Sesja X

 

 

Protokół nr X/2012

z sesji Rady Miejskiej Zagórowa odbytej w dniu 17 lutego 2012r.

w godz. 1300-1630

w Gimnazjum im.Królowej Jadwigi w Zagórowie.

 

 

 

Na ogólny stan 15 radnych rady miejskiej, w sesji uczestniczyło 15 radnych. Poza radnymi w sesji uczestniczyli:

Burmistrz Gminy Wiesław Radniecki, Zastępca burmistrza Roman Kulterman, Sekretarz Gminy Alina Kmieć, Skarbnik Gminy Anna Sakowska, radca prawny  Wojciech Prałat, radny Rady Powiatu  Jan Kubiak, Sołtysi, kierownicy  gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele zakładów pracy i instytucji działających na terenie gminy. Lista obecności - zał. nr. 1.

Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak otworzyła obrady X sesji, powitała radnych i wszystkich biorących udział w sesji.

Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczą wszyscy radni w związku z tym podjęte uchwały i decyzje będą prawomocne.

Następnie Przewodnicząca poinformowała, że burmistrz  wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie pod obrady sesji punktu; "podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Słupeckiego".

Radni nie zgłosili innych wniosków do porządku obrad, a wniosek burmistrza przyjęli jednogłośnie. Po wprowadzeniu dodatkowego punktu porządek obrad X sesji był następujący:

 

  • 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  • 2. Przedstawienie porządku obrad.
  • 3. Przyjęcie protokółu z IX sesji.
  • 4. Zapytania i interpelacje radnych.
  • 5. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
  • 6. Podjęcie uchwały w sprawie

a/ zamiaru likwidacji Szkoły  Podstawowej w Łazińsku

b/ zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kopojnie

  • 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

     Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2011r.

8. Uchwalenie  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

    Alkoholowych na 2012r.

     9. Uchwalenie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

     10. Podjecie uchwał w sprawie:

         a/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 

             środków stanowiących fundusz sołecki

         b/ wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat od   

             opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

             własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagórów,

         c/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na

             wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat

         d/ udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na

             realizację zadania pn.Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów

             zawierających azbest,

         e/wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032  

         f/zmiany uchwały budżetowej na 2012r.        

         g/rozpatrzenia skargi p. Edwarda Stelmasika

- 2 -

 

         h/ zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego.    

     11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

     12. Zapytania i wolne wnioski.

     13. Zamknięcie obrad X sesji.

 

 Ad.1i2.  j.w.

 

Ad.3. Przewodnicząca Rady poinformowała, że z protokołem z IX sesji zapoznali się radni Grzegorz Cieślewicz i Lech Bartecki. Radny Lech Bartecki zabrał głos i zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu bez odczytywania ponieważ został napisany zgodnie z przebiegiem obrad. Przewodnicząca rady zapytała czy są inne wnioski. Nie zgłoszono i przewodnicząca zarządziła głosowanie. Wynikiem jednomyślnego głosowania - 15 radnych „za" - Rada Miejska przyjęła protokół z IX sesji.

 

Ad.4. Radny Lech Bartecki zapytał jak na terenie gminy została zorganizowana przez placówki oświatowe „akcja zima" dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem istniejącej bazy lokalowej w szkołach.

Radny Marcin Urycki - 1/. załatać dziury lub położyć nowy dywanik asfaltowy na drodze w Trąbczynie od drogi głównej do ośrodka zdrowia.

2/ dokończyć utwardzenie drogi  Łazy-Czerwonka.

Radny Grzegorz Skąpski - zapytał jaki jest harmonogram wykonywania prac  związanych z odśnieżaniem dróg gminnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych.

Odpowiedzi w pkcie 11.

 

Ad.5. Burmistrz Gminy Wiesław Radniecki złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Spr. -zał. nr 2 do protokołu.

Radny Piotr Bartecki zapytał kto będzie płacił za remont wałów na Czarnej Strudze. Burmistrz wyjaśnił, że płacił będzie Zarząd  Melioracji. Głównie  będzie  remontowany wał po lewej stronie z pobudowaną ławeczką, utwardzony płytami, w koronie 6 metrów szerokości , zasypany litą skałą  nie do rozerwania. Będzie robiony również remont wału po prawej stronie by ochronić przed zalaniem gospodarstwa na Chruścikach.

