2.4.2. Infrastruktura techniczna

2.4.2. Infrastruktura techniczna

 
 
Drogi
 
Na terenie Gminy występuje następująca hierarchia układu drogowego:
ˇ    ˇ    drogi powiatowe               61,04 km, w tym 59,29 km utwardzonych
ˇ    ˇ    drogi gminne                     89,43 km, w tym 65,34 km utwardzonych.
 
Oprócz wymienionych dróg gminnych na terenie Gminy znajduje się około 400 km dróg rolniczych, stanowiących dojazdy do pól, łąk i gospodarstw rolnych. Są to drogi publiczne wewnętrzne o nawierzchniach: 5,3 km - asfalt, 6,0 km - żużel, reszta to naturalne drogi gruntowe.
 
W ciągach dróg znajduje się również 8 mostów, w tym:
ˇ    2 z pokładem drewnianym
ˇ    1 stalowy
ˇ    5 żelbetowych.
 
Najważniejsze odcinki dróg to drogi powiatowe:
ˇ    ˇ    droga Drzewce-Słupca (z drogi tej Gmina ma najbliższy dostęp do autostrady A-2 poprzez węzły, oddalone około 15 km od Zagórowa, a znajdujące się w miejscowościach WierzbociceSługocin)
ˇ    ˇ    droga Pyzdry-Rychwał
ˇ    ˇ    droga Zagórów-Łukom-Gizałki
ˇ    ˇ    droga Zagórów-Rzgów-Konin
ˇ    ˇ    droga Oleśnica -Trąbczyn.
 
Wymienione wyżej drogi to drogi ciążące z w/w dróg do miasta Zagórowa i dalej do innych ośrodków miejskich.
 
Gospodarka komunalna
 
Działalność komunalną prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych, zatrudniający 18 osób. Zarządza wodociągami, kanalizacją, oczyszczalnią ścieków i zasobami mieszkań komunalnych. Prowadzi także częściowa zbiórkę odpadów komunalnych, jak również odpowiada za porządek i estetykę miasta.
 
Wodociągi
 
Miasto i Gmina Zagórów zwodociągowane są w 85%. System zaopatrzenia ludności w wodę oparty jest na 4 hydroforniach: w Łukomiu, Trąbczynie, Kopojnie i Zagórowie. Z uwagi na rozproszona zabudowę, nie zwodociągowane są miejscowości, położone w południowo-zachodniej części Gminy: Łaziński Łazińsk II, Trabczyn "B", Grabina, Włodzimirów, Adamierz.
 
Z hydroforni Kopojno nadmiar wody sprzedawany jest do miejscowości: Goździków i Świątniki - gmina Rzgów, a z hydroforni Trąbczyn - do wsi Kórów, również w gminie Rzgów. Hydrofornia w Zagórowie została gruntownie przebudowana w roku 1999/2000 i posiada niezależne źródło energii elektrycznej - agregat prądotwórczy o mocy 100 kW. Pozostałe hydrofornie są przygotowane do podłączenia agregatów prądotwórczych. Sieć wodociągowa hydroforni Zagórów i Kopojno jest połączona i istnieje możliwość podawania wody przez jedną z w/w hydroforni na teren obydwóch. Podstawowe dane o ujęciach wody w Gminie Zagórów przedstawia Tabela 2.2.
 
 
L.p.
Nazwa ujęcia wody
Ilość studni głębinowych
Max. wydajność studni m3/dobę
Długość sieci wod. w km
Ilość przyłączy
1
Zagórów
2
1.583
27
547
2
Łukom
1
488
32,9
362
3
Kopojno
2
890
16,1
261
4
Trąbczyn
2
890
28,9
310
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie
 
Na koniec 2004 roku liczba przyłączy wynosiła 1.531. Natomiast łączna długość sieci wodociągowej w Gminie wynosiła 112,3 km. Rozwój sieci wodociągowej w ostatnich 5 latach został przedstawiony na Wykresie 2.4.
 
 
 
Łączna produkcja wody w latach 2000-2004 wzrosła z 301 tys. m³ do 393 tys. m³, czyli o 30,5%. Sprzedaż wzrosła natomiast ze 247 tys. m³ do 307 tys. m³, czyli o 24,3%. Tak wysoki wzrost jest wynikiem podjętych w ostatnich latach inwestycji wodociągowych oraz sprzedażą wody do gmin Rzgów i Grodziec. W formie graficznej powyższe dane zostały przedstawione na Wykresie 2.5.
 
 
 
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie
 
 
Stawka za pobór wody jest zgodna z kalkulacją, dlatego koszt jest równy z ceną. W latach 2000-2002 cena i koszt wynosiły 1,3 zł za metr sześcienny, w 2003 roku wskaźnik te wzrosły do 1,84, w 2004 roku do 1,97 zł. Dzięki temu gospodarka wodociągowa w całym okresie była zrównoważona. Sytuację z ostatnich 5 lat przedstawia Wykres 2.6.
 
 
 
 
 
Straty w sieci wodociągowej są relatywnie nieduże i oscylują w granicach 20% (2004 rok - 21%, chociaż 2001 i 2002 - 16%). Są one spowodowane płukaniem linii, awariami oraz nielegalnym podłączaniem się do sieci. Remonty na razie nie pochłaniają większych sum pieniędzy.
 
