2012

Uchwała Nr X/117/2012 z dnia 17.02.2012r.

 
 
 
Uchwała Nr X/117/2012
                                                 Rady Miejskiej Zagórowa
Z dnia 17 lutego 2012 roku
 
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łazińsku.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /D.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art. 59 ust. 1,2,3,7,8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /D.U. z 2004 r.  Nr 256 poz. 2572 ze zm./ uchwala się co następuje:
 
§ 1. Podjąć działania w celu likwidacji z końcem roku szkolnego tj. z dniem 31 sierpnia 2012 roku Szkoły Podstawowej w Łazińsku zawiadamiając wcześniej o zamiarze likwidacji rodziców uczniów, nauczycieli i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.
§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                             Romualda Matusiak
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa Nr X/117/2012 z dnia 17 lutego 2012r.   w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łazińsku.
 
                Gmina Zagórów jest organem prowadzącym dla 5 szkół podstawowych,                    1 zespołu szkolno - gimnazjalnego, 1 gimnazjum i 1 przedszkola. Ogółem uczęszcza do nich 941 dzieci i 205 do klas "0" w tym 6-latków - 110 a 5-latków - 95. Łacznie obowiązek szkolny realizuje 1146 uczniów. Liczbę uczniów  poszczególnych szkołach obrazuje załącznik nr 1 i 2.
                Prognozy demograficzne na najbliższe 5  lat dla żadnej ze szkół nie są korzystne. Liczbę urodzeń w latach 2006 - 2011 w obwodzie Szkoły Podstawowej            w Łazińsku  obrazuje załącznik nr 3 a w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Trąbczynie zał. Nr 4.  Zjawisko to jest widoczne w każdej szkole a najdotkliwiej odczuwają je małe szkoły. W niektórych latach występuje całkowity brak urodzeń, co oznacza brak uczniów w szkole.
O konieczności reorganizacji sieci szkolnej w Gminie Zagórów przesądzają więc następujące czynniki:
- niż demograficzny przedstawiony wyżej,
- rozdrobniona sieć szkolna na terenie wiejskim i bardzo wysokie koszty utrzymania   
  dziecka w szkole - nieporównywalne do otrzymywanej subwencji oświatowej,
- racjonalizacja sieci szkolnej i w ten sposób eliminacja nauczania w klasach
  łączonych, czyli w ostatecznym efekcie poprawa jakości nauczania i podnoszenie efektów kształcenia.
                Istniejąca od kilku lat sytuacja finansowa Gminy, wymuszająca stałe dofinansowanie oświaty, powoduje także znaczne spowolnienie tempa inwestycji gminnych, a często także ich zaniechanie. Wykazane w analizach koszty utrzymania szkół i przedszkola oraz realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczych to wydatki stanowiące - począwszy od 2003r. - 49%, 47%, 54%, a nawet 66% budżetu gminy (załącznik nr 5 i 6 - wydatki oświatowe).
Przyjęta w miesiącu wrześniu 2004r. Strategia Rozwoju Gminy Zagórów zakładała stopniową racjonalizację sieci szkolnej  i reorganizację obwodów szkolnych.
                Wymienione wyżej argumenty spowodowały, że w roku ubiegłym podjąłem działania zmierzające do likwidacji Szkoły Podstawowej w Łazińsku.
Szkoła ta należy do najmniejszych szkół wiejskich na terenie gminy. Uczy się w niej 27 dzieci w 4 oddziałach szkolnych, z czego 3 łączone. I tak:
- kl.  I z liczbą dzieci: 4
- kl. II z III z liczbą dzieci: 7+2
- kl. IV  z liczbą dzieci: 6
- kl. V z VI z liczbą dzieci: 5+3
Na uwagę zasługuje także fakt, że w tym roku szkolnym w szkole brak oddziału klasy "0", co oznacza w następnym brak klasy i tak dalej.
                W tym miejscu chcę podkreślić, że koszt utrzymania jednego ucznia w Szkole Podstawowej w Łazińsku wynosił w 2010 roku  12.712.- a w roku 2011 była to kwota 17.146.- zł.  Dla porównania w  średni koszt utrzymania jednego ucznia w gminie to 9.020,61- zł.
Proponujemy rodzicom przeniesienie tych dzieci do Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Trąbczynie.
Jedno z pierwszych spotkań z rodzicami odbyliśmy w ubiegłym roku szkolnym. Rozstaliśmy się  z wypracowanym wspólnie stanowiskiem, że szkołę utrzymujemy jeszcze przez 1 rok, czyli obecny rok szkolny. Wywiązaliśmy się z tego zobowiązania. W miesiącu grudniu 2011r. odbyliśmy kolejne spotkanie z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i rodzicami.  Rodzice rozumieją nasze intencje, godzą się z nimi, wskazują na ich niepodważalność, ale nie ukrywają, że jest to decyzja dla nich bolesna, budząca niepewność bądź niepokój, co oczywiście jest w pełni zrozumiałe.
                Liczbę uczniów w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Trąbczynie po przejściu do niego dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łazińsku obrazuje załącznik nr 7.
                Informację dotyczącą organizacji, funkcjonowania i wyposażenia szkoły               oraz kwalifikacje kadry pedagogicznej obrazuje załącznik nr 8 i 9.
Dodatkowo informuję, że w ciągu ostatnich trzech lat Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Trąbczynie był modernizowany i rozbudowywany min.: kuchnia, sala na stołówkę szkolną a w ubiegłym roku zakończona została budowa  zespołu boisk sportowych "Orlik 2012". Oprócz tego  sposób dowozu uczniów jest najbezpieczniejszy jaki można sobie wymarzyć a mianowicie autobus szkolny wjeżdża na plac szkolny, dzieci będą wysiadały z autobusu, jak i do niego wsiadały kilka metrów od drzwi szkoły.
Jeżeli chodzi o organizację dowozów do szkoły, to informuję, że odległość                z Łazińska do Trąbczyna sięga 6 km. Czas dojazdu waha się do 10  minut. Zadanie         to realizujemy od bardzo dawna i bez żadnych zakłóceń. Nie widzę więc powodu,            aby w tym przypadku mogło być inaczej. Przewoźnikiem jest Państwowa Komunikacja Samochodowa w Koninie. Dowozy będą miały zapewnioną opiekę. Przewiduję,                  że nie będzie oczekiwania uczniów na zajęcia szkolne po przyjeździe do szkoły. Dzieci będą przywożone na określoną w planie godzinę zajęć. Natomiast                         po zakończeniu lekcji maksymalny czas oczekiwania na powrót do domu może                  w sporadycznych przypadkach sięgać 1 godziny lekcyjnej. Tak więc ogólny czas pobytu dziecka poza domem będzie się sprowadzał do czasu zajęć lekcyjnych i czasu przeznaczonego na dojazd.
Pragnę również zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej w Łazińsku - nauczycielom i pracownikom obsługi pomóc znaleźć  zatrudnienie w innych miejscach, o ile będę miał takie możliwości. Natomiast budynek szkolny zostanie zagospodarowany w sposób wskazany przez społeczność wiejską.
Proponując te zmiany, jestem całkowicie przekonany, że przyniosą one pozytywne efekty dla wszystkich stron. Doświadczenia nabyte w wyniku wcześniejszych likwidacji Szkoły Podstawowej w Michalinowie Oleśnickim      i Szetlewku  pozwala mieć przekonanie, że decyzja moja jest słuszna i właściwa,     o czym przekonują nas zawsze, dzieci przeniesione do nowej szkoły po kilku tygodniach nauki w niej.
 
