2013

w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2014 rok
w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w sprawie budżetu na 2014 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014-2032
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013-2032
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej numerem działki 2082/1 o powierzchni 0,1823 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w m. Włodzimirów, oznaczonej numerem działki 2/1
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Myszakówek, oznaczonej numerami działek 117/1, 117/3, 117/4, 118 i 119/1 o łącznej powierzchni 0,4043 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013 - 2032
w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2014 rok udzielonych z budżetu Gminy
w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2014
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Kościołkowie, obręb geodezyjny Wrąbczyn Górski oznaczonej numerem działki 733/1 o powierzchni 0,2062 ha. stanowiącej drogę i będącej własnością Pana Damiana Mierkiewicza
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zagórów na lata 2013-2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013-2032
zmieniająca stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zagórów
w sprawie Regulaminu targowiska „MÓJ RYNEK” w Gminie Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013-2032
zmieniająca uchwałę budżetową na 2013 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032
w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2013-2032
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Zagórów (Pan prof. Zygmunt Wiatrowski)
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Zagórów (Pani Krystyna Mrugalska)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w m. Włodzimirów, oznaczonej numerem działki 2/2
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zagórów za 2012 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013-2032
w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Grabina w obrębie geodezyjnym Włodzimirów, oznaczonej numerem działki 180/3 o powierzchni 0,3392 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Włodzimirów, w miejscowości Grabina, oznaczonej numerem działki 180/4 o powierzchni 0,1007 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Myszakówku
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Łazińsk Pierwszy, o numerze geodezyjnym 190/2 i powierzchni 0,4857ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów w latach 2013-2017
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Myszakówku
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2013
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.