Kadencja 2002 - 2006

Sesja XXIV

 
 
Protokół Nr XXIV/2005
z sesji Rady Miejskiej Zagórowa odbytej w dniu 16 września 2005r.
w godz. 13.00 - 16. 00  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie.
 
 
 
Na ogólny stan 15 radnych  Rady Miejskie w sesji uczestniczyło 12. Nieobecni byli radni: Romualda Matusiak, Piotr Kubiak i Zygmunt Juszczak.
Lista obecności jest załączona do protokołu - zał. nr 1.
Poza radnymi w sesji uczestniczyli: Burmistrz Wiesław Radniecki, Zastępca Burmistrza Włodzimierz Chmielewski, Skarbnik Anna Sakowska, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych  Bogdan Matczak, radca prawny Wojciech Prałat,
radni Rady Powiatu  słupeckiego Tomasz Frankowski i Bogdan Matczak, nieliczna grupa Sołtysów, Dyrektorzy szkół  podstawowych.
Obradom XXIV sesji przewodniczył  Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Sikorski.
Przewodniczący obrad  otworzył obrady XXIV sesji, powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych  w związku z czym  obrady i podjęte uchwały będą prawomocne.
Na pytanie przewodniczącego, czy radni mają uwagi do porządku obrad sesji, nikt nie zabrał głosu  i wobec tego porządek obrad XXIV sesji był następujący:
 
 1. Otwarcie obrad XXIV sesji i stwierdzenie quorum./
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2005r.
 6. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego - sprawozdanie komisji.
 7. Informacja na temat działalności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy i miasta Zagórów.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
A/ zmiany uchwały budżetowej na 2005r.
B/ nabycia w zasób mienia komunalnego działek w Zagórowie na poszerzenie drogi gminnej przy ul. Zielonej.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 2. Zapytania i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad XXIV sesji.
 
Ad.1.  j.w.
Ad.2.  Z protokołem z poprzedniej sesji zapoznali się radni: Wojciech Rutkowski i  Ryszard Sikorski. Radny Sikorski zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu bez odczytywania ponieważ został napisany zgodnie z przebiegiem obrad. Radni nie zgłosili innych propozycji i przyjęli protokół z XXIII sesji jednogłośnie.
 
Ad.3.  W punkcie interpelacje i wnioski głos zabrali:
 
1/  radny Bogdan Grzonkowski - na ul.Konińskiej układany jest chodnik z kostki brukowej,  
  natomiast przy kapliczce  pozostawione są miejsca gdzie usypany jest potłuczony kamień.
  Wygląda to źle i mieszkańcy zastanawiają się, czy to tak pozostanie, czy będzie tam też
  położona kostka . Radny zwrócił się do Burmistrza  o informację na ten temat.
- 2 -
 
 
2/ radny Przemysław Dropiński  - wskazał na  konieczność podjęcia prac w zakresie
            właściwego utrzymania terenów zielonych w mieście, m.in.:
 
-    placu przy byłej księgarni  /skrzyżowanie ulic Zdrojowej i Kilińskiego/,
-    plac przy rozwidleniu ulic BerdychówSzubianki / znajduje się tam kosz z kwiatami/
-    plac na ul. Berdychów / przy p.Szelągu/
-    plac za przystankiem autobusowym i ul.Kaliska
Radny zwrócił uwagę na niebezpieczne i mało widoczne skrzyżowania ulic  m.in.:
-    przy wyjeździe z ulicy Nowej na ul. Berdychów oraz  skrzyżowanie ulic Berdychów - Pyzderska i Kościelna
Ponadto radny Dropiński zapytał:
-     czy w bieżącym roku będzie czyszczona struga przy ul. Słupeckiej
-     czy wróci na swoje miejsca pompa na ul. Zdrojową, która była zdemontowana przez  
      Zakład GKiUW do odnowienia.     
 
