego Festiwalu Akordeonowego
ˇ    ˇ    występ artystyczny piosenkarza country Pawła Bączkowskiego
ˇ    ˇ    organizacja Gminnego Dnia Dziecka z udziałem "Pana Yapy"
ˇ    ˇ    wizyta "Wesołego Autobusu"
ˇ    ˇ    obchody 10 - i 15 - lecia zespołu "Trąbcznianki"
ˇ    ˇ    występ zespołu "Żuki"
ˇ    ˇ    spektakl "Pana Tadeusza" w wykonaniu aktorów scen wrocławskich
ˇ    ˇ    srebrne koło chóru "Cantabile" na konkursie chórów w Kole 2001
ˇ    ˇ    wizyta dzieci polskich z Nowego Solońca z Bukowiny Rumuńskiej
ˇ    ˇ    występ kapeli "Zza Winkla" (3 razy)
ˇ    ˇ    występ zespołu instrumentalnego księży werbistów z Pieniężna koło Nysy
ˇ    ˇ    występ artystów z Poznania Ireny Dudzińskiej, Rajmunda Nowickiego i Wiesława Prządki - znanego akordeonisty
ˇ    ˇ    występ artystów scen kaliskich i łódzkich
ˇ    ˇ    spektakl "Zgubny nałóg miłości" w wykonaniu Ewy Dałkowskiej i Zdzisława Wardejna
ˇ    ˇ    wystawa malarska Macieja Fiszera
ˇ    ˇ    wystawa zdjęć Tomasza Jankowskiego
ˇ    ˇ    monodram "Przegryźć dżdżownicę" w wykonaniu Joanny Żółkowskiej
ˇ    ˇ    I biesiada chórów regionu konińskiego
ˇ    ˇ    występ dla dzieci znanego zespołu "Kaczki z Nowej Paczki"
ˇ    ˇ    akordeonowy mistrz Wielkopolski Grzegorz Pakulski zam. w Drzewcach gm. Zagórów
ˇ    ˇ    udział chóru "Cantabile" w uroczystościach religijnych w czasie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Liczeniu.
 
Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka w Zagórowie. Istnieje ona od 1946 roku, a początki zagórowskiego bibliotekarstwa sięgają czasów międzywojennych. Biblioteka jest Gminną Instytucją Kultury i realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem Filii Bibliotecznej, zlokalizowanej w miejscowości Trąbczyn.
Biblioteka zapewnia lokalnej społeczności zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do jej zasadniczych zadań należy:
ˇ    gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
ˇ    informowanie użytkowników o posiadanych zbiorach i zbiorach dostępnych w innych bibliotekach, muzeach i ośrodkach informacji naukowej
ˇ    udostępnianie zbiorów użytkownikom Biblioteki, na miejscu i poprzez wypożyczenia na zewnątrz
ˇ    organizowanie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów ludziom chorym i niepełnosprawnym
ˇ    opracowywanie i upowszechnianie materiałów bibliotecznych dokumentujących dorobek Gminy Zagórów
ˇ    promocja książek i czytelnictwa poprzez formy kulturalno-oświatowe
ˇ    wyrabianie nawyków czytelniczych, rozwijanie zdolności literackich, recytatorskich, plastycznych u młodego pokolenia poprzez organizację:
ˇ    konkursów literackich
ˇ    lekcji bibliotecznych
ˇ    wycieczek poznawczych
ˇ    spotkań z pisarzami, dziennikarzami, ciekawymi ludźmi
ˇ    organizowanie wystaw książek, dokumentów, pamiątek.
 
Podstawowe dane dotyczące biblioteki publicznej zawiera Tabela 2.19.
 
 
 
 
 
