2.6.5. Oświata

2.6.5. Oświata

 
 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zagórowie to jednostka organizacyjna, obsługująca szkoły na terenie gminy Zagórów, tj. 7 szkół podstawowych, 1 Publiczne Gimnazjum i 1 Zespół Szkolno-Gimnazjalny. Zespół zatrudnia 4 pracowników, którzy zajmują się obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół Gminy Zagórów.
 
W Gminie działa Miejskie Przedszkole Samorządowe w Zagórowie. Siedzibą Przedszkola jest budynek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy ul. Konińskiej 6. Przedszkole Miejskie zostało założone 1 września 1945 roku przez Siostry Zakonne. Od sierpnia 1950 roku przemianowane na Przedszkole Państwowe, natomiast w 1991 roku otrzymało nazwę Miejskie Przedszkole Samorządowe w Zagórowie. Utrzymanie przedszkola jest zadaniem własnym Gminy. Finansowane jest w całości z budżetu Gminy.
MPS jest przedszkolem 6-oddziałowym, do którego uczęszcza 105 dzieci.
 
Przedszkole pracuje w systemie 2-zmianowym i zatrudnia:
ˇ    1 dyrektora
ˇ    6 nauczycielek
ˇ    1 pracownika administracyjnego
ˇ    1 pracownika obsługi
ˇ    2 pracowników kuchni.
Przedszkole wobec swoich wychowanków spełnia funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. Dąży do wszechstronnego rozwoju dziecka, jego zainteresowań, umiejętności, sprawności, komunikatywności oraz zdobywania wiedzy. W kalendarz imprez przedszkolnych wpisane są takie uroczystości, jak: Św. Mikołaj, Karnawałowy Bal Przebierańców, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień babci, wycieczki, przedstawienia teatralne, występy, itp.
Koszt utrzymania 1 przedszkolaka wynosi 5.418 , co jest poziomem racjonalnym.
 
W Gminie funkcjonują także oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Zagórowie oraz przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Trąbczynie. Łącznie oddziały opiekują się 129 przedszkolakami.
 
Podstawowe dane, dotyczące bazy szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego przedstawia. Tabela 2.18.
 
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie
 
Liczba urodzeń dzieci w kolejnych latach zmniejsza się, co w przyszłości spowoduje obniżenie liczby uczniów w oddziale, a tym samym liczby oddziałów.
Sytuację lokalową przedstawia Wykres 2.27.
 
 
 
 
Biorąc pod uwagę koszty utrzymania 1 ucznia w szkole najkorzystniej przedstawia się Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Trąbczynie. Nie dziwi z kolei fakt, że najmniej liczne szkoły generują wysokie koszty utrzymania 1 ucznia (szkoły Łazińsk, Szetlewek, Michalinów). Koszt utrzymania 1 ucznia oraz liczbę uczniów w poszczególnych placówkach przedstawiono na Wykresie 2.28.
 
 
 
 
 
 
Szkoły, oprócz działalności edukacyjnej, prowadzą działalność sportową i kulturalną. W ostatnich latach uczniowie z terenu Gminy osiągnęli wiele sukcesów w imprezach kulturalnych i zawodach sportowych oraz w innych dziedzinach.
Szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
ˇ    ˇ    SP w Zagórowie - I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa; III miejsce w powiatowym turnieju piłki nożnej; II miejsce w powiatowym turnieju szachowym; laureat międzynarodowego konkursu matematycznego "Kangur 2004"; I nagroda w powiatowym konkursie na monodram dla dzieci szkół podstawowych kwalifikacje do konkursu wojewódzkiego
ˇ    ˇ    SP Szetlewek - IV miejsce dziewcząt w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych; I miejsce w powiatowym turnieju tenisa stołowego i IV w rejonie; szkoła sklasyfikowana we współzawodnictwie sportowym na poziomie województwa; wyróżnienie w powiatowym konkursie recytatorskim, wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym "Kangur 2004"
ˇ    ˇ    SP Michalinów Ol. - wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym "Kangur 2004"; V i VI w międzygminnym konkursie wiedzy o Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym
ˇ    ˇ    Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Trąbczynie - systematyczny udział teatru "Iskierka" w wojewódzkich przeglądach teatrów Poznań Bydgoszcz; udział w ogólnopolskim przeglądzie teatrów "Dziatwa" w Łodzi; laureaci w konkursie recytatorskim na szczeblu powiatu i województwa, laureaci konkursów ekologicznych na szczeblu powiatu; I miejsce w powiecie na zawodach szkół podstawowych
ˇ    ˇ    Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zagórowie - I miejsce w powiatowym dyktandzie ortograficznym; laureat w powiatowym konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym; laureat konkursu historycznego "Gniazdo"; laureat konkursu biologicznego "Salamandra"; laureat powiatowego konkursu informatycznego; I miejsce na Międzygimnazjalnym festiwalu teatralnym; drużynowo mistrzostwo powiatu i indywidualne mistrzostwo i wicemistrzostwo w powiatowej lidze strzeleckiej; V miejsce w powiatowych zawodach w tenisie stołowym, II miejsce w powiatowych zawodach w piłce koszykowej dziewcząt.
 
