Kadencja 2006 - 2010

Sesja XXIV

Protokół nr XXIV/2009
z sesji Rady Miejskiej Zagórowa odbytej w dniu 24 kwietnia 2009r.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie w godz.  1300 - 1515.
----------------------------------------------------------------------------------
 
 
Na ogólny stan 15 radnych Rady Miejskiej w sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni usprawiedliwieni byli radni: Andrzej Andrzejak, Krzysztof Jankowski i Juliusz Fagasiński. Lista obecności - zał. Nr 1.
Ponadto w sesji brali udział: Kierownictwo Urzędu, Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi, radca prawny.
XXIV sesję otworzyła i jej przewodniczyła Romualda Matusiak Przewodnicząca Rady Miejskiej Zagórowa.
Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 12 radnych co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych stanowi wystarczające quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji.
Przewodnicząca poinformowała, iż burmistrz zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad XXIV sesji punktu "podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty". Burmistrz uzasadniając ten wniosek poinformował, że dlatego  wnioskuje o wycofanie  tego punktu ponieważ w stosunku do przedłożonego projektu uchwały  komisje rady na swych posiedzeniach zajęły negatywne stanowisko, a ponadto po konsultacji z biurem radców prawnych  okazało się, że  nie można podejmować uchwały o częściowym zwrocie bonifikaty. Przewodnicząca poddała powyższy wniosek pod głosowanie. Rada jednogłośnie przyjęła wniosek burmistrza o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad. Następnie burmistrz zgłosił wniosek o włączenie do porządku obrad uchwały w sprawie nazewnictwa ulic. Zostały spełnione wszystkie wymogi prawne, by Rada mogła rozpatrzyć ten projekt uchwały i podjąć w tej sprawie ostateczną decyzję. Wniosek radni przyjęli jednogłośnie. Innych zmian do porządku obrad nie zgłoszono.  Po dokonanych zmianach porządek obrad XXIV sesji był następujący:
 
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie  protokółu z XXII i XXIII sesji.
  4. Zapytania i interpelacje radnych.
  5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
     6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu  gminy za 2008r. i 
         udzielenie burmistrzowi absolutorium.
     7. Ocena działalności MG Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008r.
     8. Podjęcie uchwał w sprawie:
         a/ zmian w budżecie na 2009r.
         b/ Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych
         c/ nabycia w zasób mienia komunalnego działki we Wrąbczynie Górskim
         d/ nabycia  w zasób mienia komunalnego działki w Zagórowie 
         d/ nazewnictwa ulic w Zagórowie
         e/ skargi na działanie burmistrza
         f/  skargi na działanie Kierownika MG Ośrodka Pomocy Społecznej
   9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
   10. Zapytania i wolne wnioski.
   11. Zamknięcie obrad XXIV sesji.
 
- 2 -
 
Ad.1i 2/.  j.w.
Ad.3. Z protokółem z XXII i XXIII sesji zapoznał się radny Henryk Kruczkowski. Radny poinformował, że  nie zgłasza uwag do treści  protokółów i że zostały napisane zgodnie z przebiegiem obrad. Radny zgłosił wniosek o przyjęcie  protokółów bez odczytywania. Innych propozycji radni nie zgłosili.  Radni jednogłośnie przyjęli protokóły z XXII i XXIII sesji.
 
Ad.4. Zapytania i interpelacje:
Radny Mirosław Zywert  - czy ostatecznie została uregulowana sprawa przejęcia na własność gminy placu po kolejce.
Radny Marian Parus - wnioskował o budowę chodnika na ul. Kolejowej w Zagórowie.
Radna Romualda Matusiak - wskazała na konieczność  wykupienia placu na drogę dojazdową do nowych zabudowań przy ul. Pyzderskiej po lewej stronie istniejącego osiedla w Zagórowie w kierunku Wrąbczyna.
Ponadto radna poinformowała, że przy ul. Pyzderskiej po prawej stronie,    niezamieszkałe  działki wymagają uporządkowania. Pani Matusiak  proponowała aby nakazać właścicielom ich uporządkowanie lub też wykonać to  poprzez Zakład Komunalny a właścicieli obciążyć kosztami.
Radny Grzegorz Skąpski  zapytał o efekty funkcjonowania monitoringu w Zagórowie.
Radny Gabriel Kubiak zapytał, co z drogą zamkniętą w Szetlewie k/p.Mroza.
Radny Tomasz Niemier - zapytał czy Urząd ma rozeznanie  w zakresie  usuwania nieczystości płynnych  i stałych przez mieszkańców gminy i miasta.
 
