2.1. Ogólne wiadomości

2.1. Ogólne wiadomości

 
 
2. RAPORT O AKTUALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY
 
 
2.1. Ogólne wiadomości
 
Gmina Zagórów położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w południowej części powiatu słupeckiego, na obszarze równinnym na wysokości 80-100 m n.p.m. Malowniczo ukształtowane obszary z licznymi zakolami rzeki Warty, starorzeczami, bagnami i kanałami odwadniającymi, należące do Niżu Środkowo-Europejskiego w makroregionie Pradoliny Berlińskiej Niziny Południowo-Wielkopolskiej, są łatwo dostępne dla turystów. Od strony Słupcy dojechać można przez piękne tereny Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego odcinkiem drogi na trasie Ląd - Zagórów. Stąd dostrzec można po obu stronach drogi wspaniałe dzieło natury: Dolinę Pyzdersko-Zagórowską. Gmina Zagórów graniczy z gminami:
ˇ    ˇ    od zachodu z gminą Pyzdry
ˇ    ˇ    od północy z gminą Lądek
ˇ    ˇ    od wschodu z gminą Rzgów
ˇ    ˇ    od południa z gminami Gizałki i Grodziec.
 
W latach 1975-1998 miejscowość wchodziła w skład województwa konińskiego, a po reformie administracyjnej włączona została w obszar województwa wielkopolskiego i znajduje się obecnie w powiecie słupeckim.
 
Gmina składa się z 29 sołectw, do których należą: Adamierz, Anielewo, Augustynów, Bukowe, Drzewce, Grądzeń, Imielno, Kopojno, Koszalewska Łąka, Kościółków, Łazińsk I, Łazińsk II, Łazy, Łomów, Łukom, Mariantów, Michalinów Oleśnicki, Michalinów Trąbczyński, Myszakówek, Nowa Wieś, Oleśnica, Osiny, Skokum, Stanisławów, Szetlew, Szetlewek, Trąbczyn, Wrąbczyn, Zalesie oraz osiedla Zagórów.
 
Struktura organizacyjna Urzędu
 
Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu jest Burmistrz Gminy. Strukturę organizacyjną urzędu oraz podległość służbową określa Rysunek 2.1.
 
Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada, złożona z 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady. Burmistrz i Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
 
Do wewnętrznych organów Rady należą:
ˇ    ˇ    Przewodniczący
ˇ    ˇ    Wiceprzewodniczący
ˇ    ˇ    Komisja Rewizyjna
ˇ    ˇ    Komisje stałe, wymienione w Statucie
ˇ    ˇ    Doraźne komisje do określonych zadań.
 
 
 
 
Rada powołuje następujące stałe komisje:
 
ˇ    ˇ    Rewizyjną
ˇ    ˇ    Budżetu i Finansów
ˇ    ˇ    Polityki Społecznej i Rolnictwa.
 
 
 
  
 
 
 
Użytkowanie gruntów
 
Powierzchnia Gminy wynosi 15.959 ha (159,59 km2), z tego użytki rolne zajmują 11.447 ha, użytki leśne oraz grunty zadrzewione 3.447 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane 580 ha, wody 154 ha i nieużytki 331 ha. Dane procentowe przedstawiono na Wykresie 2.1.
 
 
 
 
 
 
Struktura gruntów wskazuje zdecydowanie na rolniczy charakter Gminy, ponad 70% jej powierzchni stanowią użytki rolne. Gmina ma stosunkowo niski stopień zalesienia, poniżej średniej dla województwa (25,3%) i średniej dla Polski (29,2%). Zwraca uwagę dość niski udział gruntów zurbanizowanych i zabudowanych - zaledwie 3,6% powierzchni Gminy. 2,1% stanowią nieużytki, a 1% powierzchni to wody. Struktura wykorzystywania użytków rolnych przedstawiona została na Wykresie 2.2.
 
 
 
 
 
 
Zdecydowana większość użytków rolnych wykorzystywana jest jako grunty orne - około 65%. Stosunkowo duży udział mają w strukturze łąki i pastwiska trwałe (34,2%), które obejmują gleby gorszej jakości. Około 0,8% powierzchni użytków rolnych zajmują sady.