Radny Lech Bartecki - rozważyć przywrócenie naturalnego biegu Czarnej Strugi.  

Radny Grzegorz Cieślewicz - czy w przyszłości jest przewidziane wzmocnienie grobli między Zagórowem a Lądem.

Burmistrz wyjaśnił, że prace te mogą być wykonane  przez jakąś firmę w ramach renaturyzacji za  spowodowane szkody czy straty w środowisku  w dolinie nadwarciańskiej. Jesteśmy po rozmowach z Kopalnią i jest wysoce prawdopodobne, że to właśnie kopalnia będzie tą firmą.

 

Ad.6. Przewodnicząca Rady zaproponowała rozpatrzenie tematu dot. likwidacji szkół w następujący sposób:

- wystąpienie burmistrza i p.Sekretarz

- zabranie głosu po jednej osobie z rady rodziców i rady pedagogicznej,

- dyskusja

- głosowanie projektów uchwał

Ten tok procedowania radni przyjęli bez uwag.

Burmistrz stwierdził, że likwidacja szkół w Łazińsku i Kopojnie  - jest to proces reorganizacji oświaty, który w naszej gminie trwa od lat. Przeprowadzany jest w

- 3 -

 

sposób jak najmniej bolesny, a zaniechanie go w przypadku szkoły w Łazińsku i Kopojnie  byłoby nieuczciwe w stosunku do  szkół, które zostały wcześniej zlikwidowane /Szetlewek, Michalinów Oleśnicki, Wrąbczyn, Skokum/.

W tych dwóch placówkach uczniów jest niewielu, w Łazińsku 27, a w Kopojnie 34. Prognozy demograficzne są też niekorzystne. Na zebraniach z rodzicami  uzgodniono, że budynki szkolne będą zagospodarowane zgodnie z wolą mieszkańców tych wsi.

Następnie głos zabrała Pani Sekretarz Alina Kmieć, która potwierdziła, że prognozy demograficzne dla obydwu placówek nie są przychylne, gdyż urodzeń było bardzo mało. Na wsiach liczba ludności maleje. Pani Sekretarz podała do wiadomości  koszty utrzymania jednego ucznia w szkole. Koszt utrzymania w mało liczebnej szkole jest bardzo wysoki.  W szkole podstawowej w Zagórowie wynosi on w roku 2011  -  7.231,- zł., w Kopojnie  ponad 13 tys, a w Łazińsku ponad 12 tys. zł.

Uczniowie ze Szkoły w Łazińsku będą dowożeni do zespołu szkolno-gimnazjalnego w Trąbczynie, a z Kopojna do szkoły podstawowej w Zagórowie.

Przeniesienie dzieci do tych  szkół na pewno nie przyniesie im szkody.

Dowozy zostaną tak zorganizowane by dzieci nie musiały długo czekać po lekcjach na autobus i będą dowożone do szkoły i ze szkoły  z udziałem opiekunów szkolnych. Dowozy i przystanki będą uzgodnione z rodzicami i firmą przewozową.

Radny Zbigniew Buśkiewicz poinformował, że na sali obrad jest sześciu absolwentów szkoły podstawowej w Kopojnie, a wśród nich są radni i pracownicy Urzędu.

W imieniu rodziców szkoły z Kopojna  głos zabrała Pani Agnieszka Czerniak , która odczytała list skierowany do radnych i władz gminy. List - zał. do protokółu.

Rodzice  uważają, że  nie zrobiono  wszystkiego by ratować szkołę, wskazali na szereg nieopłacalnych inwestycji w gminie /2 ORLIKI, nowe gimnazjum/, dzieci będą marzły na przystanku w oczekiwaniu na autobus, itd.

