Uchwały 2006

Uchwała Nr XXVIII/158/2006 z dnia 24.02.2006r.

 
Uchwała Nr XXVIII/158/2006
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 24 lutego 2006r.
 
 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 
 
        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U.  Nr 72, poz. 747 ze zm.) Rada Miejska Zagórowa   u c h  w a l  a,  co następuje:
 
§ 1
 
Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych  w okresie od 01.04.2006r. do 31.03.2007r.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.
 
§ 4
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie ogłasza taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty  w terminie  7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVIII/158/2006
 z dnia 24 lutego 2006r.
Rady Miejskiej Zagórowa
 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 
 
            Na podstawie art. 24 ust 2 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług wodnych w Zagórowie               dnia 18 stycznia 2006r. złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek.
            Wniosek dotyczy taryf na okres od  dnia 01.04.2006. do dnia 31.03.2007. na terenie gminy Zagórów  i złożony został w  wymaganym terminie.
            W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepis art. 24 ust 5 ustawy oraz na podstawie dostarczonej dokumentacji, Burmistrz Gminy ustalił, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych opracował taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa                    w art. 23 ustawy oraz z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury                        z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf                          oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (DZ. U. Nr 26 poz. 257 ze zm.).
            W szczególności taryfy  zawierają określone  zgodnie z ww. przepisami rodzaje                  i wysokości cen wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług, a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat. Ceny określone przez Zakład zostały w taryfach skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy,                  których zróżnicowanie wynika z udokumentowanych różnic:
- kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę                       
   i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług; przy ustalaniu taryf przyjęto
   zasadę optymalnie niskiego poziomu dla odbiorców usług i równocześnie 
   bezpiecznych dla prawidłowej działalności zakładu.
 
Uwzględniając powyższe  uwarunkowania podjęcie uchwały jak w sentencji jest w pełni uzasadnione.
 
 
 ZAŁĄCZNIK:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza w 2006r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
zmieniająca uchwałę nr XXI/114/2005 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zagórów
w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie
w sprawie zmiany Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/118/2005 z dnia 30.03.2006r.
w sprawie przystąpienia Gminy Zagórów do partnerstwa lokalnego zwanego Lokalną Grupą Działania tworzonego w ramach projektu "Rzeka WARTA odkrycia - partnerstwo na rzecz rozwoju Ziemi Nadwarciańskiej" realizowanego w ramach Pilotażowego Programu
w sprawie Programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2006.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2006 rok udzielonych z budżetu gminy
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2006
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.