Uchwała Nr XI/136/2012 z dnia 27.04.2012 r.

 

Uchwała Nr XI/136/2012

Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Umocnienie wałów przeciwpowodziowych na Czarnej Strudze" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

 

 

                   Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ art. 216  ust. 2  pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr  157, poz. 1240  ze zm./ uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Zagórów pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Umocnienie wałów przeciwpowodziowych na Czarnej Strudze" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2012 rok w wysokości zł.- 20.000,00.

 

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Zagórów.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Gminy Zagórów

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy  Zagórów.

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

 

 

 

 

 

                                                                                                       Przewodnicząca

                                                                                                        Rady Miejskiej

     

                                                                                                    Romualda Matusiak

 

 

 

 

 

 

U z a s a d ni e n i e

do Uchwały Nr XI/136/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Rady Miejskiej Zagórowa

 

Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu ma na celu partycypacje Gminy Zagórów w kosztach opracowania dokumentacji projektowej, w celu ochrony mieszkańców gminy z tamtego terenu przed podtopieniami w czasie wzmożonych opadów deszczu. Środki na ten cel zostały już zabezpieczone w budżecie Gminy Uchwałą

Nr XI/136/2012  Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.