2.4.6. Identyfikacja problemów

2.4.6. Identyfikacja problemów

 
 
Najważniejsze problemy, zidentyfikowane w ramach diagnozy stanu Gminy to:
ˇ    niepełne skanalizowanie Gminy
ˇ    brak sieci gazowej
ˇ    niski stopień zalesienia
ˇ    nieutwardzona część dróg gminnych, niski standard ogólny dróg
ˇ    brak bazy noclegowej i gastronomicznej dla obsługi intensywniejszego ruchu turystycznego
ˇ    brak ścieżek rowerowych i oznakowanych szlaków turystycznych
ˇ    brak akwenów wodnych i kąpielisk
ˇ    brak obwodnicy Zagórowa.