 
Obecnie Gmina posiada oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną typu "Bioblok PS 2 x 200" o zdolności przerobowej 400m³/d Na dzień dzisiejszy oczyszczalnia dociążona jest w 75%. W roku 2004 oczyszczalnię ścieków zmodernizowano za kwotę 740 tys. zł z udziałem środków unijnych. Dzięki temu istnieje możliwość rozbudowy oczyszczalni poprzez ustawienie 3 biobloku tym samym zwiększenia mocy przerobowej obiektu do 600m³/dobę.
W najbliższym czasie planuje się kanalizację wsi Wrąbczyn.
 
Podstawowe dane techniczne zawiera Tabela 2.3. Natomiast schemat systemu obrazuje Rysunek 2.3.
 
Wyszczególnienie
Jedn. miary
Nazwa lub
wartość
Razem
Miejscowości obsługiwane przez system kanalizacyjny
 
Zagórów
Oleśnica
Drzewce
3
Liczba mieszkańców korzystających z usług
 
2900+400
3.300
Udział mieszkańców korzystających z usług
 
Zagórów 99%
Oleśnica 75%
Drzewce 1,3%
36%
Długość sieci kanalizacyjnej
km
km
Zagórów 14,1
Oleśnica 5,0
Drzewce 0,6
19,7
Ilość odprowadzanych ścieków(średnia max):
M3/d
 
śr./d 315
max/d 360
Nazwa oczyszczalni ścieków obsługujących system kanalizacyjny
 
PSK 2x200
 
Odbiornik ścieków - nazwa
 
Kanał "B" (staro rzecze Czarnej Strugi)
 
Zlewnia rzeki
 
Warta
 
Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w latach 1999-2002
km
Zagórów
Oleśnica
14,1
4,6
Koszty budowy sieci kanalizacyjnej w latach 1993-2002
tys. zł
 
 
Źródła finansowania budowy i ich udział w całkowitym koszcie
tys. zł
Gmina
WFOŚ
 
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie
 
Obecny system kanalizacyjny nie jest zbyt rozbudowany i relatywnie niewielu mieszkańców korzysta z jego usług - 36% (w województwie wielkopolskim w 2002 roku - 56,6%). W przyszłości planowane są dalsze inwestycje, które przyczynią się do większej efektywności systemu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Na koniec 2004 roku sieć posiadała 519 przyłączy i liczyła 19,7 km długości. Rozwój sieci w ostatnich 5 latach przedstawiono na Wykresie 2.7.
 
 
 
 
 
 
 
 
Opłata za zrzut 1 m3 ścieków do kanalizacji jest kalkulowana na podstawie koszów. Wielkości te wyniosły w 2004 roku 2,71 zł za 1 m3 ścieków, dwa razy tyle, co w latach 2000-2002. Gospodarka kanalizacyjna, podobnie jak wodociągowa, jest zrównoważona, co obrazuje Wykres 2.8.
 
 
 
 
W kolejnych latach planowana jest systematyczna budowa sieci kanalizacyjnej i podłączanie do niej kolejnych gospodarstw domowych.
 
Gospodarka odpadami stałymi
 
Istniejące składowisko odpadów w Zagórowie zostało zamknięte decyzją Starosty Słupeckiego w lutym 2004 r. W chwili obecnej na tym terenie prowadzona jest rekultywacja leśna. Od tego czasu odbiorem nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Zagórów zajmują się następujące przedsiębiorstwa:
ˇ    Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Zagórów
ˇ    Zakład Gospodarki Komunalnej ze Słupcy
ˇ    Z.H.U."Eko-Skórtex"-Tomice gm. Gizałki
ˇ    Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EKO" ze Strzałkowa.
Przedsiębiorstwa te wywożą nieczystości na czynne składowiska na terenie innych miast lub gmin.
 
Energia elektryczna
 
Istniejący na terenie Gminy układ sieci gwarantuje pokrycie aktualnego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, a także odpowiedni poziom niezawodności zasilania odbiorców. Z tego wynika, że sieć przepływu energii elektrycznej jest w dobrym stanie.
 
Zaopatrzenie w gaz
 
Na terenie Gminy nie ma sieci gazowej, brak jest gazu przewodowego. Zgłaszają się natomiast dystrybutorzy, zainteresowani obsługą mieszkańców.
 
Telefonizacja
 
Na terenie Miasta i Gminy Zagórów działają dwie instytucje telefoniczne sieci stacjonarnej. Gmina posiada na swoim terenie 2 centrale telefoniczne tych sieci, t.j. TP SA i sieci telefonicznej bezprzewodowej "Tele-Net" z wieżą przekaźnikową, znajdująca się w Zagórowie o zasięgu dla całej Gminy i ponadgminnym.
 
Na terenie Miasta i Gminy działa sieć telefonii komórkowej z masztami przekaźnikowymi, zlokalizowanymi na terenie miasta Zagórowa - operatorów Plus GSM i IDEA. Miasto i Gmina Zagórów są w około 85% stelefonizowane. Nie ma przeszkód ani problemów z przyłączenia kolejnych przyłączeń abonentów.
Jedynym mankamentem jest ograniczony dostęp do internetu - jest możliwość korzystania tylko z impulsów telefonicznych, natomiast istnieje duża trudność w uzyskaniu stałego łącza internetowego.