Koła zainteresowań
 
W placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Zagórów wyróżnić można następujące koła zainteresowań:
ˇ    Koło teatralne
ˇ    Koło taneczne
ˇ    Koła przedmiotowe (chemiczne, geograficzne, historyczne, matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, j. niemieckiego, j. angielskiego)
ˇ    Koło dziennikarskie
ˇ    Koło ekologiczne
ˇ    SKS
ˇ    LOP
ˇ    Zespół instrumentalny
ˇ    Klub Młodych Humanistów
ˇ    Klub Europejski
ˇ    Sekcja tenisa stołowego
ˇ    LOK - sekcja strzelecka
ˇ    Sekcja ju-jitsu
ˇ    ZHP
ˇ    Eucharystyczny Ruch Młodych
ˇ    Chór.
 
Utrzymanie wszystkich placówek oświatowych jest dla Gminy dużym wyzwaniem. Wydatki bieżące, związane z ich funkcjonowaniem są poważne, a pozyskiwane środki z budżetu państwa są niewystarczające i pozwalają sfinansować tylko niektóre zadania.
 
Szkolnictwo średnie
 
W Gminie znajduje się 1 szkoła średnia - jest to Zespół Szkół Rolniczych. Szkoła ta oferuje następujące kierunki kształcenia:
 
1.    1.    Po szkole podstawowej
ˇ    Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego (nauka trwa 5 lat; wyuczony zawód - Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego)
ˇ    Technikum Agrobiznesu (ekonomia, finanse, zarządzanie, rachunkowość; nauka trwa 5 lat; wyuczony zawód - Technik Agrobiznesu)
ˇ    Liceum Zawodowe (wiejskie gospodarstwo domowe; nauka trwa 4 lata; wyuczony zawód - Rolnik
ˇ    Liceum Ogólnokształcące (nauka trwa 4 lata)
ˇ    Szkoła Zasadnicza (nauka trwa 3 lata; wyuczony zawód - Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych
2.    2.    Po szkole zasadniczej
ˇ    ˇ    Technikum Rolnicze - dla dorosłych ( wieczorowe; nauka trwa 3 lata; wyuczony zawód - Technik Rolnik).
Szkoła prowadzi dodatkowa działalność szkoleniową:
ˇ    ˇ    kursy prawa jazdy A, B, T
ˇ    ˇ    kurs kombajnistów
ˇ    ˇ    kurs komputerowy
ˇ    ˇ    kurs spawania gazowego i elektrycznego
ˇ    ˇ    kurs racjonalnego żywienia
ˇ    ˇ    kurs kosmetyczny
ˇ    ˇ    kurs zasad stosowania ziół w kosmetyce i żywieniu.
 
Szkolnictwo specjalne
 
Działające na terenie Gminy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, mający swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej w Michalinowie Oleśnickim. Istnieje przy nim szkoła podstawowa i ośrodek dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym oraz prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci głęboko upośledzonych.
 
Misją Ośrodka jest wszechstronny rozwój i pomoc dzieciom i młodzieży upośledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim tak, aby na miarę swoich możliwości mogli włączyć się w sprawy swoich bliskich, a potem szerszej społeczności, aby mogli godnie żyć i harmonijnie współżyć z ludźmi. Ośrodek przyjmuje dzieci z sąsiednich gmin, tj. Lądka, Rzgowa, Grodźca i Pyzdry.