2.6.3. Grupy społeczne wymagające wsparcia

2.6.3. Grupy społeczne wymagające wsparcia

 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony dnia 01.03.1990 roku zarządzeniem nr 3/90 Naczelnika Gminy Zagórów. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną i wykonuje zadania w zakresie pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, a w szczególności:
ˇ    organizuje i realizuje pomoc społeczną współdziałając z istniejącymi na terenie Gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, związkami wyznaniowymi
ˇ    analizuje i ocenia zjawiska rodzące zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej
ˇ    przyznaje i wypłaca świadczenia
ˇ    pobudza społeczną aktywność w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
ˇ    pomaga osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
W ośrodku pracuje 10 osób w tym: kierownik, z-ca kierownika, główny księgowy, trzech pracowników socjalnych, koordynator usług, 3 opiekunki domowe.
 
 
Pełne zestawienie środowisk objętych pomocą według powodów zawiera Tabela 2.12.
 
Powód trudnej sytuacji życiowej
Liczba rodzin
1999
2004
1.    1.    Ubóstwo
290
371
2.    2.    Sieroctwo
-
5
3.    3.    Bezdomność
-
2
4.    4.    Potrzeba ochrony macierzyństwa
65
58
5.    5.    Bezrobocie
207
220
6.    6.    Niepełnosprawność
123
90
7.    7.    Długotrwała choroba
83
114
8.    8.    Przemoc w rodzinie
-
7
9.    9.    Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego
128
107
10.  10.  Alkoholizm lub narkomania
2
28
11.  11.  Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa
-
2
12.  12.  Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
3
3
Źródło: Dane MGOPS w Zagórowie
 
Z powyższego zestawienia wynika, że głównymi problemami społecznymi w Gminie są: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Niepokojem może napawać fakt, że w tych przypadkach tendencja jest rosnąca. Niepokojem może napawać również wzrost alkoholizmu Pozytywną tendencją jest natomiast spadek problemów, związanych z niepełnosprawnością. Wynik analizy wskazuje na ubożenie społeczeństwa, a więc rodzi to konieczność podniesienia wydatków, związanych z opieką społeczną.
 
Z punktu widzenia kategorii zadań, pomoc społeczna w Gminie przedstawiała się następująco (Tabela 2.13.):
 
Wyszczególnienie
Liczba osób, którym przyznano świadczenia
Koszty (zł)
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych
94
208.400
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych
719
361.172
Źródło: Dane MGOPS w Zagórowie
 
Szczegółowy rozkład udzielonej pomocy w zakresie zadań własnych przedstawia Tabela 2.14.
 
 
 
L.p.
Rodzaj świadczenia
Koszty
1
Zasiłki celowe
127.255
2
Zasiłki specjalne celowe
12.745
3
Zasiłki okresowe
31.464
4
Posiłek w szkole
89.982
5
Usługi opiekuńcze
99.726
6
Obrządek pogrzebu
-
7
Pomoc w sprawach urzędowych
-
8
Praca socjalna
-
 
Razem
361.172
Źródło: Dane MGOPS w Zagórowie
 
W 2004 roku 27,6% całej pomocy przeznaczono na usługi opiekuńcze, około 24,9% na posiłki dla dzieci w okresie nauki w szkole, 38,8% na zasiłki celowe, a 8,7% na zasiłki okresowe. Pozostała pomoc miała charakter marginalny.
Dane, dotyczące udzielonych świadczeń w ramach zadań zleconych Gminie, zostały zamieszczone w Tabeli 2.15.
 
 
 
 
Formy pomocy
L. świadczeń
Kwota świadczeń w zł
1
Zasiłki stałe
94
197.797
2
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
 
10.603
 
Razem
 
208.400
Źródło: Dane MGOPS w Zagórowie
 
W ramach zadań zleconych, w 2004 roku 94,9% środków przeznaczono na zasiłki stałe, 5,1% na ubezpieczenia zdrowotne.
 
Od 1 maja 2004 roku Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem świadczeń rodzinnych. Dane dotyczące udzielonej pomocy w roku 2004 przedstawia Tabela 2.16.
 
L.p.
Rodzaj świadczenia
Liczba świadczeń
Koszty
1
Zasiłki rodzinne
6.022
277.213
2
Dodatki do zasiłków rodzinnych
3.546
493.220
3
Zasiłki pielęgnacyjne
496
71.424
4
Świadczenia pielęgnacyjne
229
96.180
5
Składki emerytalno-rentowe i zdrowotne
198
19.122
 
Razem
10.491
957.159
Źródło: Dane MGOPS w Zagórowie