2019

w sprawie uznania wniosku Mieszkańca Zagórowa o wydzierżawienie wnęki stanowiącej część działki oznaczonej numerem 2169 położonej w Zagórowie z możliwością nabycia za niezasługujący na uwzględnienie
w sprawie uznania wniosku Mieszkańca Zagórowa przekazanego przez Komisarza Wyborczego w Koninie II w dniu 15.02.2019 r. za niezasługujący na uwzględnienie
w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Zagórów, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie w celu zawiązania gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów jednostek pomocniczych Gminy Zagórów
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2020 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019 – 2035
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019 – 2035
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” sołectwa z terenu Gminy Zagórów
w sprawie pomników przyrody na terenie Gminy Zagórów
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórów na lata 2019-2032”
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy