Uchwały 2006

Uchwała Nr XXVIII/159/2006 z dnia 24.02.2006r.

 
 
Uchwała Nr XXVIII/159/2006
Rady Miejskiej Z a g ó r ó w a
z dnia 24 lutego 2006 roku
 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
 
 
           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ i art. 184 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104  ze zm./ uchwala się co następuje:
 
                                                                      § 1
 
W uchwale Nr XXVII/151/2005  z dnia 28 grudnia 2005 roku Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2006 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1 uchwala się dochody budżetu w wysokości 15.743.469,00
     w tym:
-    dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę zł.- 80.000,00
-    dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę
      zł.- 2.345.960,00
-    dotacje na zadania własne gminy na kwotę zł.- 284.880,00
bez zmian
 
2. W § 2 uchwala się wydatki budżetu w wysokości zł.- 16.423.269,00
w tym:
-    na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę zł.- 2.345.960,00
-    na zadania własne gminy na kwotę zł.- 284.880,00
-    na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę zł.- 80.000,00
 
Uchwala się wydatki w wysokości zł.- 16.579.144,00
tj. zwiększa  się o kwotę zł.- 155.875,00
 
Zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
3. W § 3 uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości zł.- 2.474.000,00
 
Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
4. W § 4 uchwala się deficyt budżetu gminy i miasta na 2006 r. w kwocie zł.- 679.800,00.
Źródłem sfinansowania deficytu jest kredyt bankowy,
zastępuje się:
Uchwala się deficyt budżetu gminy i miasta na 2006 rok w kwocie zł.- 835.675,00.
Źródłem sfinansowania deficytu jest kredyt bankowy i wolne środki za lata ubiegłe
tj. zwiększa się o kwotę zł.- 155.875,00
 
Zmienia się załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
5. W § 6 uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w tym dotacje celowe na inwestycje zł.- 70.000,00
 
zastępuje się:
Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w tym dotacje celowe na inwestycje zł.- 70.000,00 dotacje przedmiotowe na dofinansowanie m³ ścieków zł.- 34.425,00.
 
Zmienia się załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
6. W § 9 uchwala się limit wydatków na wieloletni fundusz inwestycyjny.
 
Zmienia się załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
7. W § 10 pkt 2 uchwala się wydatki w wysokości zł.- 80.000,00 na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
zastępuje się:
Uchwala się wydatki w wysokości zł.- 82.000,00 na realizację zadań określonych w "Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych".
W pkt 3 uchwala się wydatki w wysokości zł.- 10.000,00 na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii
zastępuje się:
Uchwala się wydatki w wysokości zł.- 8.000,00 na realizację zadań określonych w "Programie zwalczania narkomanii".
 
 
 
§ 2
 
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
                                                                                                          Przewodnicząca
                                                                                                           Rady Miejskiej
 
                                                                                                       Romualda Matusiak
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
do Uchwały Nr XXVIII/159/2006 z dnia 24 lutego 2006 roku
Rady Miejskiej Zagórowa
 
 
 
 
 
 
Do budżetu wprowadza się wolne środki z lat ubiegłych w kwocie zł.- 158.425,00
z przeznaczeniem na dofinansowanie m³ ścieków zł.- 34.425,00 na oczyszczanie miasta zł.- 64.000,00 i na oświetlenie ulic zł.- 60.000,00.
Dokonuje się zmian w środkach inwestycyjnych dotyczących remontów Rynków w Zagórowie i Trąbczynie w związku z podpisaniem umów z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.
 
 
 ZAŁĄCZNIKI:
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza w 2006r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
zmieniająca uchwałę nr XXI/114/2005 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zagórów
w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie
w sprawie zmiany Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/118/2005 z dnia 30.03.2006r.
w sprawie przystąpienia Gminy Zagórów do partnerstwa lokalnego zwanego Lokalną Grupą Działania tworzonego w ramach projektu "Rzeka WARTA odkrycia - partnerstwo na rzecz rozwoju Ziemi Nadwarciańskiej" realizowanego w ramach Pilotażowego Programu
w sprawie Programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2006.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2006 rok udzielonych z budżetu gminy
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2006
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.