2014

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 - 2032
w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zagórów, w obrębie Nadleśnictwa Grodziec
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 - 2032
w sprawie przejęcia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Zagórowie, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego oraz udziałów w nieruchomościach będących współwłasnością Powiatu Słupeckiego i Gminy Zagórów
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok udzielonych z budżetu gminy
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Zagórów na okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
w sprawie podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 -2032
w sprawie udostępnienia nieruchomości i ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących drogi gminne
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Oleśnica, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 879/10 o powierzchni 0,0311 ha
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie ul. Sulańska 13 za 2013 rok.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 – 2032
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej w Trąbczynie na remont Kościoła w Trąbczynie
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na zbudowanie systemu teleinformatycznego niezbędnego do udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków dla Gmin
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2013 rok
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014-2032
w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów
w spawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w miejscowości Szetlewek, oznaczonej numerem działki 236 o powierzchni 0,0500 ha
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 688/1 i 688/4 o powierzchni łącznej 0,0652 ha
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014-2032
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagórów w roku 2014
w sprawie: Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zagórów w latach 2014-2018
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2014
w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014