3/ radny Zdzisław Rybicki   - zapytał, czy do końca bieżącego roku  będzie podejmowany temat dotyczący procedury uchwalania budżetu.  Pierwsza uchwała  w sprawie procedury podjęta była w 1994r. a następna obowiązująca do tej pory w 1999r. czyli 6 lat temu. Nie ma jasnej procedury uchwalania budżetu. Burmistrz na posiedzeniach komisji wycofał nowy projekt  uchwały niewiadomo dlaczego. Radny Rybicki poinformował o stanowisku  Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu, która uważa, że  każdy samorząd  winien mieć jasno określone procedury uchwalania budżetu. Weszły w życie nowe ustawy, które  nakazują zmianę procedury uchwalania budżetu. Radny Rybicki  poinformował, że budżet, który rada uchwali na rok 2006 to budżet na rok wyborczy i jeśli będzie opracowany na podstawie aktualnie obowiązującej procedury nie będzie głosował za jego uchwaleniem.
 
4/ radny Andrzej Borowski  - zapytał, do kogo należy  utrzymanie drogi w łąkach
"do Jamnicy". Droga ta jest zakrzaczona i uniemożliwia przejazd rolnikom  do łąk.
 
      Odpowiedzi na poruszone problemy Burmistrz udzieli  w punkcie 9 porządku obrad.
 
Ad. 4.  Burmistrz Gminy Wiesław Radniecki złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Burmistrz poinformował, że dnia 29 sierpnia wspólnie z Przewodniczącą Rady  brał udział w spotkaniu zorganizowanym przez Dyrekcję Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie, na którym omawiane były sprawy dotyczące eksploatacji węgla brunatnego na terenie gmin: Rzgów, Zagórów i Grodziec.
Harmonogram  budowy   odkrywki "Piaski"  tj. opracowań branżowych dotyczących eksploatacji złoża  jest następujący:
 1. Przygotowanie niezbędnych opracowań branżowych dotyczących  sposobu
      zagospodarowania  złoża i związanych z tym uwarunkowań technicznych   - jesień   
      2005r.
2. Wykonanie map dla obszaru odkrywki i terenów przyległych   -  do 31 grudnia 2005r.
    - rejon wykopu   a  do kwietnia 2006r. pozostały obszar okołoodkrywkowy.
 
 
- 3 -
 
 
3.   Przedłożenie dokumentów do uzyskania koncesji  -  do 31 marca 2006r.
4     Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko wraz z modelem hydrologicznym uwzględniającym obszar terenu "Natura 2000"  - do  31 marca 2006r.
5    Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmin : Rzgów, Zagórów, Grodziec  -  od IV 2006r.
 1. Uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin   -  do końca  2006r.
 2. Opracowanie projektów technicznych zwłaszcza do zasilania i odwadniania odkrywki   -  do  końca 2006r.
 3. Uzyskanie pozwoleń na budowę obiektu zasilania i odwadniania na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  - I kwartał 2007r.
 4. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy  - 2007-2008r.
 5. W 2008r.  przygotowanie infrastruktury:/ place, drogi, zaplecze itp./
 6. W 2009r. transport, modernizacja i montaż urządzeń
 7. w 2010 r. pierwsze wydobycie węgla brunatnego .
 
W  gminie Zagórów węgiel eksploatowany będzie na terenie SzetlewaSzetlewka na obszarze  2 km. długości i 900 m szerokości. Według zapewnień Dyrekcji Kopalni, na terenie tych wiosek nie będzie żadnych wysiedleń mieszkańców. Docelowo wyrobisko będzie zalane wodą i  urządzony tam zostanie teren rekreacyjny.
 
Dyskusji nie było. Zarówno sprawozdanie  jak i informację na temat odkrywki węgla brunatnego radni przyjęli do akceptującej wiadomości.
 
Ad. 5.  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r. było analizowane na posiedzeniach komisji rady. Burmistrz w swoim wystąpieniu  dokonał wprowadzenia do dyskusji . Zarówno sprawozdanie jak i wystąpienie burmistrza - zał. nr 3 i 4.
Na temat  sprawozdania z wykonania budżetu wypowiedziała się w formie uchwały Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Opinia RIO jest pozytywna. 
Uchwała -zał. nr 5.
 
