Uchwała Nr XII/142/2012 z dnia 22.06.2012 r.

 

Uchwała nr XII/142/2012

Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 22 czerwca 2012r. 

 

 

 

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów.  

     

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 271 ust. 1   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ Rada Miejska Zagórowa

uchwala , co następuje:   

§ 1. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Gminy Zagórów.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.         

                                                                         Przewodnicząca                                                                   

Rady Miejskiej                                                               

Romualda Matusiak      

               U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XII/142/2012 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie absolutorium  dla Burmistrza Gminy Zagórów   

 Po zapoznaniu się zgodnie z art. 271 ust.1 

- ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011r.

- sprawozdaniem finansowym,

- wnioskiem Komisji Rewizyjnej zawartym w uchwale nr 2/2012 z dnia 21 maja  2012r. w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania    budżetu za 2011r.

- uchwałą Nr SO-0954/27/6/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby    Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 18 kwietnia 2012r.  w sprawie wyrażenia    opinii o  sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za rok   2011

- uchwałą Nr SO-0955/25/6/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby    Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 maja 2012r.  w sprawie wydania opinii   o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie  udzielenia    absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta  z tytułu wykonania budżetu za    2011r.

- informacją o stanie mienia gminnego  Rada Miejska udziela Burmistrzowi Gminy Zagórów absolutorium.