Uchwała Nr XI/135/2012 z dnia 27.04.2012 r.

 

Uchwała Nr XI/135/2012

Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 27 kwietnia 2012r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony.

 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz.1591 ze  zm.  /i art. 13, ust. 1  i art. 37, ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm./

 

uchwala się,  co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego na   

       wydzierżawienie na czas nieoznaczony z działki nr 2122/2 o ogólnej

       powierzchni 0,0357 ha, położonej w miejscowości Zagórów, części

       nieruchomości o powierzchni 48 m2 na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej

       p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Zagórowie.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów .

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                               Przewodnicząca

                                                                                Rady Miejskiej

 

                                                                             Romualda Matusiak