Uchwała Nr XI/138/2012 z dnia 27.04.2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

 

Uchwała Nr XI/138/2012

Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

W Uchwale Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu

gminy i miasta na 2012 rok, w Uchwale Nr X/126/2012 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 17 lutego 2012 roku, w Zarządzeniu Nr 8/2012 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 30 marca 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 25.160.089,00 zł,

z tego:

  • - dochody bieżące w kwocie 23.078.426,00 zł,
  • - dochody majątkowe w kwocie 2.081.663,00 zł,

 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań                                                               zleconych odrębnymi ustawami,

    2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy,

    3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub

        porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

   4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań

        finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

        w wysokości  2.131.463,00 zł.

zastępuje się:

1.Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 25.565.656,00 zł,

z tego:

  • - dochody bieżące w kwocie 23.280.664,00 zł,
  • - dochody majątkowe w kwocie 2.284.992,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań                                                               zleconych odrębnymi ustawami,

    2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy,

    3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub

        porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

   4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań

        finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

        w wysokości  2.091.492,00 zł.

Zmienia się załącznik nr 1,2 i 3 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 29.054.855,00 zł,

 z tego:

  • - wydatki bieżące w kwocie 21.578.455,00 zł,
  • - wydatki majątkowe w kwocie 7.476.400,00 zł,

 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

     1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych            

         odrębnymi ustawami,

     2) wydatki na realizację zadań własnych gminy,

     3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień                    

         między jednostkami samorządu terytorialnego,

     4) wydatki majątkowe na 2012 rok w wysokości 7.476.400,00 zł.

     5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

         pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości 573.285,00 zł,      

zastępuje się:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 29.760.422,00 zł,

 z tego:

  • - wydatki bieżące w kwocie 22.117.022,00 zł,
  • - wydatki majątkowe w kwocie 7.643.400,00 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

     1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych            

         odrębnymi ustawami,

     2) wydatki na realizację zadań własnych gminy,

     3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień                    

         między jednostkami samorządu terytorialnego,

     4) wydatki majątkowe na 2012 rok w wysokości 7643.400,00 zł.

     5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

         pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości 740.285,00 zł,

Zmienia się załącznik nr 5,6 i 7 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 4,5 i 6 do niniejszej uchwały.

      

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.894.766,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

       1) kredytów

zastępuje się:

Deficyt budżetu w kwocie 4.194.766,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) kredytów

2) wolnych środków za lata ubiegłe

 

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.959.430,00 zł

zastępuje się:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  7.259.430,00 zł

Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.064.664,00 zł,

 

 § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie  6.700.000,00 zł.

        w tym na  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  200.000,00 zł,

zastępuje się:

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.000.000,00 zł.

 w tym na  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  200.000,00 zł,

 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

        1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych     

        2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

  Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 8. Określa się:

       1) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego   

Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości

         poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

 

 

                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                             /-/ Romualda Matusiak

  

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XI/138/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Rady Miejskiej Zagórowa

                         Do budżetu wprowadzono zmiany dochodów przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego tj.

 

zwrot podatku akcyzowego zł.- 299.320,00,zwiększono zasiłki rodzinne o kwotę zł.- 181.592,00,  pomoc materialną

 

dla uczniów zł.- 68.383,00.

 

Z niewygasajacych wydatków - przebudowa GOK-u wprowadzono środki zł.- 232.300,00.

 

Zmniejszono wydatki w oświacie o subwencję oświatową  zł.- 296.323,00.

 

Zmniejszono planu podatku dochodowego od osób fizycznych o zł.- 107.390,00.

 

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę zł.- 300.000,00.

 

Wprowadzono środki w kwocie zł.- 20.000,00 na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej umocnienia

 

wałów na Czarnej Strudze. Zabezpieczono środki na przebudowę GOK-u w Zagórowie.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3.

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 8.

Załącznik Nr 8..

Załącznik Nr 8...

Załącznik Nr 9