Kadencja 2006 - 2010

Sesja XXVI

Protokół nr XXVI/2009
z sesji Rady Miejskiej Zagórowa odbytej w dniu 11 września 2009r.
w godz. 1300 - 1545 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak otworzyła obrady XXVI sesji i powitała wszystkich obecnych. Stwierdziła, że na ogólny stan 14 radnych Rady Miejskiej w sesji uczestniczy 11 radnych wobec czego jest wystarczające kworum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. Lista obecności radnych - zał.nr1.
Poza radnymi w sesji brali udział, kierownictwo urzędu, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, radny rady powiatu słupeckiego Zdzisław Rybicki, sołtysi, radca prawny.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że burmistrz zgłosił wniosek na piśmie o poszerzenie porządku obrad o  "podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. "
Przewodnicząca zgłosiła  drugi wniosek, aby do porządku obrad wprowadzić punkt "zmiany w składzie osobowym komisji".
Innych propozycji  ani wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli  zgłoszony wniosek przez burmistrza i przewodniczącą.
Uwzględniając przyjęte wnioski porządek XXVI sesji był następujący:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie  protokółu z  XXV sesji.
4.    Ślubowanie radnego.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji.
6.    Zapytania i interpelacje radnych.
7.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
     8. Ocena  wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009r.
         - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
     9 . Informacja na temat  realizacji zadań oświatowych i wyników egzaminów
         zewnętrznych.
    10.  Informacja na temat  realizacji  studium uwarunkowań i kierunków
          zagospodarowania przestrzennego  Gminy i Miasta Zagórów
          a/ podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do opracowania planu
              przestrzennego zagospodarowania GiM Zagórów.
    11. Ustalenie drogi do rekultywacji na 2010r.
    12. Podjęcie uchwał w sprawie:
         a/ zgody na wydzierżawienie gruntów  użytkowanych rolniczo na okres
             dłuższy niż trzy lata / 3 projekty uchwał/
         b/ nieodpłatnym przekazaniu działki na rzecz powiatu słupeckiego,
         c/ sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki gminnej w 
             Zagórowie,
         d/ zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
         e/ rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika MG OPS,
         f/ wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
    13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Fundacji PRO MEMORIA w sprawie: 
          a/ nadania imienia skwerowi na Dużym Rynku
          b/ usunięcia pomnika na Dużym Rynku w Zagórowie
    14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
    15. Zapytania i wolne wnioski.
    16. Zamknięcie obrad XXVI sesji.
 
- 2 -
 
Ad. 1 i 2.  j.w.
Ad. 3. Radny Wojciech Nijak poinformował, że razem z radnym Gabrielem Kubiakiem zapoznali się z protokołem z XXV sesji i stwierdzili, że został napisany zgodnie z przebiegiem obrad. Radny Nijak zgłosił wniosek o przyjęcie protokółu bez odczytywania. Innych propozycji nikt z radnych nie zgłosił. Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem protokółu z XXV sesji głosowali wszyscy radni obecni na sesji.
Ad.4. Przewodnicząca poinformowała, że w dniu 6 września br. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej i poprosiła Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej p.Alinę Kmieć o zabranie głosu. Przewodnicząca Komisji  poinformowała o przebiegu i wyniku wyborów oraz wręczyła  p.Rafałowi Kowalewskiemu zaświadczenia o wyborze na radnego w okręgu wyborczym nr 8 obejmującego sołectwa: Adamierz, Koszelewska Łąka i Myszakówek.
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała ROTĘ ślubowania a p.Rafał Kowalewski  powiedział "Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".
Przewodnicząca Rady poinformowała, że od tej chwili  Pan  Rafał Kowalewski objął swój mandat radnego i może brać udział w obradach  i głosowaniu jak każdy radny. Od tej chwili w sesji bieże udział 12 radnych.
 
Ad.5. Przewodnicząca Rady poinformowała, że radny Rafał Kowalewski wyraził  wolę pracy w Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa  i odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji. Uchwała nr XXVI/165/2009 została podjęta jednogłośnie - zał. nr 2.
 
