Uchwały 2005

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2006r.
w sprawie regulaminu określającego na rok 2006 wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczan
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów
w sprawie budżetu gminy i miasta na 2006 rok
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na rozbudowę szkoły w Zagórowie i budowę Przedszkola w Zagórowie
w sprawie: przyjęcia do realizacji budowy Przedszkola w Zagórowie
sprawie: zaciągnięcia w 2006 roku kredytu na zagospodarowanie zieleni na Dużym Rynku w Zagórowie i na Rynku w Trąbczynie przy współfinansowaniu programu "Odnowa wsi oraz ochrona dziedzictwa kulturowego"
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gminy Zagórów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zagórów
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kopojno Parcele
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie opłat targowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu na "Odtworzenie rowu poprzez likwidację kanalizacji deszczowej o małej przepustowości w celu ochrony wsi Trąbczyn Gm. Zagórów przed powodzią "
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działek w Zagórowie oznaczonych według operatów ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 1943/1 o pow. 167 m2, 1954/3 o pow. 61 m2, 1955/3 o pow. 28 m2.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Zagórów i Trąbczyn Wieś
w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.
w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.
w sprawie przekazania w formie darowizny zabudowanej nieruchomości po Szkole Podstawowej w Michalinowie Oleśnickim
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie przyjęcia do realizacji rozbudowy szkoły w Zagórowie
w sprawie zaciągnięcia kredytu na likwidację skutków powodzi z dnia 16.06.2005.
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Zagórów
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/1999 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 5 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zagórowie
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Michalinowie Oleśnickim
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Zagórów
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórówv za 2004r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie zaciągnięcia kredytu na zagospodarowanie zieleni na Dużym rynku w Zagórowie i na rynku w Trąbczynie przy współfiansowaniu progrmau "Odnowa wsi oraz ochrona dziedzictwa kulturowego"
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Burmistrza gminy i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagórów oraz sposobu podziału środków na te nagrody pomiędzy organ pro
w sprawie regulaminu określającego na rok 2005 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowosci Zagórów i Trąbczyn
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zagórów
w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntów komunalnych
w sprawie zmiany działki nr 658 o pow. 0,85 ha stanowiącej własność Gminy Zagórów na działkę nr 657 o pow. 0,48 ha położonej we wsi Wrąbczyn Wieś
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Michalinowie Oleśnickim