Uchwała Nr X/125/2012 z dnia 17.02.2012r.

 

 

 

Uchwała Nr X/125/2012

Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 17 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227,228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art., 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska Zagórowa uchwala, co następuje:

 

§ 1.  W Uchwale Nr IX/111/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032 wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W  pkt 1 Uchwały w załączniku Nr 1 do Uchwały:

 

 • 1) w wierszu 1, w kolumnie rok 2012:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 201.600,00 tj. do kwoty  zł.- 25.159.339,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 201.600,00 tj. do kwoty  zł.- 23.077.676,00

 

 • 2) w wierszu 2, w kolumnie rok 2012:

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych

   papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę zł.- 31.630,00 tj. do kwoty

   zł.- 21.057.705,00

- tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę

   zł.- 696.761 tj. do kwoty zł.- 10.614.283,00

- w tym: związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę

   zł.- 5.000,00 tj. do kwoty zł.- 2.414.100,00

 

 • 3) w wierszu 3, w kolumnie rok 2012:

- Różnica zwiększa się o kwotę zł.- 169.970,00 tj. do kwoty  zł.- 4.101.634,00

 

 • 4) w wierszu 4, w kolumnie rok 2012:

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.

   ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego zwiększa się o kwotę zł.-  

   459.430,00 tj. do kwoty  zł.- 459.430,00

- w tym: na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 459.430,00 tj. do kwoty 

   zł.- 459.430,00

 

 • 5) w wierszu 6, w kolumnie rok 2012:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 629.400,00 tj. do kwoty 

   zł.- 4.561.064,00

 • 6) w wierszu 9, w kolumnie rok 2012:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 629.400,00 tj. do kwoty

   zł.- 976.400,00

 

 • 7) w wierszu 10, w kolumnie rok 2012:

- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł.- 629.400,00 tj. do kwoty

   zł.-  7.476.400,00

 

 • 8) w wierszu 11a, w kolumnie rok 2012:

- na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 459.430,00 tj. do kwoty

   zł.- 3.894.766,00

 

 • 9) w wierszu 18, w kolumnie rok 2012:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 43,35% zastępuje się wskaźnikiem 43,01%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 43,35% zastępuje się wskaźnikiem 43,01%

 

 • 10) w wierszu 19, w kolumnie rok 2012:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 14,36% zastępuje się wskaźnikiem 14,25%

 

 • 11) w wierszu 19a, w kolumnie rok 2012:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 6,29% zastępuje się wskaźnikiem 6,24%

 

 • 12) w wierszu 20, w kolumnie rok 2012:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 5,33% zastępuje się wskaźnikiem 5,96%

 

 • 13) w wierszu 21, w kolumnie rok 2012:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 14,36% zastępuje się wskaźnikiem 14,25%

 

 • 14) w wierszu 22, w kolumnie rok 2012:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 6,29% zastępuje się wskaźnikiem 6,24%

 

      15) w wierszy 23, w kolumnie rok 2012:

            - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 201.600,00 tj. do kwoty  zł.- 23.077.676,00

 

16) w wierszu 24, w kolumnie rok 2012:

- Wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę zł.- 31.630,00 tj. do kwoty

   zł.- 21.577.705,00

 

17) w wierszu 25, w kolumnie rok 2012:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 169.970,00 tj. do kwoty

   zł.- 1.499.971,00

 

18) w wierszu 26, w kolumnie rok 2012:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 201.600,00 tj. do kwoty  zł.- 25.159.339,00

 

19) w wierszu 27, w kolumnie rok 2012:

- Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 661.030,00 tj. do kwoty  zł.- 29.054.105,00

 

 • 20) w wierszu 28, w kolumnie rok 2012:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 459.430,00 tj. do kwoty  zł.- 3.894.766,00

 

 • 21) w wierszu 29, w kolumnie rok 2012:

- Przychody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 459.430,00 tj. do kwoty  zł.- 6.959.430,00

 

2. Ustala się jednolity tekst załącznika Nr 1 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Przewodnicząca

                                                                                               Rady Miejskiej

 

                                                                                             Romualda Matusiak

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3.