W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kulterman.
Poinformował, że  Komisja analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze
Zaopiniowała je pozytywnie i stwierdziła, że nie ma zagrożenia by tegoroczny budżet do końca roku   został  wykonany.  Zobowiązania gminy na koniec pierwszego półrocza br. to kwota  1.725.300,- zł. i w stosunku do  dochodów jest to ok. 11%. Przewodniczący odniósł się również do zaległości podatkowych, które stanowią kwotę 396.546,- zł.
Największą pozycję zaległości stanowi podatek od nieruchomości- 163.603,- zł. Są to zaległości z lat ubiegłych. Komisja wyraża nadzieję, że do końca roku zaległości zmniejszą się,  tym bardziej, że podjęte zostały przez burmistrza działania egzekucyjne.
 
Przewodniczący w imieniu komisji  zwrócił się do rady o przyjęcie sprawozdania.
Dalszej dyskusji nie było. Rada sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze przyjęła do akceptującej wiadomości.
 
 
 
- 4 -
 
Ad.6.  Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa Przemysław Dropiński
poinformował  radnych o wynikach kontroli szkół i przedszkola samorządowego pod kątem przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006.
Informacja - zał. nr  6.
 
Radny Roman Kulterman  ponownie poruszył sprawę ogrodzenia boiska szkolnego w Kopojnie.
Radny Bogdan Grzonkowski zapytał czy w  tym roku będą przymiarki do likwidacji  jakiejś szkoły na terenie naszej gminy.
 
Burmistrz stwierdził, że na przełomie października i listopada br.  będzie mógł na ten temat odpowiedzieć.  Niewiadomo jaka polityka będzie kreowana przez nowy Rząd  po wyborach parlamentarnych, ile będzie środków z  subwencji na oświatę.
 
Radny Zdzisław Rybicki  - stwierdził, że Burmistrz powinien przymierzyć się do likwidacji szkół zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Gminy, którą należy realizować.  Rada oczekuje konkretnej odpowiedzi na następnej sesji.
Burmistrz poinformował, że będzie podjęta obiektywna decyzja w tej sprawie.
Dalszej dyskusji nie było. Sprawozdanie Komisji zostało przyjęte do wiadomości.
 
Ad. 7.  Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych  Bogdan Matczak złożył informację na temat działalności jednostek OSP na terenie  gminy Zagórów. Informacja jest załączona do protokołu - zał. nr 7.
 
Radny Andrzej Borowski  zwrócił uwagę, iż małe jednostki OSP należy doposażyć w węże i prądownice. Poinformował, że niesprawne są hydranty na wsiach, są zardzewiałe i  nie wiadomo kto ma do nich klucze.
Radny Przemysław Dropiński  mówił na temat przeszkoleń medycznych  7 strażaków. Zapytał czy to były jednorazowe szkolenia, czy  nie można było na szerszą skalę ich zorganizować .
Pan Matczak  wyjaśnił, że  kurs kończył się egzaminem państwowym. Po 5 latach uprawnienia tracą ważność i trzeba szkolenie ponowić.
Przewodniczący obrad  Ryszard Sikorski podziękował  Prezesowi Zarządu Gminnego OSP za złożoną informację a za jego pośrednictwem wszystkim strażakom za  ofiarną, społeczną  pracę.
 
Ad. 8 a/.  Skarbnik Gminy Anna Sakowska  przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2005. Pani Skarbnik zgłosiła poprawkę do  przekazanego radnym   projektu uchwały polegającej na dodatkowym wprowadzeniu do budżetu środków na wybory prezydenckie w kwocie 8.324,- zł.  oraz środków z Ministerstwa Kultury na zakup książek do biblioteki  zł. 10.720,-
Dyskusji radni nie podjęli. Uchwała wraz z poprawkami została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr XXIV/134/2005 - zał. nr 8.
 
Ad. 8b/. Burmistrz Gminy Wiesław Radniecki  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działek w Zagórowie dla potrzeb poszerzenia drogi gminnej  przy ul. Zielonej .
 
- 5 -
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny głosował przeciw. Uchwała nr XXIV/135/2005 została przyjęta większością głosów i stanowi zał. nr 9.
 