Odpowiedzi burmistrz udzieli  w punkcie 9 porządku obrad.
 
Ad.5. Burmistrz Wiesław Radniecki złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.  Sprawozdanie - zał. Nr 2.
Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak  zgłosiła wniosek o wsparcie finansowe  dwóch uzdolnionych dziewczynek  grających w orkiestrze dętej. Prosiła aby burmistrz rozważył tę kwestię i udzielił odpowiedzi na następnej sesji odnośnie możliwości realizacji tego wniosku.
Sprawozdanie radni przyjęli do akceptującej wiadomości.
 
Ad. 6.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2008r. i udzielenie Burmistrzowi absolutorium.
Przewodnicząca Rady Miejskiej  Romualda Matusiak  poinformowała, że  Burmistrz Gminy złożył do Biura Rady sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008 w miesiącu marcu br. - zał. nr 3.
Sprawozdanie to przekazane zostało radnym. Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawozdania oraz przeprowadziła kontrolę realizacji budżetu na  swym posiedzeniu. Komisja Rewizyjna opracowała wniosek z przeprowadzonej kontroli i przesłała go do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Również  pozostałe komisje rady przedłożone przez burmistrza sprawozdanie rozpatrywały na swych posiedzeniach  na kilka dni przed sesją.
Przewodnicząca Rady zaproponowała  następujący tok postępowania  przy  realizacji  wymienionego punktu porządku obrad:
-    wystąpienie burmistrza i wprowadzenie do dyskusji na temat wykonania budżetu za 2008r.
- 3 -
 
-    zaprezentowanie przez Przewodniczącego Komisji treści wniosku Komisji Rewizyjnej
-    zapoznanie z treścią uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej
-    dyskusja i wyjaśnienia
-    głosowanie projektu uchwały.
Ten tok postępowania radni przyjęli jednogłośnie  i przewodnicząca udzieliła głosu burmistrzowi., który dokonał wprowadzenia do dyskusji na temat realizacji budżetu w roku 2008. - wystąpienie burmistrza zał. nr 4 do protokołu.
 
Następnie Przewodnicząca Rady udzieliła głosu  Komisji Rewizyjnej. W imieniu komisji, jej przewodniczący Mirosław Zywert,  odczytał treść wniosku  z dokonanej kontroli wykonania budżetu. Wniosek został sformułowany w uchwale nr 3/2009 i zawiera pozytywną ocenę wykonania budżetu oraz udzielenie burmistrzowi absolutorium - zał. nr 5 do protokołu.
Radny Piotr Bartecki  zapytał,  jakie wystąpiło  zadłużenie gminy na koniec roku. Burmistrz wyjaśnił, że stanowiło ono kwotę ok. 2,7 mln zł.
W imieniu  Komisji Budżetu i Finansów radny Henryk Kruczkowski  poinformował, że członkowie komisji na swym posiedzeniu bardzo pozytywnie ocenili działania burmistrza  w zakresie pozyskania dodatkowych środków do budżetu na inwestycje. Zostało wykonanych wiele bardzo ważnych dla mieszkańców gminy inwestycji jak budowa dróg i ulic,  chodników, a przede wszystkim zakończono budowę i oddano do użytku przedszkole. Pod względem wykonanych inwestycji był to bardzo dobry rok.
Komisja pozytywnie oceniła  wykonanie budżetu.
W imieniu Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa zabrała głos jej przewodnicząca Danuta Kujawa. Komisja  również pozytywnie zaopiniowała przedłożone
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r. i jest za udzieleniem burmistrzowi absolutorium.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Bartecki zapoznał  z treścią uchwał  Regionalnej Izby Obrachunkowej w odniesieniu do  sprawozdania z wykonania budżetu za 2008r.  jak i wniosku Komisji Rewizyjnej. /Kopie uchwał radni otrzymali przed sesją/.  Skład orzekający RIO  wydał pozytywną opinię w sprawie przedłożonego sprawozdania  oraz stwierdził, że wniosek Komisji Rewizyjnej został uzasadniony. Uchwały RIO - zał. nr 6 i 7.
Przewodnicząca zapytała, czy do uchwał RIO radni mają zapytania, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.  Radny Henryk Kruczkowski stwierdził, że skoro opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna  i radni z Komisji Rewizyjnej  ocenili, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo,  to należy przyjąć sprawozdanie i udzielić burmistrzowi absolutorium.  Ponieważ nikt więcej z radnych nie zgłaszał się do zabrania głosu, przewodnicząca  zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2008r. i udzielenie burmistrzowi absolutorium.
Na ogólny stan 15 radnych rady miejskiej, w sesji uczestniczyło 12 radnych. Za podjęciem uchwały  głosowało 12 radnych. Uchwała nr XXIV/150/2009  została podjęta jednogłośnie  - zał. nr 8.
W imieniu całej rady przewodnicząca podziękowała burmistrzowi, kierownictwu urzędu i pracownikom za właściwą realizację zadań zarówno budżetowych jak i gospodarczych  w roku 2008.
 