W imieniu rady pedagogicznej głos zabrał Pan Wojciech Grzeszczak, który stwierdził, że miał odczucia, iż  samorząd jest bardziej demokratyczny, ale teraz zmienił zdanie. W innych likwidowanych placówkach szkolnych /np. w Szetlewku/ władze gminy przeprowadzały z nauczycielami rozmowy, analizowano sytuację, każdy nauczyciel otrzymał etat, nie było żadnych złych skutków zamknięcia placówki. Teraz nikt ani z rady rodziców, ani rady pedagogicznej nie został zaproszony na posiedzenia komisji, aby wspólnie  przedyskutować i przeanalizować argumenty przemawiające za  i przeciw likwidacji szkoły w Kopojnie. Osoby, które przepracowały po ponad 20 lat mogą nie dostać pracy, a wiedząc o tym zatrudniono młodych nauczycieli  na czas nieokreślony. Enigmatyczna odpowiedź burmistrza, w sprawie zatrudnienia nauczycieli w innych placówkach, że „zobaczymy w maju, po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych szkół" nas nie zadowala. Również nie ma koncepcji wykorzystania budynku szkoły. Niepokoi to mieszkańców Kopojna  i nauczycieli. Pan Grzeszczak prosił, by dziś nie głosować  za likwidacją szkoły w Kopojnie, a dogłębnie jeszcze raz przeanalizować całą sprawę.

Radny Jan Kloc  odczytał pismo rodziców dzieci uczęszczających do szkoły w Łazińsku, a dotyczące  zorganizowania po jej likwidacji dowozów dzieci do szkoły w Trąbczynie.

 

- 4 -

 

Radna Matuszak Marzena  prosiła by jako rekompensatę za likwidację szkoły w Łazińsku pobudować drogę przez Łazińsk Pierwszy i Łazińsk Drugi.

Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak poinformowała, że posiedzenia zarówno Komisji jak i sesje są otwarte, nie ma obowiązku wysyłania zaproszeń  Radni są reprezentantami wszystkich swoich mieszkańców. Informacje o posiedzeniach są przekazywane  w różny sposób np. poprzez radnych i na stronie internetowej Urzędu. Dodała, że na wyrost są słowa o braku demokracji  zagórowskiego samorządu.

Burmistrz Wiesław Radniecki stwierdził, że wszystkie informacje prezentowane  przez niego i przez Panią Sekretarz konsumują podnoszone przez dyskutantów sprawy i powtórzył, że główny powód likwidacji to brak dzieci. Bolesne jest to dla nauczycieli - demografia i ilość oddziałów decyduje o tym ilu nauczycieli będzie zatrudnionych.  Nauczycieli zatrudniają dyrektorzy szkół. Burmistrz zapewnił, że będzie tak kierował tymi procesami, by jak najwięcej nauczycieli zatrudnić, ale dopiero w maju zapadnie decyzja.

Trudno dziś powiedzieć, czy nauczyciele, którzy spełniają warunki przejdą na emeryturę.  Burmistrz stwierdził, że ustawa oświatowa określa jakie muszą być spełnione warunki, by szkoła mogła być zlikwidowana. Ze strony samorządu

nie było żadnych uchybień w tym zakresie. Nie ma innego wyjścia jak likwidacja  obydwu placówek. Łączenie klas nie ma prawa bytu. Dzieci muszą być dobrze kształcone, dowozy będą właściwie zorganizowane, z opiekunem. Jeśli chodzi o zagospodarowanie budynków szkolnych po raz kolejny burmistrz zapewnił, że będzie to zrobione z korzyścią dla mieszkańców.

Radny Grzegorz Cieślewicz proponował, by mieszkańcy rozważyli  zorganizowanie w tych budynkach np. Wiejskich Domów Kultury. Radny stwierdził, że burmistrz na pewno będzie się starał by zatrudnić  nauczycieli, a dzieci  tylko skorzystają  na przejściu do większych szkół. Burmistrz zapewni dzieciom bezpieczne dowozy.

Radny Marian Parus  wyraził stanowisko, że odkładanie decyzji o zamknięciu szkół jest dla nauczycieli bardziej szkodliwe. Apelował do nauczycieli by skorzystali  z prawa  przejścia na emeryturę. Radny uważa, że burmistrz nie zostawi nauczycieli bez pracy.

