2020

w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2021 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020-2035
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2020 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2020 rok
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Zagórów na lata 2015-2022
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
w sprawie przyjęcia i przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Zagórów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020-2035