2.5.2. Rolnictwo

2.5.2. Rolnictwo

 
 
Rolnictwo jest podstawową funkcją Gminy. Gmina charakteryzuje się średnią kulturą rolną i ogólnie dosyć dobrą gospodarką rolną. Gleby charakteryzują się małą żyznością, w Gminie brak gleb klasy I i II, blisko ¾ gleb, to gleby klas V, VI i VIz.
 
W 2004 roku zewidencjonowano na terenie Gminy 1.638 gospodarstw, które gospodarowały na 11.286 ha gruntów. Strukturę gospodarstw według wielkości oraz według zajmowanego areału przedstawiają Wykresy 2.15. i 2.16.
 
Ponad 50% gospodarstw to gospodarstwa małe, gospodarujące na obszarach do 5 ha. Gospodarstwa silne (powyżej 15 ha) stanowią około 9% ogólnej liczby gospodarstw, ale gospodarują na ponad 30% powierzchni. Odpowiednie dane przedstawia Wykres 2.15. Średnia wielkość gospodarstwa w Gminie to blisko 7 ha, co jest gorszym wynikiem od średniej dla Polski. Należy się spodziewać, że po wejściu Polski w struktury unijne, to głównie duże gospodarstwa będą mieć charakter rynkowy i przynosić będą dochód ich właścicielom, umożliwiający odpowiednią skalę inwestycji, natomiast małe gospodarstwa spełniać będą rolę samozaopatrzeniową. Właściciele takich gospodarstw z pewnością będą także musieli znaleźć dodatkowe źródła dochodów, aby zapewnić sobie właściwy i pożądany poziom konsumpcji.
 
 
 
 
 
W strukturze własnościowej dominuje udział własności prywatnej.
 
 
 
 
 
Biorąc pod uwagę strukturę upraw należy wywnioskować, iż rolnictwo skoncentrowane jest głównie na uprawach zbożowych (blisko 90% całości upraw). Szczegółową strukturę przedstawia Wykres 2.17.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W hodowli istotne znaczenie ma tucz trzody chlewnej, chów drobiu i bydła. Na terenie Gminy znajduje się również relatywnie dużo koni oraz owiec. Podstawowe dane za rok 2004 przedstawia Tabela 2.8.
 
Wyszczególnienie
Sztuki
Bydło
5.335
w tym krowy
2.151
Trzoda chlewna
17.697
w tym lochy
1.612
Drób
121.104
Króliki
459
Kozy
183
Owce
1.636
Konie
172
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie