Uchwała Nr XI/133/2012 z dnia 27.04.2012 r.

 

 

Uchwała Nr XI/133/2012

Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 27 kwietnia 2012r.

 

 

w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Trąbczyn, o numerze geodezyjnym 7 i powierzchni 0,1500ha stanowiącej własność Gminy Zagórów.

 

            

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz.1591 ze  zm./ i art. 37, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651  ze zm./

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się wolę zbycia w trybie bezprzetargowym działkę nr 7 o powierzchni 0,1500 ha, położoną w miejscowości Trąbczyn na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbczynie.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów .

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                  Przewodnicząca

                                                                                   Rady Miejskiej

 

                                                                                Romualda Matusiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

do Uchwały Nr XI/133/2012  z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zbycia w formie darowizny działki nr 7 o pow. 0,1500 ha, położonej w miejscowości Trąbczyn

 

 

Wymieniona w uchwale nieruchomość stanowi własność Gminy Zagórów na podstawie KW 34273. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem strażnicy OSP Trąbczyn, ogrodzona i w całości zagospodarowana.

Przedmiotowa nieruchomość zostanie zbyta w trybie bezprzetargowym na rzecz w/w jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, przez którą od lat jest użytkowana.