Ad.6. Zapytania i interpelacje zgłosili radni:
Tomasz Niemier  - 1/ oczyścić z krzaków i zarośli pobocza drogi Oleśnica-Skokum-Kopojno.  2/ Wyrównać drogi polne - po ulewach na drogach są dziury i trudno po nich przejechać.
 
Henryk Kruczkowski -  Oczyścić  teren na rozwidleniu dróg w kierunku Łukom-Łomów - brak jest odpowiedniej widoczności.
Krzysztof Jankowski - kiedy zostanie  zakończona naprawa drogi  Zagórów - Ląd.  Zerwano w pewnym miejscu nawierzchnię i tak  jest od dłuższego czasu.
Piotr Bartecki - wnioskował by autobus liniowy dowożący również  dzieci szkolne
do Zagórowa  dowoził dzieci pod szkołę gdyż z przystanku autobusowego do szkoły muszą przechodzić przez trzy ulice co stanowi niebezpieczeństwo dla małych dzieci.
Na zgłoszone problemy  odpowiedzi udzieli burmistrz pod koniec sesji.
 
Ad.7. Burmistrz  złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym
- zał. nr 3  Sprawozdanie przyjęto do akceptującej wiadomości.
 
Ad.8. Burmistrz Gminy Wiesław Radniecki dokonał wprowadzenia do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009r. Przewodnicząca poinformowała, że komisje rady szczegółowo analizowały  sprawozdanie na swych posiedzeniach.
Radny Grzegorz Skąpski  odniósł się do wydatków na organizacje pozarządowe a szczególnie na kluby sportowe w Zagórowie i Hucie Łukomskiej. Radny uważa, że Klub  z Huta Łukomskiej "ORŁY" ma zbyt dużą dotację w porównaniu z Klubem
 
- 3 -
 
Zagórowskim który  ma  duże osiągnięcia. Zdaniem radnego nie stać jest gminy na utrzymywanie dwóch klubów sportowych i należy doprowadzić do ich połączenia. W tym temacie należy odbyć  w niedługim czasie spotkanie z obydwoma klubami. Radny wyraził opinię, że nieracjonalne i niecelowe jest wykorzystywanie środków na  kluby w roku bieżącym.
Burmistrz podzielił opinię radnego Skąpskiego i poinformował, że  uwzględniona zostanie opinia radnego na etapie ogłaszania konkursu na środki na organizacje pozarządowe na rok 2010.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że komisje pozytywnie oceniły wykonanie budżetu za I półrocze br.
Innych zgłoszeń do dyskusji nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości. W tym temacie do protokółu dołączone są załączniki:
- sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze - zał. nr 4
- wystąpienie burmistrza  - zał. nr 5
 
Skarbnik Gminy Anna Sakowska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
Przewodnicząca zwróciła uwagę na drastyczne  obniżenie środków na zasiłki rodzinne i niepokój, że może zabraknąć środków do końca roku.
Uchwała nr XXVI/166/2009 została podjęta jednogłośnie - zał. nr 6.
 
Ad.9. Sekretarz Gminy Alina Kmieć złożyła informację na temat  realizacji zadań oświatowych i wyników egzaminów zewnętrznych w placówkach oświatowych na terenie gminy Zagórów. Informacja - zał. nr 7.
Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na znaczne przekroczenie w naszych szkołach środków na jednego ucznia, która w naszych szkołach znacznie przekracza  przyjęty standard.
Ponadto  należy wrócić do tematu sieci placówek oświatowych w naszej gminie.
Radny Piotr Bartecki wyraził podziękowanie dla kadry przedszkola w Zagórowie za pracę w czasie wakacji.
Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.
 
Ad.10. Burmistrz złożył informację na temat realizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Zagórów. Informacja zał. nr 8.
Burmistrz poinformował, że  gminy nie stać na opracowanie placu przestrzennego dla całego terenu, lecz będą przygotowywane plany miejscowe.
Informacja została przyjęta przez radnych do wiadomości.
 
