2.4.1.Uwarunkowania ochrony środwiska

2.4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska

 
 
Gmina ma zróżnicowane warunki przyrodnicze. Pas północny to pradolina rzeki Warty, gdzie o przydatności funkcjonalnej terenu decyduje jego duża atrakcyjność przyrodniczo-krajobrazowa (zróżnicowana rzeźba, urozmaicona szata roślinna, powierzchnia wodna). Środkowa część Gminy to obszar równinny z lokalnie dobrymi glebami, natomiast pas południowy w przewadze stanowią lasy z licznymi terenami użytków zielonych. Ogólna diagnoza stanu środowiska wypada dla Gminy korzystnie. Część środkowa stanowi przykład krajobrazu rolniczego. Część południowa i północna - mało jeszcze wykorzystana dla celów rekreacyjnych, zachowała wysokie walory krajobrazowe, co znalazło swoje odzwierciedlenie we włączeniu tych terenów do Pyzdrskiego Obszaru Chronionego oraz części północnej do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.
 
Gmina Zagórów posiada bogaty i funkcjonalny system głównych powiązań przyrodniczo-ekologicznych, zapewniających równowagę w środowisku.
 
O unikalnym pod względem przyrodniczym charakterze Doliny Środkowej Warty świadczy fakt zaliczenia jej do obszarów węzłowych Europejskiej Sieci Ekologicznej ECONET. Do obszarów węzłowych zaliczane są jednostki ponadekosystemalne, wyróżniające się z otoczenia bogactwem ekosystemów o charakterze zbliżonym do naturalnego.
Duża część obszaru Gminy znajduje się w obrębie systemu obszarów chronionych, bądź też zasługuje na ochronę przed niektórymi rodzajami zainwestowania. Znajduje się tutaj:
ˇ    Obszar chronionego krajobrazu pradolinie Warty, stanowiący część ogólnopolskiego ekologicznego systemu obszarów chronionych, niezbędnych dla zabezpieczenia potrzeb rekreacyjno-turystycznych mieszkańców województwa oraz zachowania wartości przyrodniczo-krajobrazowej części Gminy
ˇ    Tereny równin sandrowych centralnej części Gminy, zajęte lokalnie przez gleby wysokich klas bonitacyjnych, zasługujące na ochronę przed użytkowaniem nierolniczym
ˇ    Sieci drugorzędnych powiązań przyrodniczo-ekologicznych, wyznaczanych m.in. przez doliny rzek Bartosz i Czarnej Strugi, łączniki wododziałowe, dolinne ciągi wentylacyjne, itp. - łączące oba obszary.