Kadencja 2002 - 2006

Sesja XX

Protokół Nr XX/2005
z sesji Rady Miejskiej Zagórowa  odbytej w dniu 23 lutego 2005r.
w godz. 13.00 - 16.30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie.
 
 
 
   Na ogólny stan 15 radnych  w sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny był radny Przemysław Dropiński. Lista obecności jest  załączona do protokołu - zał. nr 1.
W sesji brali udział: Kierownictwo Urzędu, radca prawny, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi,  przedstawiciele rady rodziców ze szkoły podstawowej w Michalinowie,  Prezez ZNP Koło w Zagórowie Elżbieta Pechman.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Romualda Matusiak otworzyła obrady XX sesji, stwierdziła, iż w sesji uczestniczy 14 radnych w związku z czym rada  może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.  Przewodnicząca  na wniosek burmistrza zaproponowała, aby  poszerzyć porządek  obrad sesji  o punkt: " podjęcie uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntów  wspólnoty pastwiskowej w Zagórowie".
Innych propozycji radni nie zgłosili. Wniosek o poszerzenie porządku  o w/w punkt radni przyjęli jednogłośnie. Jednogłośnie przyjęli również cały  porządek sesji  , który był następujący:
 
 1. Otwarcie obrad XX sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i interpelacje radnych.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnej.
 5. Analiza sieci szkół na terenie gminy i podjęcie decyzji dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Michalinowie Oleśnickim.
 6. Ocena realizacji  Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych za 2004r. i uchwalenie programu na rok 2005.
 7. Informacja na temat funkcjonowania systemu zaopatrzenia gminy w wodę, funkcjonowania sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.  Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2005r.
 9. Podjęcie uchwały o zamianie działek we Wrąbczynie Wsi.
 10. Podjęcie uchwały w  sprawie zgody na wydzierżawienie gruntów komunalnych.
 11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 12. Wolne głosy, komunikaty.
 13. Zamknięcie obrad XX sesji.
 
 
Ad.1.  j.w.
Ad.2.  Z protokołem z XIX sesji zapoznali się radni: Bogdan Grzonkowski i Przemysław Dropiński. Radny Grzonkowski stwierdził, że protokół został napisany zgodnie z przebiegiem obrad i zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu bez odczytywania.
Innych propozycji radni nie zgłosili. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3.  Radny Bogdan Grzonkowski  wnioskował o:
-    szybkie położenie nowej nawierzchni na ul. Lidmanowskiego i Kolejowej w  
      Zagórowie,
-    dokończenie budowy chodnika na ul. Konińskiej
-    namalowanie pasów  dla pieszych na ulicach  na oś.Berdychów.
- 2 -
 
Radny Ryszard Dembowski  przekazał pismo od mieszkańców Włodzimirowa  w sprawie naprawy drogi i doprowadzenia nitki wodociągowej. Pismo w załączeniu.
 
Radny Ryszard Sikorski zapytał:
-    co z budynkiem po szkole rolniczej w Zagórowie,
-    o plan rozbudowy kompleksu szkolno-gimnazjalnego w Zagórowie.
 
Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak zwróciła się do Burmistrza o udzielenie wyjaśnień na informacje zawarte w Gazecie Słupeckiej w następujących kwestiach:
-    jakie ubezpieczenia społeczne prowadzi Burmistrz w Urzędzie Gminy,
-    gdzie w budżecie gminy są  środki na działalność kulturalną Gimnazjum,
-    czy Zagórów dostał duże środki z Unii Europejskiej na poprawę estetyki wsi Trąbczyn - ile gmina otrzymała tych środków i jeśli tak to dlaczego nie zgłoszono konieczności wprowadzenia ich do budżetu.
 
Radny Roman Kulterman  postulował, ąby w związku ze zbliżającą się wiosną  wynająć równiarkę i wyrównać drogi dojazdowe do pól.
 
Radny Piotr Kubiak  - wnioskował o przyśpieszenie wodociągowania Adamierza.
 
Odpowiedzi będą udzielone  pod koniec sesji w punkcie 11 porządku obrad.
 
Ad. 4. Burmistrz złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie - zał. nr 2 do protokołu. Burmistrz poinformował w tym punkcie, iż został sprzedany obiekt po Rejonie Dróg w Zagórowie. Nabył go mieszkaniec naszej gminy za
kwotę 130 tys.zł.
Sprawozdanie przyjęto do akceptującej wiadomości.
 
Ad.5.  Burmistrz Gminy Wiesław Radniecki  wygłosił uzasadnienie do zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Michalinowie Oleśnickim. Wystąpienie - zał. nr 3.
Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby  przy debacie na temat likwidacji szkoły umożliwić zabranie  głosu  jednemu przedstawicielowi rodziców,  przedstawicielowi ZNP, sołtysowi.  Radni nie zgłosili sprzeciwu.
W dyskusji w pierwszej kolejności zabrał głos radny Zdzisław Rybicki.  Radny poinformował, że  zapoznał się  z pismem rodziców.  Burmistrz cały czas ma na uwadze  tylko rachunek ekonomiczny. Cyt." Zostanie Wam tylko droga, jest to przykre i bolesne. Użyto szantażu wobec nauczycieli, że otrzymacie pracę - to jest obrzydliwość. Została zerwana więź między rodzicami a nauczycielami.  Z wielką obawą zabieram głos. Trzy szkoły i 3 biblioteki burmistrz zlikwidował, zostały tylko drogi. Nasza komisja głosowała  - 2 przeciw  tj. ja i radny Borowski reszta wstrzymała się od głosowania i to było prawidłowe. Druga komisja kierowała się tylko rachunkiem ekonomicznym.  Radni powinni podjąć decyzję  satysfakcjonującą rodziców, nauczycieli i środowisko Michalinowa."
 
Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak  nawiązała do reform dokonujących się w oświacie podstawowej na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Od 1996r. oświata podstawowa została przekazana  gminom . Nikt wówczas nie zapytał czy gminy są przygotowane do przejęcia oświaty.  Ciągle należy dążyć do kształcenia na wyższym poziomie.  W ciągu
 
- 3 -
 
najbliższych lat  reorganizacja  sieci szkół jest nieuchronna. Radni muszą kierować się tym, że są radnymi gminy a nie tylko jej części.
Przewodnicząca zadeklarowała, że będzie głosowała  za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Michalinowie. 
 
Pani Małgorzata Kopaczewska - przedstawiciela Rady Rodziców odczytała apel do radnych.
Treść apelu - zał. nr 4.
Pani Elżbieta Pechman - Przewodnicząca Zarządu ZNP  . Mówiła, że ekonomia przy podejmowaniu tak ważnych decyzji nie zawsze jest najważniejsza.
Szkoła w małym środowisku jest ważnym ośrodkiem kultury dla dzieci i nie tylko.
Pani Pechman  apelowała do radnych  o rozwagę, by nie żałować  podjętej decyzji za kilka lat. Głos zabrali również sołtysi z Michalinowa p.Julita Maślińska i  Augustynowa p. Teresa Borowska.
 Obydwie  Panie wskazywały na problemy związane z dowozem dzieci do szkoły w Zagórowie. 
Radny Ryszard Sikorski  - skoro burmistrz zadeklarował pozytywne rozwiązanie  wszystkich problemów związanych z bezpiecznym dowozem i właściwym  zabezpieczeniem warunków do nauki dzieci z Michalinowa w szkole w Zagórowie  należy  pozytywnie zaopiniować projekt przedkładanej uchwały w sprawie likwidacji szkoły. 
Radny Roman Kulterman  - radny poinformował, że 8 lat uczęszczał do szkoły w Michaliinowie ale mała liczba dzieci i bardzo duże koszty utrzymania tej placówki mówią same za siebie.  Wszelkie dane i wyliczenia wszyscy radni otrzymali jako załączniki do projektu uchwały. Określone zadania do zrealizowania muszą być wykonane. Na komisji budżetowej każdy głosował według własnego sumienia  za likwidacją tej placówki.
Burmistrz - konsekwencje  podjętych decyzji dotyczyć będą całej gminy.  Tak duże koszty utrzymania oświaty ograniczają realizację  zadań inwestycyjnych. Wątek ekonomiczny w biednej gminie jest najważniejszy.  Dzieci szybko zaakceptują zmianę szkoły.  Burmistrz potwierdził, że będą dwa środki lokomocji z opiekunami do dowozu dzieci  na zajęcia w godzinach dopołudniowych. Dalszej dyskusji nie było. 
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły w Michalinowie Oleśnickim  na 14 radnych obecnych na sesji głosowało 9 radnych, przeciw głosowało 3 radnych,  wstrzymało się od głosu 2 radnych.
Uchwała nr XX/108/2005 została przyjęta większością głosów  - zał. nr 5.
 
Ad.6.  Przewodnicząca Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Barbara Usorowska  złożyła sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za  2004r. oraz przedstawiła program na rok 2005.  Sprawozdanie - zał. nr 6.
Radny Ryszard Sikorski - jako członek komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa poinformował, że komisja na swym posiedzeniu zapoznała się z przedstawionymi przez p.Kierownik  materiałami  i pozytywnie je zaopiniowała.
Radny Ryszard Dembowski  mówił, że w preliminarzu nie planuje się środków na Izbę Wytrzeźwień w Koninie. Pani Kierownik wyjaśniła, że  Gmina może z własnych środków przekazać kwotę na utrzymanie Izby Wytrzeźwień, natomiast nie można  przekazywać żadnych środków  na ten cel z funduszu  alkoholowego.
Radni jednogłośnie przyjęli program  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.
i podjęli jednogłośnie w tej sprawie uchwałę nr XX/109/2005  - zał. nr 7.
 
- 4 -
 
Ad. 7.  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych  Bogdan Matczak
Przestawił  propozycję taryf za wodę i ścieki na okres od 1.04.2005 do 31.03.2006r.
Na podstawie sporządzonej kalkulacji  Kierownik zaproponował, aby cenę pozostawić na poziomie roku 2004, natomiast cenę za 1m3 ścieków ustalić w wysokości 2,72 zł.
Te propozycje były przedstawione na posiedzeniach komisji i uzyskały pozytywną opinię.
Dyskusji nie było. Uchwała zatwierdzająca proponowane stawki  została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr XX/110/2005 stanowi zał. nr 8.
 
 
Ad. 8. Skarbnik Gminy Anna Sakowska  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. Uzasadnienie stanowi załącznik do projektu uchwały
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kulterman  stwierdził, iż proponowane zmiany są tylko formalne i zaproponował o ich przyjęcie. Dyskusji nie było. Uchwała  nr XX/111/2005 w sprawie zmian w budżecie została podjęta jednogłośnie - zał. nr 9.
 
Ad.9. Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zamiany działki gminnej we Wrąbczynie Wsi  ze sąsiadującą działką p. Szypulskiego. Działka p. Szypulskiego położona jest bliżej wysypiska śmieci, które wymaga rekultywacji. Ziemia z tej działki  bez potrzeby jej dowożenia z dalszej odległości  będzie nawożona celem przykrycia  wysypiska.  Zamiana działek dla gminy jest opłacalna  i p.Szypulski wyraża na to zgodę.
Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zamiany działek. Uchwała nr XX/112/2005 stanowi zał. nr  10.
 
Ad. 10.  Burmistrz  wystąpił do rady o wyrażenie zgody na wydzierżawienie wspólnoty pastwiskowej w Zagórowie na okres dłuższy niż 3 lata.  Ogólna pow. to  ok. 130 ha. Odbyło się zebranie z rolnikami  Zagórowa, którzy akceptowali ten zamiar ale sugerowali o wyłączenie do ich dyspozycji , czyli dalszego użytkowania ok. 20 - 30 ha. 
Grunty te wymagają oczyszczenia, ciągłego wykaszania i rolniczego użytkowania. Wydzierżawienie nastąpi w drodze przetargu osobie z terenu gminy.  Będzie z tego tytułu dochód do budżetu gminy.
Radny Ryszard Sikorski zapytał, czy w skład wspólnoty wchodzi również stary stadion sportowy.  Burmistrz poinformował, że nie wchodzi i nadal będzie stanowił mienie komunalne. Dalszej dyskusji nie było.
Za przyjęciem Uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie  gruntów wspólnoty pastwiskowej w Zagórowie  Nr XX/113/2005 głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu..  - zał. nr  11.
 
