2010

Uchwała Nr III/9/2010 z dnia 29.12.2010r.

Uchwała Nr III/9/2010
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2010r.2010r.
 
 
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów na nieruchomość będącą własnością osoby prawnej.
 
 
      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 ze zm.)  i art. 13, ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.)
 
uchwala się, co następuje
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości położonej w Zagórowie,  
       oznaczonej nr geodezyjnym działki 1626/16 o pow. 0,0026 ha, stanowiącej  
       własność Gminy Zagórów na podstawie KW 18331, na nieruchomość  
       stanowiącą własność ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu na
       podstawie KW 28788, oznaczonej nr geodezyjnym 1626/14 o pow. 0,0039  
       ha.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów .
 
 
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Zagórowa Nr XXXII/222/2010 z dnia 29   
       czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu zabudowanej
       nieruchomości położonej w  Zagórowie, oznaczonej numerem geodezyjnym
       działki 1626/16 o pow. 0,0026 ha zapisanej w KW 18331 jako własność
       Gminy Zagórów.
 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
 
 
                                                                                 Przewodnicząca
                                                                                  Rady Miejskiej
 
                                                                               Romualda Matusiak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
do Uchwały Nr III/9/2010 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 grudnia 2010r.
 w sprawie  zamiany nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej nr geodezyjnymi działki 1626/16  o pow. 0,0026 ha , stanowiącej własność  Gminy Zagórów na podstawie KW 18331 na nieruchomość stanowiącą własność ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu na podstawie KW 28788, oznaczonej nr geodezyjnym 1626/14 o pow. 0,0039 ha.
 
 
Wymienione w uchwale nieruchomości położone są przy ulicy Przemysłowej w Zagórowie. Zamiana nastąpi z dopłatą na rzecz jednej ze stron, zgodnie z wartościami określonymi w operatach szacunkowych sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie budżetu na 2011 rok
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2011r
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerach geodezyjnych 1272/1 i 1272/5 o łącznej powierzchni 0,0882 ha stanowiącej własność Państwa Henryka i Urszuli Ulatowskich
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerach geodezyjnych 1273/1 i 1273/5 o łącznej powierzchni 0,0916 ha stanowiącej własność Państwa Andrzeja i Katarzyny Bernat
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów na nieruchomość będącą własnością osoby prawnej
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2010
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2011-2021
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Zagórowa