Uchwała Nr XXV/261/2014 z dnia 11.04.2014 r.

 

Uchwała Nr XXV/261/2014 z dnia 11.04.2014 r.zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i stawek szczegółowych warunków przyznawaniai wypłacania ddatków za wysługę lat, motywayjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy,jak również szczegółowych warunków obliczaniai wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkol, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagórów