2019

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy na kadencję 2020 – 2023
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w Zagórowie, stanowiącej własność osoby fizycznej na rzecz Gminy Zagórów
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2022”
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Zagórów
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Zagórów
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019 – 2035
w sprawie dofinansowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie”, realizowanego przez Województwo Wielkopolskie
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagórów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019 – 2035
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na II półrocze 2019r. udzielonych z budżetu gminy
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie ul. Sulańska 13 za 2018 rok
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2018 rok
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Zagórów
w sprawie rozpatrzenia skargi Mieszkańca Gminy Zagórów na działanie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie
w sprawie rozpatrzenia skargi Mieszkanki Gminy Pyzdry na działanie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019 – 2035
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2019 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2019 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów
w sprawie uznania wniosku Mieszkańca Zagórowa o wydzierżawienie wnęki stanowiącej część działki oznaczonej numerem 2169 położonej w Zagórowie z możliwością nabycia za niezasługujący na uwzględnienie
w sprawie uznania wniosku Mieszkańca Zagórowa przekazanego przez Komisarza Wyborczego w Koninie II w dniu 15.02.2019 r. za niezasługujący na uwzględnienie
w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Zagórów, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie w celu zawiązania gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów jednostek pomocniczych Gminy Zagórów
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2020 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019 – 2035
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019 – 2035
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” sołectwa z terenu Gminy Zagórów
w sprawie pomników przyrody na terenie Gminy Zagórów
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórów na lata 2019-2032”
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy