2012

Uchwała Nr XI/131/2012 z dnia 27.04.2012 r.

 

 

Uchwała nr XI/131/2012

Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 27 kwietnia 2012r.

 

 

w sprawie likwidacji  Szkoły Podstawowej w Łazińsku.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 marca 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm./

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2012r. Szkołę Podstawową w Łazińsku.

 

§ 2. Dzieci uczęszczające dotychczas do Szkoły Podstawowej w Łazińsku  

       przejmuje Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Unii Europejskiej w Trąbczynie.

 

§ 3. Majątek szkoły - aktywa i pasywa przejmuje Gmina Zagórów.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/34/99 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 5 marca  

       1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łazińsku.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                          Przewodnicząca

                                                                           Rady Miejskiej

 

                                                                        Romualda  Matusiak

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2013r
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Trąbczyn Dworski, oznaczonej numerem geodezyjnym 87/1 o powierzchni 0,0318 ha
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w Zagórowie, oznaczonej numerem działki 894/3 o powierzchni 0,0708 ha
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku, położonej w obrębie geodezyjnym Oleśnica, oznaczonej numerem geodezyjnym 261/1 o powierzchni 0,0639 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A w Warszawie
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty
w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2012
w sprawie budżetu na 2013 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013-2032
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2013 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca jej składania
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty
w sprawie przystąpienia Gminy Zagórów do Porozumienia o Współpracy dot. Realizacji Lokalnej Strategii na Rzecz Rozwoju Trzeciego Sektora w Powiecie Słupeckim
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w m. Łazińsk Pierwszy, oznaczonej numerem działki 73/1
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Łazińsk Pierwszy, o numerze geodezyjnym 190/1 i powierzchni 0,1120 ha. stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej numerami działek 1079/11 i 1079/15 o łącznej powierzchni 0,0687 ha stanowiącej własność Państwa Mariana i Bożeny Nykel
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie wyrażenia zgodny na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
zmieniająca uchwałę nr VII/85/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie
w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie zbycia w trybie przetargu, prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zagórów, oznaczonej numerami 7/2 i 7/6 o łącznej powierzchni 0,3800 ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
w sprawie uchwalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
zmieniająca uchwałę nr VII/85/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 września 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów miasta Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
w sprawie podziłu Gminy Zagórów na okregi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zagórów za 2011r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Umocnienie wałów przeciwpowodziowych na Czarnej Strudze" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagórów w roku 2012
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Trąbczyn, o numerze geodezyjnym 7 i powierzchni 0,1500ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Kościołków, obręb geodezyjny Wrąbczyn Górski o numerze 733/1 i powierzchni 0,2062 ha
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łazińsku
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kopojnie
w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Słupeckiego.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Stelmasika na działalność Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagórów
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2012
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kopojnie
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łazińsku