Uchwały 2004

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005
w sprawie programu współpracy na rok 2005 Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy i Miasta w Zagórowie dla Powiatu Słupeckiego na zakup laparoskopu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia w związku z pobytem dziecka w przedszkolu
w sprawie opłat targowych
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Reczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od zwrotu wydatków za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych
w spawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkó
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zag
w sprawie uchwalenia herbu, flagi i pieczęci Miasta Zagórów oraz zasad ich używania
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie miasta i
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w sprawie pobrania pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na modernizację oczyszczalni ścieków w Zagórowie.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie budowy drogi powiatowej w miejscowości Grabina.
w sprawie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Zagórów
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działki nr 538/3 o pow. 1360 m2 położonej w Kopojnie
w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa , oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zaleconego zadania
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Zagórów pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Burmistrzem Gminy Zagórów a Województwem Wielkopolskim
w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi Trąbczyn - Kopojno na terenie gminy Zagórów, wodociągu w Michalinowie i modernizację oczyszczalni ścieków w Zagórowie przy współfinansowaniu programu SAPARD
w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi Trąbczyn - Kopojno, wodociągu w Michalinowie i o udzieleniu pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na budowę drogi w miejscowości Grabina
w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację szkoły w Łukomiu
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działki nr 538/3 o pow. 1360 m2 położonej w Kopojnie
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Zagórów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działki nr 664 o pow. 700 m2 położonej w Skokumiu
w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2003 r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres od 1.04.2004r. do 31.03.2005r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2004r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Zagórowa.
w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 204r.
w sprawie budżetu gminy i miasta na 2004 rok.
w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi Trąbczyn - Kopojno na terenie gminy Zagórów, wodociągu w Michalinowie i modernizację oczyszczalni ścieków w Zagórowie przy współfinansowaniu programu SAPARD
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie w roku 2004.
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych.
w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę dróg na terenie gminy Zagórów i wodociągu w Michalinowie