Uchwała Nr XII/143/2012 z dnia 22.06.2012 r.

 

Uchwała Nr XII/143/2012

Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 22 czerwca 2012 r. 

 

w sprawie podziału Gminy Zagórów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

 

         Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w związku z art. 419 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r.  – Kodeks Wyborczy  (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Zagórowa na wniosek Burmistrza

 uchwala, co następuje : 

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Zagórów na  15 okręgów wyborczych oraz określa się ich granice i numery oraz ustala się liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.

 

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/155/2002  Rady Miejskiej Zagórowa  z dnia 24 czerwca 2002r.  w sprawie podziału  gminy i miasta Zagórów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządowych.

 

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się również do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

2. Na ustalenie Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Zagórów na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

3. Uchwała ma zastosowanie do kadencji Rady Miejskiej następujących po kadencji, w trakcie której niniejsza uchwała weszła w życie.

    

        Przewodnicząca

                     Rady Miejskiej

                                 

                 Romualda Matusiak

                       

     

 

 

  ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wkaz okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych na terenie Gminy Zagórów