W bibliotece w Zagórowie prenumerowanych jest 19 tytułów czasopism, w Trąbczynie 10 tytułów. Księgozbiór podręczny bibliotek jest w coraz większym stopniu wykorzystywany, ponieważ z roku na rok wzrasta liczba studiujących zaocznie i wieczorowo. Z tego też powodu zmieniono profil zakupów nowych książek, zwracając szczególną uwagę na zakup podręczników akademickich. W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne wydzielono miejsce na książki, broszury, ulotki, CD ROM-y, dotyczące Unii Europejskiej. Szczególna uwaga poświęcona jest gromadzeniu dokumentów życia społecznego Miasta i Gminy Zagórów. Gromadzone są wycinki prasowe, kroniki, księgi pamiątkowe, prace dyplomowe, foldery, informatory, biuletyny i książki.
 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów (BPMiG) wyposażona jest w 3 stanowiska komputerowe, podłączone do sieci i wyposażone w stałe łącza internetowe SDI. Filia w Trąbczynie posiada od grudnia 2004 jedno stanowisko, bez dostępu do Internetu. Wszystkie komputery wyposażone są w Program Komputerowej Obsługi Biblioteki "Sowa". System ten jest zintegrowanym pakietem programów. Biblioteka w Zagórowie ma wprowadzone do systemu 95% księgozbioru. Wszystkie książki są zaopatrzone w nalepki z kodami kreskowymi, umożliwiającymi wypożyczanie w sposób automatyczny. Filia w Trąbczynie rozpoczyna tworzenie komputerowej bazy danych, jest tez w pełni przygotowana do automatyzacji wszystkich procesów bibliotecznych.
Biblioteka w Zagórowie jako pierwsza w powiecie Słupeckim i jako jedna z nielicznych wśród bibliotek miejsko-gminnych w województwie wielkopolskim została całkowicie skomputeryzowana. Czytelnicy mają możliwość:
ˇ    ˇ    przeszukiwania komputerowej bazy danych
ˇ    ˇ    dostępu do bazy danych Miejskiej Biblioteki w Koninie
ˇ    ˇ    dostępu do wszystkich baz danych Bibliotek, które znajdują się na stronie internetowej
ˇ    ˇ    bezpłatnego korzystania z pakietu biurowego
ˇ    ˇ    korzystania odpłatnie z Internetu
ˇ    ˇ    korzystania odpłatnie ze skanera.
 
Biblioteka oczekuje na rozszerzenie na województwo wielkopolskie Programu "Ikonka", realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Dzięki Programowi Biblioteka mogłaby otrzymać 3 stanowiska komputerowe, przeznaczone dla czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu.
Z innych urządzeń technicznych Biblioteka posiada kserokopiarkę, telewizor, radiomagnetofon, telefon i magnetowid. Wyposażenie Biblioteki w Zagórowie jest wystarczające - doposażenia wymaga filia w Trąbczynie. Największym problemem BPMiG w Zagórowie jest zbyt mała powierzchnia użytkowa. W jednym pomieszczeniu (97 m2) znajduje się wypożyczalnia książek i czasopism, czytelnia książek i czasopism, stanowisko komputerowe, stanowisko z kserokopiarką. W tym samym pomieszczeniu odbywają się różne formy imprez kulturalno-oświatowych i w czasie ich trwania trzeba zrezygnować z wszystkich pozostałych funkcji.
 
Stałe formy pracy kulturalno-oświatowej BPMiG w Zagórowie to:
ˇ    lekcje biblioteczne
ˇ    wycieczki wprowadzające do biblioteki
ˇ    Gminny Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów (2 edycji)
ˇ    Gminny Konkurs Plastyczny dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów (2 edycji)
ˇ    spotkania z pisarzami, dziennikarzami, regionalistami, ciekawymi ludźmi, np. regionalistami P. B.Grzonkowskim, dziennikarzem GP P. Radosławem Grzelakiem; 2002 r z pisarką P. Martą Fox; 2002 r., poetą Wacławem Buryłą; 2004 r., pisarzem dla dzieci P. Lechem Konopińskim - 2004 r.)
ˇ    wystawy książek i innych dokumentów (np. Książki i dokumenty z planu filmowego "Quo vadis" 2003 r. " Dokumenty i Pamiątki "Zagórowanie w walce o niepodległość"2003 r.)
ˇ    wystawy prac plastycznych, rękodzieła (wystaw kalendarzy ze zbiorów P. M. Jareckiego- 2002 r., Rękodzieła P. J.Kozłowskiejl; 2002 r, haftowane obrazy ze zbiorów P. Karczmarek, przyroda na widokówkach -2002 r.)
ˇ    udział czytelników w konkursach literackich, plastycznych lokalnych oraz organizowanych przez Bibliotekę Powiatową w Słupcy (np. Konkurs literacki -"Przez okno mojego pokoju"-2004 r.)
ˇ    Konkursy literackie ("Mój świat - moje marzenia"-2004 r., Konkurs plastyczny "Barwy jesieni")
ˇ    spotkania z mieszkańcami DPS w Zagórowie
ˇ    hasła informujące o ważnych rocznicach historycznych i literackich.
Biblioteka uczestniczy w akcjach ogólnopolskich. Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania z dziećmi z cyklu "Cała Polska czyta dzieciom", " Maraton książkowy "Jedna Fima - jedna książka".
Wizerunek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie u progu XXI wieku zmienił się i nie kojarzy się tylko z rytuałem wypożyczania książek oraz ich czytania. Jest centrum informacyjno-kulturalnym Miasta i Gminy Zagórów, współczesną Biblioteką - miejscem komunikacji informacyjnej, internetowej oraz komunikacji kulturalnej i artystycznej.
 