Ad.9. Burmistrz udzielił odpowiedzi na  zapytania i interpelacje:
     
          - w sprawie terenu przy kapliczce na ul.Konińskiej   - Burmistrz wyjaśnił, że  będzie 
            dokonana wizja lokalna i zostaną podjęte odpowiednie decyzje,
 
      -    plac wokół budynku po    księgarni nie jest własnością gminy tylko Telekomunikacji   
           Polskiej i mimo kilkakrotnych    interwencji  nie podejmują  żadnych działań..  Plac  
           będzie  uporządkowany przez Zakład  Gospodarki Komunalnej. Zostanie tam również 
           ustawiona   pompa wodna, która została zdemontowana do odnowienia.
 
      -    w budżecie na rok 2006 zaproponowana zostanie większa kwota  na uporządkowanie
      placów i skwerów w mieście w tym również uporządkowanie strugi Białki,
 
-    w sprawie utrudnionego ruchu kołowego  w Zagórowie  szczególnie na ul.Okólnej 
Burmistrz nie widzi  obecnie możliwości rozwiązania tego problemu również poprzez sugerowane wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.   Problem rozwiązałoby pobudowanie obwodnicy dla Zagórowa  lecz na to potrzebne są ogromne środki.
Cyt: "Rozglądamy się za środkami unijnymi" - stwierdził Burmistrz, a do radnych zwrócił się o pomoc w podsunięciu propozycji jak ten problem rozwiązać.
Radny Kruczkowski Henryk zaproponował, aby na ul.Okólnej wprowadzić zakaz postoju i zatrzymywania się pojazdów.
 
-    w sprawie procedury uchwalenia budżetu  Burmistrz poinformował, że na wniosek
      Przewodniczącej Rady projekt uchwały w tej sprawie został przygotowany i przesłany 
      radnym oraz  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Oddział Zamiejscowy  
      w Koninie.  Regionalna Izba Obrachunkowa  uznała, iż dotychczasowa uchwała w 
      sprawie procedury uchwalania budżetu podjęta  w 1999r. jest zgodna z  
      obowiązującym prawem i nie ma potrzeby ponownego jej uchwalania. W związku z 
      tym  projekt uchwały został wycofany z porządku sesji.
     
-    Burmistrz poinformował, że droga do "Jamnicy" wymaga uporządkowania i z chwilą pierwszych przymrozków   powycinane zostaną tam zarośla i krzewy,
 
Ad. 10.  Pan Bogdan Matczak - radny Powiatu Słupeckiego poinformował, że zgodnie z zapewnieniem Dyrektora Rejonowego Zarządu Dróg w Słupcy  będą wycięte drzewa przy drodze Oleśnica - Trąbczyn.
 
Radny Rady Powiatu Słupeckiego Tomasz Frankowski  mówił o potrzebie położenia chodnika  na ul. Okólnej .  Byłaby to jakaś rekompensata dla mieszkańców tej ulicy za wszelkie uciążliwości  spowodowane  przez natężony ruch kołowy. Jest to ulica powiatowa i jako radny będzie występował z takim wnioskiem  do Starosty . Radny  zwrócił się  do władz gminy o wsparcie tego zadania.
     
 
 
- 6 -
 
      Burmistrz poinformował, że  za organizację ruchu odpowiada Starosta i zapewnił, że   
      wystąpi z wnioskiem do Starosty o rozważenie tego problemu.
     
      Pan Grzegorz Kazimierski - wskazał na konieczność :
-    doprowadzenia do właściwego stanu  zjazdu  w "Kukowach", nie można wyjechać  
      maszynami   rolniczymi  ,
-    położenia nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Przemysłowej . Droga ta jest w  
      strasznym stanie i łatanie jej nie daje rezultatu.
Ponadto Pan Kazimierski  poinformował, że w niektórych gminach np. Gizałach, Babiaku, Kleczewie,   przy ośrodkach zdrowia zostały uruchomione punkty rehabilitacyjne dla rolników przy współfinansowaniu   Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolników.
Pan Kazimierski  zwrócił się do władz Gminy o zainteresowanie się tym problemem.
 