Ad.11. Burmistrz przedstawił  odcinki dróg, które należy wykonać w ramach środków z FOGR-u na rekultywację w roku 2010, a mianowicie:
- Skokum - Trąbczyn
- Szetlew - Podbiel
-Osiny - Łazińsk
- Koszelewska Łąka
Radni jednogłośnie  ustalili, że na rok 2010 należy  wyznaczyć do rekultywacji drogę Skokum - Trąbczyn.
 
Ad.12a. Burmistrz  przedłożył radnym trzy projekty uchwał w sprawie  zgody na wydzierżawienie  gruntów użytkowanych rolniczo na okres dłuższy niż trzy lata.
 
- 4 -
 
Chodzi o przedłużenie umów dzierżawy  na p. Strzelińską w Zagórowie, p. Ślebiodę w Kopojnie i p.Sapikowskiego w Michalikowie Oleśnickim.  Komisje pozytywnie zaopiniowały  projekty uchwał.
Do dyskusji radni nie zgłosili się. Projekty uchwał zostały poddane pod głosowanie - każdy projekt oddzielnie i zostały przyjęte jednogłośnie.
Uchwała nr XXVI/167/2009  - zał. nr 9
Uchwała nr XXVI/168/2009  - zał. nr 10
Uchwała nr XXVI/169/2009  - zał. nr 11
 
Ad.12b,c/. Zastępca Burmistrza Roman Kulterman przedstawił projekt uchwały w sprawie  nieodpłatnego przekazania działki pod szkołą ponadgimnazjalne w Zagórowie na rzecz powiatu słupeckiego.  Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXVI/170/2009r. - rał. nr 12.
Pan Roman Kulterman przedstawił również projekt uchwały w sprawie  sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki gminnej w Zagórowie. Ten projekt
został przyjęty jednogłośnie. Uchwała NT XXVI/171/2009 - zał. nr 13.
 
Ad.12.d/. Sekretarz Gminy Alina Kmieć przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Projekt uchwały został przygotowany na zalecenie Prokuratury Rejonowej w Słupcy.
Uchwała nr XXVI/172/2009 została podjęta jednogłośnie - zał. nr 14.
 
Ad.12e/.  Przewodnicząca Rady zapytała czy do projektu uchwały w sprawie  skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz do dołączonego wyjaśnienia tej skargi radni mają pytania. Szczegółowo to zagadnienie było analizowane na posiedzeniach komisji.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Ne XXVI/173/2009  uznając, że skarga p. Stelmasika na działalność Kierownika OPS jest bezzasadna. Uchwała - zał. nr 15.
 
Ad. 12 f/.  Burmistrz Wiesław Radniecki projektodawca uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego najemcom  pp.Wilczyńskim zam. w bloku 4a.  z 40% bonifikatą.  Radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony projekt uchwały. Uchwała nr XXVI/174/2009 - zał. nr 16.
 
Ad. 13. Przewodnicząca Rady  poinformowała o podjętych działaniach  przez samorząd gminny na rzecz realizacji wniosku Zarządu Fundacji PRO MEMORIA w Zagórowie tj. nadania nazwy skwerowi na Dużym Rynku  i  usunięcia starego pomnika na tym skwerku.
Burmistrz poinformował, że 8 września br.  odbyło się zebranie mieszkańców miasta, którego celem było przeprowadzenie konsultacji społecznych w tych dwóch tematach tj. odnośnie nazwy skweru  jak i usunięcia pomnika.
Większość mieszkańców opowiedziała się za tym aby nie nadawać  skwerowi imienia i tak samo mieszkańcy negatywnie  odnieśli się do sprawy usunięcia pomnika na skwerku wzniesionego w latach  70-tych.
Radny Krzysztof Jankowski  stwierdził, że nie powinna być nadawana nazwa skwerowi . Nazwa skwer na Dużym Rynku jest wszystkim znana i nie potrzebna jest nowa nazwa.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Garbiel Kubiak przedstawił opinie i wniosek obydwu komisji rady. Komisje podzieliły opinie mieszkańców i 
- 5 -
 
