Uchwała Nr XI/131/2012 z dnia 27.04.2012 r.

 

 

Uchwała nr XI/131/2012

Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 27 kwietnia 2012r.

 

 

w sprawie likwidacji  Szkoły Podstawowej w Łazińsku.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 marca 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm./

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2012r. Szkołę Podstawową w Łazińsku.

 

§ 2. Dzieci uczęszczające dotychczas do Szkoły Podstawowej w Łazińsku  

       przejmuje Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Unii Europejskiej w Trąbczynie.

 

§ 3. Majątek szkoły - aktywa i pasywa przejmuje Gmina Zagórów.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/34/99 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 5 marca  

       1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łazińsku.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                          Przewodnicząca

                                                                           Rady Miejskiej

 

                                                                        Romualda  Matusiak