Sport
 
Działalność sportową ułatwiają dwa obiekty sportowe znajdujące się na terenie Gminy:
ˇ    ˇ    Stadion sportowy w Zagórowie
ˇ    ˇ    Hala sportowo-widowiskowa w Zagórowie.
 
Stadion sportowy to obiekt o powierzchni 2,4429 ha , na którym znajdują się:
ˇ    bieżnie o wymiarach 400 x 6 m
ˇ    boisko do piłki nożnej o wymiarach 105 x 90 m
ˇ    widownia otwarta z 720 miejscami siedzącymi
ˇ    szalety dla widzów
ˇ    pawilon sportowy o wymiarach 24 x 12 m, w którym znajdują się : 3 szatnie, sala do ćwiczeń, magazyn sprzętu, prysznice i 2 ubikacje.
 
Hala Sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie ul. Pyzdrskiej 75, to obiekt o wymiarach 20 x 40 m., trybuny na 320 miejsc, 4 szatnie dla sportowców, w tym także dla niepełnosprawnych. Znajdują się tutaj boiska pełnowymiarowe do gry w piłkę koszykową, piłkę ręczną, piłkę nożną, siatkówkę oraz uprawiania innych gier zespołowych i indywidualnych. Podłożem jest parkiet. Można również grać w kometkę lub tenis ziemny. W obiekcie znajduje się siłownia, w niej atlas (8 stanowisk), bieżnia, rower i inne urządzenia do ćwiczeń. Halę można podzielić specjalnymi kotarami na trzy części.
Przy hali znajduje się boisko do piłki nożnej. Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych podjęła działania w celu wybudowania wokół boiska 400 m bieżni o dobrej nawierzchni. W ZSP znajduje się również dobrze wyposażone zaplecze kuchenne.
 
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy
 
Ochotnicze Straże Pożarne
 
Najpopularniejszym stowarzyszeniem, liczącym sobie ponad 100 lat działalności i mającym 20 jednostek we wsiach sołeckich, jest Ochotnicza Straż Pożarna. Jednostki, posiadające samochody pożarnicze są w Zagórowie, Kopojnie, Trąbczynie, Szetlewku, Osinach, Łomowie, Augustynowie i Bukowym. OSP w Zagórowie włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
OSP dysponuje 18 remizami strażackimi, które są w różnym stanie technicznym. Większość z nich stanowi placówki, w których skupia się wiejskie życie kulturalne i towarzyskie. Niektóre zarabiają na siebie, wynajmując sale na różne imprezy i uroczystości.
 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 
Zagórowskie koło tego stowarzyszenia powstało w 1991 r. Prowadzi działalność na rzecz niepełnosprawnych dzieci i dorosłych między innymi poprzez dwa ośrodki:
ˇ    ˇ    Rehabilitacyjno-Edukacyjny w Michalinowie dla dzieci
ˇ    ˇ    Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zagórowie - dla dorosłych. Obejmują opieką 25 osób i zatrudniają 10 pracowników.
Stowarzyszenie wraz z Warsztatami od 6 lat organizują coroczną imprezę o zasięgu krajowym, a od 2 lat międzynarodowym pod nazwą "Ceramidła Zagórowskie".
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 
Koło TPD w Zagórowie od lat jest organizatorem i sponsorem imprez i uroczystości dla dzieci. W okresie ferii organizuje lub współuczestniczy w organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci, szczególnie dla dzieci z rodzin ubogich, czy patologicznych. Przed trzema laty powołało do życia i prowadzi nadal świetlicę terapeutyczną. Na ten cel TPD wyremontowało i wyposażyło w niezbędny sprzęt stary budynek Gminnej Spółdzielni.
 
Fundacja Zagórowian "PRO MEMORIA"
 
Powstała w 2003 r., a jej głównym celem jest ochrona pamięci walki i męczeństwa zagórowian. Fundacja doprowadziła do odbudowy - rekonstrukcji Pomnika Niepodległości na Dużym Rynku. Pomnik odsłonięto uroczyście 11 listopada 2003 roku.
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 
Koło zagórowskie istnieje od 1970 r. Opiekuje się kombatantami i podopiecznymi z Gminy Zagórów i części gminy Rzgów. Koło zagórowskie zrzesza 64 członków zwyczajnych i 103 podopiecznych. Aktywnie uczestniczy w świętach narodowych i religijnych oraz współpracuje z ZHP i młodzieżą szkolną.
 