     Radny Przemysław Dropiński  zapytał Burmistrza :
 
-    kiedy  będzie zakończone urządzanie placu zabaw w Zagórowie, brak jest nadzoru nad tym placem i jest nieoświetlony,
-    co dzieje się z nie zjedzonymi posiłkami  /np. w szkole w Zagórowie,  zupy zostało, a dziecko, które poprosiło o nią nie dostało, bo nie miało wykupionych posiłków/
-    co z akcją "Szklanka mleka" w szkołach na terenie naszej gminy,
-    jak przebiegła kontrola Sanepidu w przedszkolu,
-    czy funkcjonariusze Policji w Zagórowie są do dyspozycji przez całą dobę,
-     czy będzie nowy chodnik na ul. Pyzderskiej.
 
Burmistrz  udzielił następujących wyjaśnień:
 
-     w sprawie dożywiania dzieci    - Burmistrz stwierdził, że nie są mu znane przypadki
       by posiłki w szkołach były marnowane.  Na dożywianie dzieci w szkołach   
       wydatkowana jest kwota ok. 400 tys. zł.  Jest to zadanie własne gminy. Środki na  
       realizację tego zadania pozyskiwane są w ramach różnych programów.  Żadne
      dziecko ze szkoły na terenie naszej gminy nie wychodzi głodne. Ilość posiłków jest
      przygotowywana pod zapotrzebowanie Sytuacja o której mówił radny Dropiński   
      wymaga  konsultacji z Dyrekcją szkoły. Burmistrz apelował, by radni tego typu uwagi 
      zgłaszali w punkcie interpelacje i zapytania radnych. Wówczas miałby możliwość 
      wyjaśnić  je z osobami odpowiedzialnymi za daną sprawę i wyjaśnienie przedstawić   
      pod koniec sesji.   Dyrektorzy szkół nie zgłaszali potrzeby   uruchamiania programu
     "Szklanki Mleka w swoich placówkach szkolnych.       
            Burmistrz zapewnił, że  szczegółowych  informacji dotyczących dożywiania dzieci  
      udzieli na następnej sesji.
 
-    plac zabaw  został urządzony na tyle na ile było stać budżet gminy. O zorganizowanie
takich  placów  zgłaszają się też mieszkańcy  osiedla przy ul. Berdychów, a także  z  
      terenów wiejskich.  Na dalsze doposażenie istniejącego placu zabaw gminy nie 
      stać., chyba, że rada uchwali dodatkowe środki na ten cel.
Istniejące oświetlenie uliczne  jest wystarczające  do oświetlenia placu zabaw i nie ma sensu  instalowania dodatkowych lamp.
 
 
- 7 -
 
 
-    wyjazd z drogi w Kukowach znajduje się w pasie drogi powiatowej i bez zgody
      Starosty nie będzie można nic robić  Burmistrz zwróci się do Starostwa o pozwolenie i   
      w okresie jesienno- zimowym  będą prace  wykonane. Radny Rybicki zwrócił uwagę,  
      że droga powiatowa jest wywyższona i nic nie zrobiono, by wyjazdy wyrównać. Jest  
      to nasza sprawa i my ją musimy załatwić.
 
-    Burmistrz nie udzielił odpowiedzi  dotyczącej wyników kontroli Sanepidu w  
      Przedszkolu  gdyż się z nimi  jeszcze nie zapoznał,
 
-    na Posterunku Policji w Zagórowie zatrudnionych jest 9 Policjantów obsługujących 
      gminę Zagórów i Lądek.
      Nie jest możliwe,  aby zawsze  przez całą dobę na Posterunku był do dyspozycji 
      funkcjonariusz. W sprawach awaryjnych należy dzwonić na Policję do  Słupcy.
      Burmistrz sugerował, aby na następną sesję poprosić Komendanta Posterunku Policji
      w Zagórowie, a także Komendanta Powiatowego, by przedstawili radzie informację na
            temat bezpieczeństwa, co robią aby bezpieczeństwo  ludzi było większe, jakie mają
      możliwości  zabezpieczenia mieszkańcom bezpieczeństwa, a także jakie są
      oczekiwania ze strony  samorządu.
     