Radny Grzegorz Skąpski - decyzje o zamykaniu wielu szkół podejmuje się w całym kraju. Przepisy i rachunek ekonomiczny wymuszają podejmowanie  takich trudnych decyzji. Przedłożony przez burmistrza materiał obrazujący sytuację oświatową w naszej gminie jest wyczerpujący i każdy z radnych ma wiedzę jak głosować. Nie było potrzeby organizowania wyjazdowych posiedzeń. W kolejce czeka  likwidacja szkoły w Myszakówku.

Radny Henryk Kruczkowski - im wcześniej podjęta zostanie decyzja  o likwidacji małych szkół tym lepiej dla dzieci. Dzieci inaczej się rozwijają. Taką opinię przekazują również rodzice uczniów ze szkół wcześniej zlikwidowanych.

Radna Marzena Matuszak po raz kolejny wnioskuje aby w ramach rekompensaty za likwidację szkoły w Łazińsku pobudować tym mieszkańcom drogę.

Burmistrz - potrzeb drogowych na terenie gminy jest bardzo dużo i na dzień dzisiejszy nie jest w stanie  dawać żadnych zapewnień.

Radna Danuta Kujawa poinformowała, że rodzice dzieci z byłej szkoły w Michalinowie też byli przeciwni likwidacji, a teraz są wdzięczni samorządowi za podjęcie takiej decyzji.

Radny Zbigniew Buśkiewicz stwierdził, że jest pewien jaką rada podejmie decyzję, lecz chce zapewnienia od burmistrza, że będzie uzgadniał z

 

- 5 -

 

mieszkańcami sposób zagospodarowania budynku po szkole w Kopojnie.

Burmistrz odpowiedział, że już o tym zapewniał, że tak będzie.

 

Radny Rady Powiatu  Słupeckiego Jan Kubiak - rodzice z Łazińska są pogodzeni, że szkoła będzie zamknięta, ale obowiązkiem gminy jest pobudowanie tam drogi.

Z zamknięciem szkoły w Kopojnie należy poczekać.

Przewodnicząca poinformowała radnego, że droga o której  mówi jest drogą powiatową i zwróciła się do niego jako radnego powiatowego by ten wniosek przekazał na sesji rady powiatu.

Ponieważ nie było zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła  i zarządziła głosowanie.

Na 15 radnych biorących udział w sesji  za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Łazińsku głosowało 12 radnych, przeciwnych było 3 radnych.  Uchwała nr X/117/2012 została podjęta większością głosów - zał. nr 3 do protokołu.

 

Na 15 radnych biorących udział w sesji za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej  w Kopojnie głosowało 11 radnych, przeciwnych było 3 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny.  Uchwała nr X/118/2012 została podjęta większością głosów - zał. nr 4 do protokołu.

 

Ad.7,8,9/. Pani Barbara Usorowska Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii złożyła sprawozdanie z działalności tej komisji za rok 2011. Sprawozdanie  jest załączone do protokołu-zał. nr 5.

Pani Przewodnicząca przedstawiła również projekt programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych na 2012r. oraz projekt programu przeciwdziałania narkomanii na 2012r.

Przewodnicząca Komisji PSiR Danuta Kujawa poinformowała, że te trzy dokumenty były  tematem posiedzenia komisji, uzyskały pozytywną opinię i należy je przyjąć.

Opinię pozytywną o przedłożonych materiałach wyraził  również Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marcin Urycki.

Radni jednogłośnie podjęli:

- uchwałę nr X/119/2012 w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r. - zał. nr 6.

- uchwałę nr X/120/2012 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Zagórów na 2012r. - zał. nr 7.

Sprawozdanie za rok 2011 zostało przyjęte do akceptującej wiadomości.

 

Ad.10a/. Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  w budżecie gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.

Radny Zbigniew Buśkiewicz zapytał dlaczego gmina boi się tworzenia funduszu, mogą z tego skorzystać sołectwa które będą coś chciały zrobić u siebie.

Radny Piotr Bartecki  wsie mogłyby w tańszy sposób wykonać zadania.

Radny Grzegorz Skąpski - co może zrobić wieś za małe pieniądze. Skumulowane środki w budżecie gminy pozwolą na większe inwestycje. Radny jest przeciwny tworzeniu funduszu.

