Uchwały 2006

Uchwała nr XXVIII/162/2006 z dnia 24.02.2006r.

 
 
Uchwała nr XXVIII/162/2006
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 24 lutego 2006r.
 
 
w sprawie zmiany  Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/118/2005 z dnia 30.03.2006r.
 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm./oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm./ uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1
 
W § 10 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
 
" 5/ rzadko spotykana choroba ucznia, np. nowotworowa lub
      spowodowana uwarunkowaniami genetycznymi,
 
  6/ wypadek ucznia i jego rehabilitacja pourazowa "
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza w 2006r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
zmieniająca uchwałę nr XXI/114/2005 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zagórów
w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie
w sprawie zmiany Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/118/2005 z dnia 30.03.2006r.
w sprawie przystąpienia Gminy Zagórów do partnerstwa lokalnego zwanego Lokalną Grupą Działania tworzonego w ramach projektu "Rzeka WARTA odkrycia - partnerstwo na rzecz rozwoju Ziemi Nadwarciańskiej" realizowanego w ramach Pilotażowego Programu
w sprawie Programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2006.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2006 rok udzielonych z budżetu gminy
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2006
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.