Ad.11. Burmistrz  Gminy Wiesław Radniecki  ustosunkował się do zgłoszonych zapytań i interpelacji.
Do końca lutego br. będzie wiadomo ile środków będzie można przeznaczyć na inwestycje.
-    będzie składany wniosek o środki unijne  na realizacje ulicy Oleśnica-Mogiłki do samego Zagórowa / do p. Bentkowskiego/. Koszt tej ulicy to kwota ok. 600 tys.zł.
-    Zakład GKiM wykona pasy o których mówił radny B.Grzonkowski,
-    Ponownie zostanie ogłoszony przetarg na budynek po szkole rolniczej już po obniżonej o 50% cenie,
-     
-     
-    5 -
 
-    Na następnej sesji zostanie przedstawiona koncepcja rozbudowy  kompleksu szkolno-gimnazjalnego w Zagórowie. Do następnej sesji będą również  znane możliwości  odnośnie budowy chodników, wodociągów,  i przebudowy dróg,
-    Urząd Gminy nie prowadzi ubezpieczeń społecznych , natomiast mienie komunalne ubezpieczone jest częściowo  w "Warcie" , "UNICE"  i "Hestji".
Za kontynuację ubezpieczeń w tych firmach stosowane są zniżki,
-    Nieprawdziwe są informacje prasowe jakoby w budżecie gminy figurowała pozycja "środki na działalność kulturalną Gimnazjum"
-    Nie otrzymano dotąd żadnych środków unijnych na odnowę wsi Trąbczyn,
-    Kierownictwo rozważa możliwość wynajęcia równiarki do remontu dróg gruntowych,
Z sołtysami  ustalone zostanie , które drogi należy rekultywować w pierwszej kolejności. Radni zgłaszali krytyczne uwagi pod adresem robót rekultywacyjnych.
-    Obecnie brak jest możliwości na zrealizowanie wniosku mieszkańców Włodzimirowa.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  zapoznał z protokołem pokontrolnym komisji z kontroli modernizacji szkoły w Łukomiu. Protokół - zał. nr 12.
 
Ad. 12. Pani Alina Kmieć Sekretarz Gminy poinformowała o prześwietleniach klatki piersiowej mieszkańców, jakie będą przeprowadzane na terenie gminy i miasta Zagórów  przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza. Sołtysi a za ich pośrednictwem mieszkańcy gminy zostali powiadomieni. Odpłatność za prześwietlenie wynosi 10 zł.
Radny powiatowy Tomasz Frankowski  zapytał kto może i z jakim przeznaczeniem dzierżawić grunty wspólnoty pastwiskowej na terenie Zagórowa.
Burmistrz wyjaśnił,  że dzierżawca wyłoniony zostanie w drodze przetargu, ma to być mieszkaniec naszej gminy. Grunty te mogą być tylko użytkowane rolniczo i nie ma obaw by były wykorzystywane na inny cel.
Pan Mieczysław Błażejewski mieszkaniec Zagórowa  - mówił, że szkoda, iż sesja odbywa się na małej sali i wszyscy chętni mieszkańcy nie mogą się na tej sali pomieścić. Ponadto wskazał, że
-    budynek w którym odbywa się sesja winien być oflagowany.,
-    rano wcześniej powinno być gaszone światło uliczne,
-    mówca podziękował władzom gminy za  realizację zadań na rzecz gminy np.: chodniki,  plac zabaw dla dzieci w Zagórowie, budowa dróg, remonty szkół itd.
 
Na tym porządek obrad został wyczerpany. Przewodnicząca  Rady podziękowała wszystkim za udział w sesji i zamknęła obrady XX sesji o godz. 16.30  .-
 
 
 
 
 
 
Protokółowała                                                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej
 
K.Rybarczyk                                                                                 Romualda Matusiak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół z sesji odbytej w dniu 29.06.2005.
Protokół z sesji odbytej w dniu 29.06.2005.
Protokół z sesji odbytej w dniu 30.03.2005.
Protokół z sesji odbytej w dniu 23.02.2005.
Protokół z sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2004.
Protokół z sesji odbytej w dniu 09 grudnia 2004.
Protokół z sesji odbytej w dniu 02 grudnia 2004.
Protokół z sesji odbytej w dniu 19 listopada 2004.
Protokół z sesji odbytej w dniu 18 czerwca 2004r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 16 kwietnia 2004r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 20 lutego 2004r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 30 stycznia 2004r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 12 grudnia 2003 r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 28 listopada 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 10 września 2003 r.
Protokół z sesji odbyetj w dniu 27 czerwca 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 28 kwietnia 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 11 kwietnia 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 21 lutego 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 13 grudnia 2002r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 29 listopada 2002r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 15 listopada 2002 r.