- 4 -
 
Ad.7. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Maria Banaszak
złożyła sprawozdanie z działalności ośrodka za rok 2008. Sprawozdanie - zał.
Nr 9 do protokółu. Pani Kierownik zwróciła uwagę na  ciągłą zmianę przepisów i coraz większą różnorodność  zadań do wykonania  przy takiej samej liczbie  pracowników. Radny Tomasz Niemier zapytał, czy  OPS  wypłacając świadczenia rodzinne przeprowadza kontrole dochodów danej rodziny.  Pani Kierownik wyjaśniła, że  OPS nie ma prawa kontrolować dochodów wykazanych przez wnioskodawców. Złożone sprawozdanie radni przyjęli do akceptującej wiadomości.
 
Ad.8a/ Skarbnik Gminy Anna Sakowska przedstawiła propozycję zmian w budżecie gminy na 2009r. Zmiany dotyczą: wprowadzenia do budżetu środków na wybory do PE - 5.802,- zł,  na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 4.350,- zł.  Z rezerwy kwotę 40 tys. zł.  proponuje się przeznaczyć na budowę kanalizacji w Zagórowie. Radni jednogłośnie zatwierdzili powyższe zmiany podejmując uchwałę Nr XXIV/151/2009  która stanowi zał. Nr 10 do protokółu.
 
Ad. 8b/. Pani Sekretarz przedstawiła projekt Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie.  Projekt  statutu był analizowany na posiedzeniach komisji, które nie zgłosiły do jego treści żadnych uwag.  Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXIV/152/2009 w sprawie uchwalenia Statutu ZGKiUW w Zagórowie, który stanowi zał. Nr 11.
 
Ad. 8c, d /. Burmistrz Gminy Wiesław Radniecki przedstawił projekty dwóch uchwał w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działki we Wrąbczynie   oraz w Zagórowie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXIV/153/2009 o nabyciu działki we Wrąbczynie - zał. Nr 12 . Również jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXIV/154/2009 o nabyciu działki w Zagórowie - zał. Nr 13.
 
Ad. e/. Zastępca Burmistrza Roman Kulterman przedstawił projekt uchwały w sprawie nazewnictwa ulic w Zagórowie. Poinformował, że zachowane zostały wszystkie wymogi prawne przed ostatecznym podjęciem uchwały. Dokonano konsultacji społecznych na ogólnym zebraniu mieszkańców miasta Zagórowa, przedstawiając propozycje nazw. Proponuje się zmianę nazwy ulicy Manifestu Lipcowego /na osiedlu w kierunku Wrąbczyna/ na ulicę Widokową. Natomiast nowo powstałą ulicę / za zakładem p. Nijaka W./ proponuje się nazwać ul. Topolowa. Mieszkańcy takie nazwy zaakceptowali.  Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/155/2009 w sprawie nazewnictwa ulic w Zagórowie - zał. Nr 14.
 
