Uchwały 2005

Uchwała Nr XXVI/142/2005 z dnia 02.12.2005r.

Uchwała Nr XXVI/142/2005
Rady Miejskiej Z a g ó r ó w a
z dnia 2 grudnia 2005 roku
 
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
 
 
           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ i art. 124 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm./ uchwala się co następuje:
 
                                                                      § 1
 
W uchwale Nr XIX/104/2004 roku z dnia 28 grudnia 2004 roku Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2005 rok, w uchwale Nr XX/111/2005  z dnia 22 lutego 2005 roku Rady Miejskiej Zagórowa , w uchwale Nr XXI/120/2005 z dnia 30 marca 2005 roku Rady Miejskiej Zagórowa , w uchwale Nr XXIII/128/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku Rady Miejskiej Zagórowa, w uchwale Nr XXIV/134/2005 z dnia 16 września 2005 roku w uchwale Nr XXV/137/2005 z dnia 26 października 2005 roku Rady Miejskiej Zagórowa, w Zarządzeniu Nr 5/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku, w Zarządzeniu Nr 7/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku, w Zarządzeniu Nr 12/2005 z dnia 31 maja 2005 roku, w Zarządzeniu Nr 14/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku,  w Zarządzeniu Nr 19/2005 z dnia 29 lipca 2005 roku, w Zarządzeniu Nr 23/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku, w Zarządzeniu Nr 26/2005 z dnia 30 września 2005 roku, w Zarządzeniu Nr 30/2005 z dnia 31 października 2005 roku i w Zarządzeniu Nr 33/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów wprowadza się następujące zmiany :
 
1. W §  1 uchwala się dochody budżetu w wysokości 15.990.516,00
     w tym:
-    dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę zł.- 63.000,00
-    dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę
      zł.- 2.066.573,00
-    dotacje na zadania własne gminy na kwotę zł.- 581.974,00
-    dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na kwotę zł.- 255.000,00
zastępuje się:
Uchwala się dochody budżetu w wysokości zł.- 16.635.861,00
w tym:
      -    dotacje na zadania własne gminy na kwotę zł.- 624.770,00
-    dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowe na kwotę
zł.- 2.649.122,00
tj. zwiększa się o kwotę zł.- 645.345,00
-    dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę
       zł.- 582.549,00
-     dotacje na zadania własne gminy o kwotę zł.- 42.796,00
 
Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
2. W § uchwala się wydatki budżetu w wysokości zł.- 15.143.350,00
w tym:
-    na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę zł.- 2.066.573,00
-    na zadania własne gminy na kwotę zł.- 581.974,00
-    na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę zł.- 63.000,00
-    na zadania realizowane z funduszy celowych na kwotę zł.- 255.000,00
zastępuje się:
Uchwala się wydatki w wysokości zł.- 15.788.695,00
w tym:
-     na zadania własne gminy na kwotę zł.- 625.345,00
-     na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę zł.- 2.649.122,00
tj. zwiększa  się o kwotę zł.- 645.345,00
w tym:
-    na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę zł.- 582.549,00
-    na zadania własne gminy o kwotę zł.- 42.796,00
 
Zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
3. W § 3 uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości zł.- 1.780.735,00
zastępuje się:
Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości zł.- 1.835.836,00
tj. zwiększa się o kwotę zł.- 55.101,00
 
Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
Zmienia się załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
5. W §  9 planu dochodów i wydatków na zadania zlecone określonych w załączniku Nr 10 zmienia się w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia
 
§ 2
 
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
                                                                                                          Przewodnicząca
                                                                                                           Rady Miejskiej
 
                                                                                                       Romualda Matusiak
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
do Uchwały XXVI/142/2005 z dnia 2 grudnia 2005 roku
 
Rady Miejskiej Zagórowa
 
 
 
 
 
 
Do budżetu wprowadza się środki otrzymane na świadczenia rodzinne zł.- 582.549,00 na pomoc materialną dla uczniów zł.- 26.940,00 i zł.- 400,00 na zwrot kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dotyczących awansu nauczycieli. Kwota zł.- 35.456,00 to subwencja oświatowa, którą przeznacza się na zakup komputerów dla szkoły w Łukomiu i w Zagórowie. W ramach pomocy społecznej zaplanowano zakup nowego samochodu koniecznego do prac Ośrodka. Dodatkowo zaplanowano środki na straże. Środki na w/w zadanie będą pochodziły z obsługi długu i oświetlenia ulic.
 
 ZALĄCZNIKI:
 
 
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2006r.
w sprawie regulaminu określającego na rok 2006 wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczan
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów
w sprawie budżetu gminy i miasta na 2006 rok
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na rozbudowę szkoły w Zagórowie i budowę Przedszkola w Zagórowie
w sprawie: przyjęcia do realizacji budowy Przedszkola w Zagórowie
sprawie: zaciągnięcia w 2006 roku kredytu na zagospodarowanie zieleni na Dużym Rynku w Zagórowie i na Rynku w Trąbczynie przy współfinansowaniu programu "Odnowa wsi oraz ochrona dziedzictwa kulturowego"
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gminy Zagórów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zagórów
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kopojno Parcele
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie opłat targowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu na "Odtworzenie rowu poprzez likwidację kanalizacji deszczowej o małej przepustowości w celu ochrony wsi Trąbczyn Gm. Zagórów przed powodzią "
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działek w Zagórowie oznaczonych według operatów ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 1943/1 o pow. 167 m2, 1954/3 o pow. 61 m2, 1955/3 o pow. 28 m2.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Zagórów i Trąbczyn Wieś
w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.
w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.
w sprawie przekazania w formie darowizny zabudowanej nieruchomości po Szkole Podstawowej w Michalinowie Oleśnickim
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie przyjęcia do realizacji rozbudowy szkoły w Zagórowie
w sprawie zaciągnięcia kredytu na likwidację skutków powodzi z dnia 16.06.2005.
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Zagórów
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/1999 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 5 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zagórowie
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Michalinowie Oleśnickim
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Zagórów
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórówv za 2004r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie zaciągnięcia kredytu na zagospodarowanie zieleni na Dużym rynku w Zagórowie i na rynku w Trąbczynie przy współfiansowaniu progrmau "Odnowa wsi oraz ochrona dziedzictwa kulturowego"
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Burmistrza gminy i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagórów oraz sposobu podziału środków na te nagrody pomiędzy organ pro
w sprawie regulaminu określającego na rok 2005 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowosci Zagórów i Trąbczyn
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zagórów
w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntów komunalnych
w sprawie zmiany działki nr 658 o pow. 0,85 ha stanowiącej własność Gminy Zagórów na działkę nr 657 o pow. 0,48 ha położonej we wsi Wrąbczyn Wieś
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Michalinowie Oleśnickim