       -   na etapie uchwalania budżetu  rada ustali, które  inwestycje  będą prowadzone w 
      pierwszej kolejności.  W ostatnich latach  wykonano ok. 50 km. nawierzchni 
      asfaltowych na drogach w naszej gminie.  Trwają ciągłe starania o pozyskanie  
      dodatkowych środków z różnych źródeł. Robimy tyle na ile nas  stać.  Jest potrzebna  
      nowa nawierzchnia  zarówno na ul. Przemysłowej  jak i chodniki na ul. Pyzderskiej 
      czy Okólnej, ale jest jeszcze wiele innych pilnych zadań do wykonania - stwierdził 
      Burmistrz.
 
Radny Zdzisław Rybicki - powrócił do tematu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu.  W opinii RIO  pracujemy na starej procedurze. Od 6 lat była ona nie zmieniana, stąd  brakuje środków na zadania gospodarcze jakie radni zgłaszali.   W myśl art. 53 ustawy o samorządzie gminnym to rada decyduje jaką  procedurę uchwalania budżetu przyjmiemy.  Potrzebna jest precyzyjna uchwała  w tym temacie i radny zgłosił wniosek o przystąpienie do opracowania  procedury uchwalenia budżetu na rok 2006.
      Burmistrz wyjaśnił, że procedura uchwalania budżetu określa zasady  i sposób
      opracowywania projektu budżetu  oraz  procedowania nad jego uchwaleniem  Taka
      uchwała nie jest podejmowana  corocznie lecz na kilka lat.  Jeśli  taka będzie wola Rady
      Burmistrz nie widzi problemu, aby  podjąć uchwałę o procedurze uchwalenia budżetu. 
Przewodniczący obrad  poddał pod głosowanie wniosek   radnego Rybickiego  w sprawie przystąpienia do opracowania  procedury uchwalania budżetu.
      Radni jednogłośnie przyjęli powyższy wniosek.
 
      Następnie głos zabrał Pan Grzegorz Kazimierski, który stwierdził, że do wystąpienia
      sprowokował go jeden z radnych. Zapewnił, że nie ma ambicji wyborczych, lecz doszedł
      do wniosku, że aby coś  załatwić w gminie  trzeba być  bezczelnym, wulgarnym,
      natrętnym,  chamskim lub radnym.
 
- 8 -
 
      Radny Przemysław Dropiński ponownie mówił na temat placu zabaw w Zagórowie.
      Zapytał, kiedy burmistrz zakończy  urządzanie placu zabaw, wskazał na brak nadzoru nad
      tym placem oraz  utrzymanie zieleni.
      Burmistrz  poinformował, że nie jest zabezpieczony nadzór nad placem zabaw. Zielenią
      opiekuje się Zakład Komunalny. Jeśli rada uchwali środki nie ma przeszkód, aby plac
      zabaw został doposażony w dodatkowe urządzenia.
 
      Radny Rady Powiatu Słupeckiego Bogdan Matczak poinformował, że został uruchomiony
      dodatkowy numer  112  pod który można dzwonić w sprawach alarmowych . Natomiast
      nie zastępuje on  dotychczasowych numerów takich jak:  997,  998,  999.
 
      Na tym porządek sesji został wyczerpany. Przewodniczący obrad Ryszard Sikorski    
      zamknął  XXIV sesję o godz. 16.00
 
 
 
 
 
 
      Protokółowała                                                                    Zastępca Przewodniczącej
                                                                                                          Rady Miejskiej
     Kazimiera Rybarczyk
                                                                                                        Ryszard  Sikorski
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół z sesji odbytej w dniu 29.06.2005.
Protokół z sesji odbytej w dniu 29.06.2005.
Protokół z sesji odbytej w dniu 30.03.2005.
Protokół z sesji odbytej w dniu 23.02.2005.
Protokół z sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2004.
Protokół z sesji odbytej w dniu 09 grudnia 2004.
Protokół z sesji odbytej w dniu 02 grudnia 2004.
Protokół z sesji odbytej w dniu 19 listopada 2004.
Protokół z sesji odbytej w dniu 18 czerwca 2004r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 16 kwietnia 2004r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 20 lutego 2004r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 30 stycznia 2004r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 12 grudnia 2003 r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 28 listopada 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 10 września 2003 r.
Protokół z sesji odbyetj w dniu 27 czerwca 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 28 kwietnia 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 11 kwietnia 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 21 lutego 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 13 grudnia 2002r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 29 listopada 2002r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 15 listopada 2002 r.