Ad. 8 f,g/. Przewodnicząca Rady poinformowała, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły dwie skargi, jedna na działanie burmistrza a druga na działanie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Szczegółowe wyjaśnienia  odnośnie spraw poruszanych w skargach są zawarte w uzasadnieniach do projektów uchwał. Obydwie skargi  proponuje się uznać za bezzasadne. Radni szczegółowo analizowali zasadność tych skarg na posiedzeniach komisji. Radni jednogłośnie stwierdzili, że skarga na działanie burmistrza jest bezzasadna i podjęli w tej sprawie  jednogłośnie uchwałę Nr XXIV/156/2009 - zał. Nr 15,  a także za bezzasadną uznali skargę na działanie Kierownika MG OPS w Zagórowie podejmując jednogłośnie uchwałę Nr XXIV/157/2009 - zał. Nr 16.
- 5 -
 
 
Ad.9. Burmistrz odpowiadając na zapytania i interpelacje radnych poinformował:
- wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika na ul. Kolejowej w Zagórowie 
  burmistrz zaproponuje  w budżecie na rok 2010
- sprawa  nabycia na własność gminy placu po kolejce w Zagórowie została
  prawnie uregulowana. Gmina Zagórów stała się właścicielem placu  i teraz
  trzeba go odpowiednio zagospodarować
- na sesji w miesiącu czerwcu br.  Komendant Policji będzie składał informację na  
  temat  porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Zagórów. Odniesie
  się również do funkcjonowania monitoringu. Na sesję zostanie zaproszony także
  Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słupcy
- odbędzie się spotkanie  z władzami samorządowymi Gminy Rzgów w sprawie
  stanu prawnego przejezdności drogi w Szetlewie  /za p. Mrozem
- burmistrz poinformował, że wystąpi do rady z projektem uchwały o 
  przystąpieniu do opracowania planu przestrzennego zagospodarowania gminy i 
  miasta Zagórów. Plan jest niezbędny  chociażby ze względu na ład w zabudowie
  architektonicznej miasta. W sprawie wykupienia gruntu pod drogę dojazdową
  do nowych zabudowań na ul. Pyzderskiej zwrócono się do właścicieli gruntów,
  lecz zgłosił się tylko jeden chętny do sprzedaży  
- sprawa usuwania nieczystości płynnych z gospodarstw. Z uwagi na brak  
  możliwości  pozyskania środków  gmina nie jest w stanie  przystąpić do budowy
  kanalizacji na wsiach. Są możliwości budowy  przydomowych oczyszczalni
  ścieków i wpływają od rolników wnioski o dofinansowanie ich budowy. W 
  drugim półroczu  określone  zostaną konkretne kryteria w sprawie 
  dofinansowania. Istniejące szamba w gospodarstwach są nieszczelne.
  Oczyszczalnia w Zagórowie nie jest w stanie przyjąć  wszystkich ścieków.
  Założona będzie ewidencja  szamb. Jest rozwiązana sprawa gospodarki
  śmieciowej. W Koninie do 2012r. będzie pobudowana spalarnia śmieci .
 
Radni nie zgłosili zastrzeżeń do wyjaśnień  udzielonych przez burmistrza.
 
Ad. 10. Radna Danuta Kujawa zaapelowała do radnych o ustosunkowanie się do prośby Akcji Katolickiej i wsparcie finansowe  występu Arki Noego na Parafiadzie w dniu 29 czerwca 2009r.
Przewodnicząca Rady przypomniała radnym o upływającym w dniu 30 kwietnia terminie złożenia oświadczeń majątkowych za 2008r.
 
Ad.11. Przewodnicząca stwierdziła, że na tym porządek XXIV sesji został wyczerpany i zamknęła obrady o godz. 1515.
 
 
Protokółowała                                                 Przewodnicząca
K.Rybarczyk                                                    Rady Miejskiej
 
                                                                  Romualda Matusiak