Uchwała Nr XI/132/2012 z dnia 27.04.2012 r.

 

Uchwała Nr XI/132/2012

Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 27 kwietnia 2012r.

 

 

w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Kościołków, obręb geodezyjny Wrąbczyn Górski o numerze 733/1 i powierzchni 0,2062 ha.

 

       

       Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz.1591 z późń.. zm./ i art. 98, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 r.  Nr 102,  poz. 651 ze zm./

uchwala się, co następuje :

 

§ 1. Nabyć w zasób mienia komunalnego Gminy i Miasta Zagórów, z przeznaczeniem pod drogę gminną działkę nr 733/1 położoną w miejscowości Kościołków, obręb Wrąbczyn Górski, stanowiącej własność osoby fizycznej.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów .

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

                                                                                                                        

                                                                             Przewodnicząca

                                                                              Rady Miejskiej

 

                                                                           Romualda Matusiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XI/132/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Kościołków, obręb geodezyjny Wrąbczyn Górski o numerze 733/1 i powierzchni 0,2062 ha.

 

 

Wymieniona w uchwale nieruchomość będąca własnością Pana Damiana Mierkiewicza zamieszkałego Kościołków 5, 62-410 Zagórów, stanowi grunty wydzielone pod poszerzenie drogi gminnej nr działki 714 oraz drogę dojazdową do działek nr: 733/7, 733/8 i 733/9.

W/w działki stanowią grunty rolne z ustaloną strukturą funkcjonalno - przestrzenną jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość zostanie nabyta w zasób mienia komunalnego nieodpłatnie w drodze  porozumienia stron.