Uchwały 2006

Uchwała Nr XXVIII/157/2006 z dnia 24.02.2006r.

 
 
Uchwała Nr XXVIII/157/2006
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 24 lutego 2006r.
 
 
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2006 rok udzielonych z budżetu gminy.
 
 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 174 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249  poz. 2104) Rada Miejska Zagórowa uchwala,
co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się stawki dotacji przedmiotowej do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie w wysokości:
-    0,54 zł jako dopłata do kosztów usług odprowadzania i    
    oczyszczania 1m3 ścieków dostarczanych z kanalizacji  
    sanitarnej i dowożonych z terenu gminy Zagórów.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 kwietnia 2006 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
 
 
 
 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza w 2006r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
zmieniająca uchwałę nr XXI/114/2005 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zagórów
w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie
w sprawie zmiany Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/118/2005 z dnia 30.03.2006r.
w sprawie przystąpienia Gminy Zagórów do partnerstwa lokalnego zwanego Lokalną Grupą Działania tworzonego w ramach projektu "Rzeka WARTA odkrycia - partnerstwo na rzecz rozwoju Ziemi Nadwarciańskiej" realizowanego w ramach Pilotażowego Programu
w sprawie Programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2006.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2006 rok udzielonych z budżetu gminy
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2006
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.