Uchwała Nr XI/129/2012 z dnia 27.04.2012 r.

 

 

                                             Uchwała nr XI/129/2012

                                      Rady Miejskiej Zagórowa

                                      z dnia  27 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagórów w roku 2012.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 ze zm./ i art. 11a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  / Dz. U. z 2003 r. Nr 106 , poz.1002 ze zm./uchwala się, co następuje :

§  1

Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zagórów w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.

§  3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

                                                                                        

 

 

                                                                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

                                                                                                    Romualda Matusiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

do Uchwały Nr XI/129/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zagórów.

 

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. /Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm./ zmieniony został art. 11a, który nakłada na właściwą radę obowiązek określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, obligatoryjne uchwalenie przez gminy przedmiotowego programu, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Uzasadnienie do ustawy wskazuje również, że istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia 23 sierpnia 2011 roku., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową.

W związku z powyższym opracowany został „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zagórów w 2012 roku", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Przyjęty przez Radę Miejską Zagórowa program obejmuje swoim zakresem realizację wszystkich zadań nałożonych na gminę przez obowiązującą ustawę o ochronie zwierząt. Ponadto w programie wskazano koordynatora i realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

 zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Zagórów w roku 2012.

•1.           Gmina Zagórów, w ramach zawartego porozumienia powierza realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagórów",  Związkowi Gmin Regionu Słupeckiego.

•2.           Celem „Programu" jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagórów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

•3.           Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

 • 1) Zapewnia się opiekę wszystkim bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt zlokalizowanym w miejscowości Ostrowo Kościelne nr 35, gmina Strzałkowo, którego właścicielem jest Związek Gmin Regionu Słupeckiego, poprzez udzielenie schronienia, pożywienia i leczenia w razie potrzeby (całodobową opiekę weterynaryjną będzie wykonywał lekarz weterynarii z którym Związek Gmin Regionu Słupeckiego ma podpisaną umowę).

•4.           Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

 • 1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt położone na terenie gminy Strzałkowo zapewni opiekę nad wolno żyjącymi kotami w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.

•5.           Odławianie bezdomnych zwierząt

 • 1) Odławianie bezdomnych zwierząt pozostawionych bez opieki, zagubionych, porzuconych na terenie gminy będzie miało charakter stały.
 • 2) Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzić będzie pracownik schroniska dla bezdomnych zwierząt za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia.
 • 3) Wyłapane bezdomne zwierzęta zostaną przetransportowane do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Kościelnym, gmina Strzałkowo w celu zapewnienia im opieki.

•6.           Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

 • 1) Schronisko dla zwierząt w Ostrowie Kościelnym gmina Strzałkowo zapewnia wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji znajdujących się tam zwierząt.
 • 2) Zabiegi kastracji i sterylizacji będzie wykonywał lekarz weterynarii, z którym Związek Gmin Regionu Słupeckiego ma podpisaną umowę.
 • 3) Zabiegi kastracji i sterylizacji będą przeprowadzane wyłącznie u zwierząt, u których nie istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.

•7.           Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

 • 1) Zasady adopcji bezdomnych zwierząt zawiera regulamin schroniska przyjęty uchwałą nr 10/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2008 r.
 • 2) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest również poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do adopcji oraz poprzez prowadzenie strony internetowej (www.sdbz.ovh.org), na której umieszczane są zdjęcia zwierząt znajdujących się w schronisku.

•8.           Usypianie ślepych miotów.

 • 1) Uśpieniu mogą być poddane zwierzęta, które przyszły na świat w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Kościelnym.
 • 2) Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii, z którym Związek Gmin Regionu Słupeckiego ma podpisaną umowę.
 • 3) Ocenie kwalifikacji narodzonych zwierząt do ślepego miotu powierza się lekarzowi weterynarii wykonującemu powyższą usługę.

•9.           Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

 • 1) W przypadkach znęcania się nad zwierzętami gospodarskimi bądź w wyniku zdarzeń losowych (np. śmierci lub poważnej choroby właściciela) zapewnia się opiekę zwierząt w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości Kąty nr 4, na terenie gminy Słupca, z którym Związek Gmin Regionu Słupeckiego ma podpisaną umowę.
 • 2) Wybrane gospodarstwo rolne posiada odpowiednie pomieszczenia, przystosowane do hodowli zwierząt.
 • 3) W wyznaczonym gospodarstwie umieszczone zostaną zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielowi w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

•10.      Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z  udziałem zwierząt.

 • 1) Zapewnia się całodobową opieką weterynaryjną bezdomnym zwierzętom, uczestniczącym w zdarzeniach drogowych, poprzez udzielenie pomocy weterynaryjnej przez lekarza weterynarii i transport poszkodowanego zwierzęcia do schroniska.
 • 2) Całodobową opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych sprawuje lekarz weterynarii, z którym Związek Gmin Regionu Słupeckiego ma podpisaną umowę.

•11.      Koszty realizacji programu ponosi Związek Gmin Regionu Słupeckiego z siedzibą ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, którego Gmina Zagórów jest członkiem.

•12.     Na realizację zadań powierzonych Związkowi Gmin Regionu Słupeckiego, Gmina Zagórów przeznacza w 2012 roku kwotę 24.093,- zł. słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote w ramach składki członkowskiej płaconej na utrzymanie schroniska dla zwierząt.