2011

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2012r.
w sprawie zbycia w trybie przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zagórów, oznaczonej numerem działki 1610 o powierzchni 0,0468 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Łazińsk Drugi, stanowiącej własność Skarbu Państwa
w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie świadczenia usługi publicznej na rzecz Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającej
w sprawie budżetu na 2012 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin ma utrzymanie Izby Wytrzeźwień
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2012 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku kredytu na zadanie pod nazwą: Budowa Gimnazjum w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2011-2026
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2011
w sprawie uchylenia uchwały Nr V/68/2011 z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Zagórów
zmieniająca uchwałę Nr V/63/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 6 maja 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz formularzy informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomośc
w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie przystąpienia Gminy Zagórów do Lokalnej Organizacji Turystycznej Puszcza Pyzdrska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Zagórowie, o numerze geodezyjnym 2622/2 i powierzchni 0,0141ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej numerami działek: 2706/1, 2706/2 i 2706/3 o łącznej powierzchni 0,1091 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Oleśnica, oznaczonej numerem działki 261/5, o powierzchni 0,1637 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gm
zmieniająca uchwałę nr IV/22/2003 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2011-2026
w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Zagórów o nr POKL.09.01.02-30-069/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Lud
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2011-2026
w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zagórowie na rewitalizację zabytkowego cmentarza parafialnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Zagórów w roku 2011
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Zagórów-Wrąbczyn-Zapowiednia
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji rady miejskiej swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn, oznaczonej numerem geodezyjnym 1378 o powierzchni 1,3200 ha
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zagórów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów Miasta Zagórów
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Zagórów absolutorium za 2010r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zagórów za 2010r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łukomiu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2011-2026
w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku kredytu na zadania pod nazwą: Budowa Gimnazjum w Zagórowie, budowa boiska ORLIK w Trąbczynie i przebudowa budynku GOK w Zagórowie
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
w sprawie przystąpienia Gminy Zagórów jako Wspólnika do spółki prawa handlowego pn.: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Oleśnica, oznaczonej numerem geodezyjnym 262 o powierzchni 0,0400 ha stanowiącej własność Pana Dariusza Lewicza
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zagórów
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zagórów oraz jej jednostkom podległym od dłużników, w tym podmiotów prowadzących działalność
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz formularzy informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie Gminy Zagórów
w sprawie Statutu Sołectwa Zalesie
w sprawie Statutu Sołectwa Wrąbczyn
w sprawie Statutu Sołectwa Trąbczyn
w sprawie Statutu Sołectwa Szetlewek
w sprawie Statutu Sołectwa Szetlew
w sprawie Statutu Sołectwa Stanisławów
w sprawie Statutu Sołectwa Skokum
w sprawie Statutu Sołectwa Osiny
w sprawie Statutu Sołectwa Oleśnica
w sprawie Statutu Sołectwa Nowa Wieś
w sprawie Statutu Sołectwa Myszakówek
w sprawie Statutu Sołectwa Michalinów Trąbczyński
w sprawie Statutu Sołectwa Michalinów Oleśnicki
w sprawie Statutu Sołectwa Mariantów
w sprawie Statutu Sołectwa Łukom
w sprawie Statutu Sołectwa Łomów
w sprawie Statutu Sołectwa Łazy
w sprawie Statutu Sołectwa Łazińsk Pierwszy
w sprawie Statutu Sołectwa Łazińsk Drugi
w sprawie Statutu Sołectwa Kościołków
w sprawie Statutu Sołectwa Koszelewska Łąka
w sprawie Statutu Sołectwa Kopojno
w sprawie Statutu Sołectwa Imielno
w sprawie Statutu Sołectwa Grądzeń
w sprawie Statutu Sołectwa Drzewce
w sprawie Statutu Sołectwa Bukowe
w sprawie Statutu Sołectwa Augustynów
w sprawie Statutu Sołectwa Anielewo
w sprawie Statutu Sołectwa Adamierz
w sprawie Statutu Osiedla Zagórów
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie, stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn, o numerze geodezyjnym 1203/1 o powierzchni 0,0025 ha stanowiącej własność Państwa Andrzeja i Lucyny Hejna
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Huta Łukomska, o numerze geodezyjnym 370 i powierzchni 0,1700ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Zagórów do zawarcia w imieniu Gminy Zagórów porozumienia z Miastek Konin
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2011-2026
w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku kredytu na zadanie pod nazwą: "Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Zagórów " - etap II
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
zmieniająca uchwałę nr XXXIV/231/2010 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 8 października 2010r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2011r. udzielonych z budżetu gminy
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zagórów
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Zagórowie
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2011
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2011r