Uchwała Nr XI/134/2012 z dnia 27.04.2012 r.

 

Uchwała Nr XI/134/2012

Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 27 kwietnia 2012r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat.

 

 

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz.1591 ze zm./ i art. 13, ust. 1 i art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.2603 ze zm./

 

uchwala się co następuje :

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres 5 lat oznaczonych numerami działek:

  1. 43/2 o pow. 0,0600 ha,  położoną w Stanisławowie
  2. 62 o pow. 0,6900 ha, położoną w Grądzeniu

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

                                                                                    Przewodnicząca

                                                                                     Rady Miejskiej

 

                                                                                  Romualda Matusiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

do Uchwały Nr XI/134/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat.

 

 

Wymieniona w §1 pkt 1 uchwały działka nr 43/2 stanowi własność Skarbu Państwa-Zasób Gruntów i jest dzierżawiona przez Pana Piotra Kina, zam. Szetlewek 41, 62-410 Zagórów, natomiast działka nr 62 opisana w  §1 pkt 2 uchwały stanowi własność Gminy Zagórów na podstawie KW 22475 i dzierżawiona jest przez Pana Witolda Kordulasińskiego, zam. Grądzeń 10, 62-410 Zagórów. Przedmiotowe nieruchomości są użytkowane rolniczo.

Z uwagi na upływ terminu na jaki zawarte zostały poprzednie umowy dzierżawy, oraz wnioski dzierżawców dotyczące przedłużenia okresu dzierżawy, zasadne jest umożliwienie dalszego użytkowania przedmiotowych gruntów przez dotychczasowych dzierżawców.