 

- 6 -

 

Radny Ryszard Sikorski - gdy się coś robi gmina dokłada. Byłyby bardzo duże problemy z rozliczeniami inwestycyjnymi przez sołectwa. Radna Danuta Kujawa - Urząd dopłaca do różnych zadań na wsiach i niech tak zostanie.

Radny Grzegorz Cieślewicz - pieniądze wiejskie są kością niezgody, lepiej zostawić środki w budżecie gminy będą lepiej wykorzystane.

Radny Marcin Urycki - czy sołectwa podołałyby przepisom o zamówieniach publicznych i rozliczeniom.

Radna Marzena Matuszak - mieszkańcy wiosek słysząc te słowa byliby oburzeni, że nie dadzą sobie rady - nie mieli takiej szansy by pokazać, że podołają temu.

Burmistrz Gminy Wiesław Radniecki poinformował, że 350 tys. zł. musiałoby być wydzielone z budżetu na fundusz sołecki.  Gdyby do tego doszło polityka finansowania inwestycji i kredyty, które mamy zaciągnięte byłaby całkowicie zachwiana. Również sołtysi na naradzie w dniu 14 lutego br. większością głosów wyrazili opinię, by nie tworzyć funduszu sołeckiego.

Radny Piotr Bartecki - połowa gmin w Polsce  wydziela z budżetu fundusz sołecki, inwestycje można realizować taniej.

Pani Sekretarz omówiła od strony prawnej procedurę wykorzystania funduszu sołeckiego. 

Ponieważ nie było dalszych zgłoszeń Przewodnicząca zamknęła dyskusję  i zarządziła głosowanie.

Na 15 radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu, za podjęciem uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  w budżecie gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki głosowało 12 radnych, przeciwnych było 2 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny.

Uchwała nr X/121/2012 została podjęta większością głosów - zał. nr 8.

 

Ad. 10b/. Pani Sekretarz przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat od   

opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagórów. Radni pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłosili.  Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Na 15 radnych biorących udział w sesji,  za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała nr X/122/2012 została podjęta jednogłośnie - zał. nr 9.

 

Ad.10c/. Burmistrz Gminy Wiesław Radniecki przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na

wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat. Rolnikom, którzy użytkowali grunty wygasły umowy i wystąpili z wnioskiem o ich przedłużenie na 5 lat.

Radni nie zgłosili uwag i jednogłośnie podjęli w/w uchwałę. /na 15 radnych obecnych na sesji za podjęciem uchwały głosowało 15/. Uchwała nr X/123/2012 stanowi zał. nr 10 do protokołu.

 

Ad.10d/. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na realizację zadania pn.Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Na to zadanie z budżetu gminy została wydzielona kwota 10 tys.zł. /na 15 radnych obecnych na sesji ,15 radnych głosowało „ za" podjęciem uchwały/. Uchwała nr X/124/2012-zał. nr 11.

 

- 7 -

 

Ad.10e,f/. Skarbnik Gminy Anna Sakowska przedstawiła uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na l. 2012-2032 oraz zmiany uchwały budżetowej na 2012r.

Do budżetu proponuje się wprowadzić środki od Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach zł. 131.500,- zł  i na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zł. 9.100- oraz  wolne środki za lata ubiegłe w kwocie 459.430,- zł.

Na budowę targowiska w Zagórowie proponuje się zabezpieczyć kwotę 600.000,- zł. Z PKO BP Poznań wpłynęła darowizna w kwocie 7.500,- zł. w przeznaczeniem dla szkoły podstawowej w Zagórowie na wypoczynek dla dzieci. Na indywidualizację nauczania klas I-III wprowadza się   środki za lata ubiegłe w kwocie 20.485,- zł. Na naprawę monitoringu w Zagórowie proponuje się przeznaczyć kwotę 11.500,- zł. i dla GOK-u na zakup instrumentów muzycznych 7.000,- zł. Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych propozycji zmian w budżecie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie:

- na 15 radnych biorących udział w sesji za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na l. 2012-32 głosowało 15 radnych. Uchwała nr X/125/2012 została podjęta jednogłośnie - zał. nr 12.

