2020

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
w sprawie przyjęcia i przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Zagórów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020-2035