Uchwała Nr X/126/2012 z dnia 17.02.2012 r.

 

 

 

Uchwała Nr X/126/2012

Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 17 lutego 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

W Uchwale Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu

gminy i miasta na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 24.957.739,00 zł,

z tego:

  • - dochody bieżące w kwocie 22.876.076,00 zł,
  • - dochody majątkowe w kwocie 2.081.663,00 zł,

 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań                                                               zleconych odrębnymi ustawami,

    2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy,

    3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub

        porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

   4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań

        finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

        w wysokości  2.131.463,00 zł.

zastępuje się:

1.Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 25.159.339,00 zł,

z tego:

  • - dochody bieżące w kwocie 23.077.676,00 zł,
  • - dochody majątkowe w kwocie 2.081.663,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań                                                               zleconych odrębnymi ustawami,

    2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy,

    3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub

        porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

   4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań

        finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

        w wysokości  2.131.463,00 zł.

 

Zmienia się załącznik nr 1,2 i 3 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 28.393.075,00 zł,

 z tego:

  • - wydatki bieżące w kwocie 21.546.075,00 zł,
  • - wydatki majątkowe w kwocie 6.847.000,00 zł,

 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

     1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych            

         odrębnymi ustawami,

     2) wydatki na realizację zadań własnych gminy,

     3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień                    

         między jednostkami samorządu terytorialnego,

     4) wydatki majątkowe na 2012 rok w wysokości 6.847.000,00 zł.

     5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

         pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości 552.800,00 zł,      

zastępuje się:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 29.054.105,00 zł,

 z tego:

  • - wydatki bieżące w kwocie 21.577.705,00 zł,
  • - wydatki majątkowe w kwocie 7.476.400,00 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

     1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych            

         odrębnymi ustawami,

     2) wydatki na realizację zadań własnych gminy,

     3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień                    

         między jednostkami samorządu terytorialnego,

     4) wydatki majątkowe na 2012 rok w wysokości 7.476.400,00 zł.

     5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

         pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości 573.285,00 zł,

 

Zmienia się załącznik nr 5,6 i 7 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 4,5 i 6 do niniejszej uchwały.

      

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.435.336,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

       1) kredytów

zastępuje się:

Deficyt budżetu w kwocie 3.894.766,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) kredytów

 

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.500.000,00 zł

zastępuje się:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.959.430,00 zł

 

Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.064.664,00 zł,

      

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

        1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych     

        2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

 

  Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 7. Określa się:

       1) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego   

 

Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 8. Ustala się zakres i kwoty dotacji:

       1) przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

 

Zmienia się załącznik nr 11do uchwały w sposób określony w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

        

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

         100.000,00 zł, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

         1)  w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

              w wysokości  80.000,00 zł,

          2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł,

 zastępuje się:

 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

 100.000,00 zł, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

 1)  w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

       w wysokości  88.950,00 zł,

  2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł,

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości

         poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

                                                                                        Przewodnicząca

                                                                                         Rady Miejskiej

 

                                                                                     Romualda Matusiak

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr X/126/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku

Rady Miejskiej Zagórowa

                         Do budżetu wprowadzono środki od Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie w szkołach

 

zł.- 131.500,00 i na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zł.- 9.100,00.

 

Do budżetu wprowadzono wolne środki za lata ubiegłe w kwocie zł.- 459.430,00.

 

Zabezpieczono zł.- 600.000,00 na budowę targowiska w Zagórowie. Wpłynęła darowizna z PKO BP Poznań

 

w wysokości zł.- 7.500,00 dla szkoły w Zagórowie na wypoczynek dla dzieci. Na indywidualizację nauczania klas

 

I-III zł.- 20.485,00 wprowadzono środki, które pozostały za rok ubiegły. Na naprawę monitoringu w Zagórowie

 

przeznaczono kwotę zł.- 11.500,00. Dotacja dla GOK-u na zakup instrumentów muzycznych zł.- 7.000,00.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załacznik Nr 3..

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załacznik Nr 8

Załącznik Nr 8.

Załącznik Nr 8..

Załącznik Nr 8...

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10