Związek Emerytów i Rencistów
 
Koło zagórowskie działa od wielu lat i zajmuje się organizacją różnych imprez dla emerytów i rencistów w tym wycieczek krajoznawczych. Ponadto organizuje samopomoc ludzi starszych.
 
Klub jeździecki w Zagórowie
 
Działa przy prywatnej stadninie koni w Kościołkowie. Każdego roku w sierpniu organizuje, cieszące się dużą popularnością, dwudniowe Międzynarodowe Zawody Hippiczne. Biorą w nich udział jeźdźcy i konie w Polski i z zagranicy. Przy okazji zawodów klub organizuje wiele imprez towarzyszących.
 
Regionalny Związek Hodowców i Producentów Owiec w Koninie z siedzibą w Zagórowie
 
Posiada osobowość prawną, zrzesza hodowców z powiatów: Ostrzeszów, Kalisz, Turek, Koło, Konin, Słupca, Września i Mogilno. Prowadzi działalność statutową i gospodarczą, zaopatruje gospodarstwa w materiał hodowlany, organizuje zakup i sprzedaż produktów pochodzenia owczarskiego. Ubiega się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie o prowadzenie kontroli użytkowości owiec w regionie.
 
Ludowe Zespoły Sportowe
 
Na terenie Gminy działa 6 kół LZS (Zagórów, Oleśnica, Szetlewek, Kopojno, Trąbczyn, Bukowe) o ogólnej liczbie członków 150. Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS w Zagórowie organizuje zawody sportowe oraz imprezy sportowo-rekreacyjne.
 
Zagórowski Klub Sportowy "Zagórów"
 
Klub został utworzony 24 września 2004 r. Skupia 38 członków. Drużyna piłkarska uczestniczy w rozgrywkach klasy okręgowej z drużynami seniorów, juniorów i młodzików starszych. Posiada sekcje piłki nożnej.
 
Uczniowskie Kluby Sportowe
 
Powyższe kluby sportowe działają w 5 placówkach oświatowych: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjum oraz Szkole Podstawowej w Zagórowie, Zespole Szkół Gimnazjalnych w Trąbczynie i Szkole Podstawowej w Łukomiu. Kluby pozyskały na swą działalność sprzęt sportowy o znaczącej wartości. Członkami tych klubów są uczniowie, rodzice i nauczyciele.
 
Koło wędkarskie
 
Koło Wędkarskie nr 23 w Zagórowie skupia 270 członków, w tym 12 młodzieżowców do lat 14 i 45 emerytów i rencistów. Koło organizuje zawody mistrzowskie i towarzyskie, zarybia akweny wodne: Czarna Struga, Kukowy - obie strony drogi - w sumie około 800 kg narybku rocznie.
 
Koło Łowieckie
 
Koło Łowieckie nr 37 "Gęgawa" w Zagórowie skupia 24 członków. Poluje na obwodzie łowieckim o powierzchni 5.800 ha, położonym w Dolinie Rzeki Warty między Pyzdrami a Zagórowem.
 
Koła Gospodyń Wiejskich
 
Dawniej tych kół, skupiających kobiety wiejskie, było bardzo dużo i prowadziły różnorodną działalność na rzecz swoich środowisk. Dziś aktywnie pracuje tylko jedno Koło Gospodyń Wiejskich we Wrąbczynie, które w 2004 r. obchodziło swoje 40-lecie.
 
Ponadto działają przy szkołach organizacje dziecięce i młodzieżowe, np.: ZHP, SKS, LOP, Klub Europejski.
 
Ochrona zdrowia
 
Na terenie Gminy działają podmioty, związane z ochroną zdrowia mieszkańców i profilaktyką zdrowotną, a mianowicie (stan na dzień 31.12.2003 r.):
1.    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Spółka Cywilna "SALUS" - usługi medyczne - 4 gabinety lekarskie
2.    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Spółka Cywilna "DENTAL" - 2 gabinety stomatologiczne
3.    Gabinet dentystyczny w Zagórowie ul. Konińska 48
4.    Apteka w Zagórowie - ul. Duży Rynek 34
5.    Apteka w Zagórowie - ul. Mały Rynek
6.    Apteka w Trąbczynie.
 
Podstawową opiekę medyczną prowadzi 4 lekarzy. Na jednego lekarza przypada 2.315 pacjentów. Usługi stomatologiczne świadczy 3 lekarzy stomatologów - na każdego z nich przypada 3.086 osób.
 
Dostępne są, co jest rzadkością, dane na temat zachorowalności na terenie Gminy. Z otrzymanych danych wynika, że najczęstszą notowaną przyczyną zachorowań są choroby układu krążenia, choroby układu mięśniowo-kostnego oraz oddechowego. Szczegółowe dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli 2.20.