- na 15 radnych biorących udział w sesji za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. głosowało 15 radnych. Uchwała nr X/126/2012 została podjęta jednogłośnie - zał. nr 13.

 

Ad.10g/. Pani Przewodnicząca Romualda Matusiak zapytała czy do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p.Edwarda Stelmasika na działanie burmistrza radni mają pytania. Poinformowała, że ten temat był przedmiotem dokładnej analizy na posiedzeniach komisji rady. Nikt z radnych nie zabrał głosu.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Na 15 radnych głosujących za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała nr X/127/2012 została podjęta jednogłośnie - zał. nr 14.

 

Ad.10h/. Przewodnicząca Rady poinformowała, że Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku. Zmiany są konieczne z uwagi na przystąpienie do ZGRS gminy Powidz i Wilczyn. Nikt z radnych nie zgłosił zapytania czy uwag do projektu uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Na 15 radnych biorących udział w głosowaniu za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała nr X/128/2012 została podjęta jednogłośnie - zał. nr 15.

 

Ad.11. Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych:

 

- w sprawie odśnieżania -   Urząd ma  harmonogram odśnieżania dróg gminnych.  Usługi w tym zakresie wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych i Spółdzielnia Kółek Rolniczych. Burmistrz wskazał na znaczącą pomoc w odśnieżaniu przez Sołtysa Koszelewskiej Łąki i radnego Pana Rafała Kowalewskiego.

 

- w sprawie możliwości naprawy dróg w Trąbczynie i Łazy-Czerwonka burmistrz odniesie się po otrzymaniu subwencji na 2012r.

 

 

- 8 -

 

- w sprawie zorganizowania ferii zimowych przez szkoły informację przekazała Pani Sekretarz ponieważ na sali obrad nie było już żadnego dyrektora szkoły.

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Trąbczynie są prowadzone zajęcia dla gimnazjalistów  ze środków UE  nt. „Pomóż mi wybrać zawód". Młodzież chętnie z tego korzysta.

W Gimnazjum w Zagórowie - 15  uczniów uczęszcza na zajęcia sportowe.

Szkoła Podstawowa w Zagórowie  zorganizowała wyjazd 25 dzieci na narty.

W szkole w Łazińsku w pierwszym tygodniu ferii odbywały się zajęcia komputerowe.

 

Ad.12. Sołtys z Michalinowa Trąbczyńskiego uważa, że potrzeba więcej pługów do odśnieżania. Należy  ogłosić przetarg na dany teren gminy i na pewno rolnicy będą chętni, gdyż posiadają odpowiednie ciągniki i sprzęt.

Pani Anna Koszal - Sołtys z Kopojna zwróciła się z prośbą do władz gminy i radnych o pomoc, by budynek  po szkole w Kopojnie był właściwie wykorzystany, by poszukać odpowiednią osobę do jego zagospodarowania.

Radna Marzena Matuszak - pytania o zorganizowanie ferii w szkołach jest postawione za późno. Należy pomóc szkołom w tym zakresie.

Radny Piotr Bartecki  wnioskował o zlikwidowanie dziury  na wygonie za mostkiem w Skokumiu.

Radny Jan Nowak - poinformował, że na stare wysypisko wywożone są śmieci  należy to zlikwidować.

Radna Danuta Kujawa- uporządkować zarośnięte pobocze    przy drodze Zagórów-Drzewce. Burmistrz wyjaśnił, że ten wniosek należy przekazać do Starostwa gdyż jest to droga powiatowa i zwrócił się do radnego Powiatu p.Jana Kubiaka o przekazanie tego wniosku na sesji rady powiatu słupeckiego.

Pani Ewa Chlebowska-Swędrowska Sołtys wsi Augustynów - podziękowała za wspieranie inicjatyw lokalnych przez samorząd gminy.

Dalszych zgłoszeń do zabrania głosu nie było.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że porządek obrad  został zrealizowany, podziękowała wszystkim za udział w sesji i  wypowiedziała formułę

„Zamykam obrady X sesji".  Sesję zakończono  o godz. 1630 .

 

 

 

Protokółowała                                                          Przewodnicząca

                                                                               Rady Miejskiej

K. Rybarczyk

                                                                            Romualda Matusiak