Uchwały 2006

Uchwała Nr XXXI/174/2006 z dnia 30.06.2006r.

 
 
Uchwała Nr XXXI/174/2006
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 30 czerwca 2006r.
 
 
w sprawie utworzenia  odrębnego obwodu głosowania na terenie  Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza  w 2006r.
 
                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i ust. 3  ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz.U.  z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm./ Rada Miejska Zagórowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
 
Tworzy się odrębny obwód głosowania oraz ustala jego numer, granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.
 
 
§ 3
 
 
Po jednym egzemplarzu niniejszej uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.
 
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
                                                                                                            Przewodnicząca
                                                                                                             Rady Miejskiej
 
                                                                                                          Romualda Matusiak
 
 
 
 
                                                                                                Załącznik Nr 1
                                                                                                do uchwały nr XXXI/174/2006
                                                                                                Rady Miejskiej Zagórowa
                                                                                                z dnia  30 czerwca 2006
 
 
 
 
Wykaz numeru i granicy odrębnego obwodu głosowania oraz  siedziby obwodowej komisji wyborczej utworzonego dla przeprowadzenia wyborów  do rady  miejskiej, rady powiatu i sejmiku  województwa  oraz wyboru burmistrza w roku 2006.
 
 
 
 
 
 
Numer
obwodu
 
         Granica   obwodu
 
     Siedziba Obwodowej    
       Komisji Wyborczej
 
 
 
2
 
 
 
 
 
Dom Pomocy Społecznej
 
Dom Pomocy Społecznej
w Zagórowie, ul. Lidmanowskiego  4
 
 
 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza w 2006r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
zmieniająca uchwałę nr XXI/114/2005 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zagórów
w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie
w sprawie zmiany Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/118/2005 z dnia 30.03.2006r.
w sprawie przystąpienia Gminy Zagórów do partnerstwa lokalnego zwanego Lokalną Grupą Działania tworzonego w ramach projektu "Rzeka WARTA odkrycia - partnerstwo na rzecz rozwoju Ziemi Nadwarciańskiej" realizowanego w ramach Pilotażowego Programu
w sprawie Programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2006.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2006 rok udzielonych z budżetu gminy
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2006
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.