negatywnie odniosły się do wniosków Zarządu Fundacji. Radny Gabriel Kubiak w imieniu obydwu komisji zgłosił wniosek o niepodejmowanie dalszych czynności w tej sprawie.
Radny Wojciech Nijak zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji nad tym tematem. Przewodnicząca zapytała czy jest wniosek przeciwny. Nikt z radnych nie zgłosił wniosku przeciwnego.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem przewodniczącego komisji budżetu i finansów Gabriela Kubiaka, by nie podejmować  dalszych czynności nad wnioskiem Zarządu Fundacji  o nadanie imienia skwerowi i usunięcie pomnika. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 14.  Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone przez radnych zapytania i interpelacje.
1/ Rejon Dróg w Słupcy prowadzi wycinkę zarośli w rowach i poboczach dróg powiatowych. Wnioski zgłoszone przez radnych odnośnie wycinki przy drodze Imielno-Łukom-Łomów  a także Oleśnica - Skokum - Kopojno  zostanie do Rejonu Dróg zgłoszony.
2/ Ubytek asfaltu na drodze Zagórów - Ląd zostanie uzupełniony w najbliższych dniach. Droga ta została uszkodzona przez bobry. Burmistrz poinformował, że Wojewoda wydał zarządzenie o odstrzale redukcyjnym bobrów.3/ Pani  Alina Kmieć Sekretarz Gminy poinformowała, że  dzieci do szkoły w Zagórowie dowożone są autobusami liniowymi które zatrzymują się wyłącznie na przystankach PKS. Zatrzymywanie się w innym miejscu to tylko na wyłączną odpowiedzialność kierowcy. Można to zmienić jeśli wykupimy kurs jako szkolny lecz to wiąże się z dodatkowymi kosztami. Można zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu w ten sposób, aby  wyznaczyć dyżury nauczycielom do przeprowadzania dzieci z przystanku do szkoły.
 
Ad. 15. Zapytania i wolne wnioski.
Radny Krzysztof Jankowski - na  ulicy od strony księgarni w kierunku Sklepu Polskiego  parkowane są samochody w wyniku czego  uniemożliwiony jest przejazd  samochodami ciężarowymi czy też uprzywilejowanymi np. strażackimi.  Burmistrz  poinformował, że wspólnie ze Starostą  rozważy ten problem.
Pan Wojciech Grzeszczak poinformował, że będzie chciał przekonać radnych  do utworzenia Zagórowskiego Traktu Niepodległości i poinformował o swojej koncepcji nazw ulic i placów . Przewodnicząca Rady stwierdziła, że  z punktu widzenia uczuć patriotycznych  jest to cenna inicjatywa lecz strona praktyczna pociągnęłaby za sobą  duże utrudnienia i koszty dla mieszkańców .
Radny Powiatu Słupeckiego Zdzisław Rybicki - stwierdził, że jako burmistrz w latach 1990-1994 wrócił do starych nazw ulic mi placów w Zagórowie  i daleki jest od poparcia inicjatywy p.Grzeszczaka.
Skoro Rada nie nadała nazwy skwerowi w następnej kadencji Fundacja wróci do tematu. Skierujemy prace w innym kierunku.
Przewodnicząca Rady wyraziła uznanie i podziękowanie dla Zarządu Fundacji za wyszukanie osób poległych i tablicę pamiątkową.
Pan Mikołaj Ślugajski  wskazał na konieczność uporządkowania terenu od Rzeźni w kierunku Kościołkowa.
 
 
 
 
- 6 -
 
Ad.16. Przewodnicząca Rady poinformowała, że porządek obrad sesji został wyczerpany. Podziękowała wszystkim za udział w obradach i zamknęła XXVI sesję o godz. 1545.
 
 
Protokółowała:                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej
 
K.Rybarczyk                                                      Romualda Matusiak