Uchwały 2006

Uchwała Nr XXX/169/2006 z dnia 19.05.2006r.

 
 
 
UCHWAŁA Nr XXX/169/2006
Rady Miejskiej Z a g ó r ó w a
z dnia 19 maja 2006 roku
 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
 
 
 
           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ i art. 184 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104  ze zm./ uchwala się co następuje:
 
 
                                                                      § 1
 
 
W uchwale Nr XXVII/151/2005  z dnia 28 grudnia 2005 roku Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2006 rok, w Uchwale Nr XXVIII/159/2006 z dnia 24 lutego 2006 roku Rady Miejskiej Zagórowa, w Uchwale Nr XXIX/164/2006 Rady Miejskiej Zagórowa z 27 kwietnia 2006 roku, w Zarządzeniu Nr  4/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku i w Zarządzeniu Nr 12/2006 z dnia 31 marca 2006 roku Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów, wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1 uchwala się dochody budżetu w wysokości 15.745.041,00
     w tym:
-    dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę zł.- 80.000,00
-    dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę
      zł.- 2.278.360,00
-    dotacje na zadania własne gminy na kwotę zł.- 299.974,00
zastępuje się:
Uchwala się dochody budżetu w wysokości zł.-  15.840.303,00
w tym:
- dochody na zadania własne gminy zł.- 395.236,00
tj. zwiększa się o kwotę zł.- 95.262,00
w tym:
- dotacje na zadania własne gminy zł.- 95.262,00
Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2. W § 2 uchwala się wydatki budżetu w wysokości zł.- 16.613.266,00
w tym:
-    na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę zł.- 2.278.360,00
-    na zadania własne gminy na kwotę zł.- 299.975,00
-    na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę zł.- 80.000,00
zastępuje się:
Uchwala się wydatki w wysokości zł.- 17.120.613,00
w tym:
-  na zadania własne gminy zł.-395.236,00
tj. zwiększa  się o kwotę zł.- 507.347,00
w tym:
-  na zadania własne gminy zł.-  95.262,00
Zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
3.  W § 3 uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości zł.- 2.474.000,00
zastępuje się:
Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości zł.- 2.886.085,00
tj. zwiększa się o kwotę zł.- 412.085,00
Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
4. Uchwala się deficyt budżetu gminy i miasta na 2006 rok w kwocie zł.- 868.225,00.
Źródłem sfinansowania deficytu jest kredyt bankowy
zastępuje się:
Uchwala się deficyt budżetu gminy i miasta na 2006 rok w kwocie zł.- 1.280.310,00.
Źródłem sfinansowania deficytu jest kredyt bankowy i wolne środki za lata ubiegłe
tj. zwiększa się o kwotę zł.- 412.085,00
Zmienia się załącznik Nr 4 do uchwały w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
Dołącza się prognozę kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
5. W § 9 uchwala się limit wydatków na wieloletni fundusz inwestycyjny.
Zmienia się załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Przewodnicząca
                                                                                                           Rady Miejskiej
 
                                                                                                       Romualda Matusiak
 
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
do Uchwały Nr XXX/169/2006 z dnia 19 maja 2006 roku
Rady Miejskiej Zagórowa
 
 
 
 
 
 
Do budżetu wprowadza się środki przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego na:
-    dożywianie dzieci zł.- 46.831,00
-    pomoc materialną dla uczniów zł.- 39.431,00
-    dofinansowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zł.- 9.000,00
Do budżetu wprowadza się kredyt w wysokości zł.- 495.000,00 na zabezpieczenie sfinansowania remontu drogi gminnej Myszakówek-Koszelewska Łąka.
Zmniejsza się wysokość kredytu na sfinansowanie prac wykonywanych w ramach programu odnowy wsi o kwotę zł.- 82.915,00 zgodnie z podpisanymi aneksami do wcześniej zawartych umów.
 
 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza w 2006r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
zmieniająca uchwałę nr XXI/114/2005 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zagórów
w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie
w sprawie zmiany Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/118/2005 z dnia 30.03.2006r.
w sprawie przystąpienia Gminy Zagórów do partnerstwa lokalnego zwanego Lokalną Grupą Działania tworzonego w ramach projektu "Rzeka WARTA odkrycia - partnerstwo na rzecz rozwoju Ziemi Nadwarciańskiej" realizowanego w ramach Pilotażowego Programu
w sprawie Programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2006.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2006 rok udzielonych z budżetu gminy
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2006
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.