 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2013r
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Trąbczyn Dworski, oznaczonej numerem geodezyjnym 87/1 o powierzchni 0,0318 ha
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w Zagórowie, oznaczonej numerem działki 894/3 o powierzchni 0,0708 ha
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku, położonej w obrębie geodezyjnym Oleśnica, oznaczonej numerem geodezyjnym 261/1 o powierzchni 0,0639 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A w Warszawie
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty
w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2012
w sprawie budżetu na 2013 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013-2032
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2013 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca jej składania
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty
w sprawie przystąpienia Gminy Zagórów do Porozumienia o Współpracy dot. Realizacji Lokalnej Strategii na Rzecz Rozwoju Trzeciego Sektora w Powiecie Słupeckim
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w m. Łazińsk Pierwszy, oznaczonej numerem działki 73/1
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Łazińsk Pierwszy, o numerze geodezyjnym 190/1 i powierzchni 0,1120 ha. stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej numerami działek 1079/11 i 1079/15 o łącznej powierzchni 0,0687 ha stanowiącej własność Państwa Mariana i Bożeny Nykel
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie wyrażenia zgodny na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
zmieniająca uchwałę nr VII/85/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie
w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie zbycia w trybie przetargu, prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zagórów, oznaczonej numerami 7/2 i 7/6 o łącznej powierzchni 0,3800 ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
w sprawie uchwalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
zmieniająca uchwałę nr VII/85/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 września 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów miasta Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
w sprawie podziłu Gminy Zagórów na okregi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zagórów za 2011r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Umocnienie wałów przeciwpowodziowych na Czarnej Strudze" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagórów w roku 2012
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Trąbczyn, o numerze geodezyjnym 7 i powierzchni 0,1500ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Kościołków, obręb geodezyjny Wrąbczyn Górski o numerze 733/1 i powierzchni 0,2062 ha
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łazińsku
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kopojnie
w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Słupeckiego.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Stelmasika na działalność Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagórów
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2012
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kopojnie
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łazińsku