2020

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 36/17, położonej w Łukomiu i 336/1, położonej w Osinach, na rzecz Gminy Zagórów.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów i osoby fizycznej.
w sprawie zbycia prawa własności lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Zagórów.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów w latach 2020-2024.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Zagórów do udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr XXI/218/2013 z dnia 4 września 2013 r. w sprawie Regulaminu targowiska "MÓJ RYNEK" w Gminie Zagórów oraz do przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020-2035.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2019 rok.
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Zagórów.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Zagórów.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Zagórów.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/33/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Zagórów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/53/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowa Wieś do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/40/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Imielno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/60/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Trąbczyn do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/46/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łazy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/61/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wrąbczyn do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/35/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Anielewo do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/55/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Osiny do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/59/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Szetlewek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/51/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Michalinów Trąbczyński do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/47/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łomów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/48/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łukom do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/49/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Mariantów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/50/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Michalinów Oleśnicki do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/39/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Grądzeń do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/38/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Drzewce do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/37/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bukowe do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/36/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Augustynów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/57/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stanisławów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/56/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Skokum do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/58/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Szetlew do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/44/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łazińsk Drugi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/45/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łazińsk Pierwszy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/43/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kościołków do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/42/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Koszelewska Łąka do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/52/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Myszakówek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/54/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Oleśnica do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/41/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kopojno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/34/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Adamierz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/62/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zalesie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat.
w sprawie zbycia prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów, oznaczonej numerem działki 2128/2 o powierzchni 0,0237 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów.
w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na skwerze Jego imienia w Zagórowie.
w sprawie warunków i trybu przyznawania dzieciom i młodzieży Stypendium Burmistrza Gminy Zagórów ze środków Gminy Zagórów.
w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Zagórów”
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020-2035.
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2021 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020-2035
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2020 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2020 rok
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Zagórów na lata 2015-2022
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
w sprawie przyjęcia i przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Zagórów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020-2035