2018

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Zagórowa i Komisji na 2019 rok
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019 – 2035
w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów”
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018 – 2035
2018 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2019 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2019 rok
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa
w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Zagórowa.