Kadencja 2002 - 2006

Sesja XVI

Protokół nr XVI/2004
z sesji Rady Miejskiej Zagórowa odbytej
w dniu 19 listopada 2004r. w godz. 13.00 - 17.00
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie.
 
 
 
Na ogólny stan 15 radnych Rady Miejskiej w sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni byli radni: Ryszard Sikorski i Przemysław Dropiński.  Lista obecności jest załączona do protokołu - zał, nr 1.
W sesji uczestniczyli ponadto  Kierownictwo Urzędu, Sołtysi, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, radca prawny.
 
Przewodnicząca Rady otworzyła obrady, powitała wszystkich przybyłych  i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał.
 
Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak na wniosek Burmistrza  zaproponowała poszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwał dotyczących  sprzedaży budynku po szkole rolniczej w Zagórowie przy ul. Kościelnej ,  części budynku w Łukomiu po bibliotece, oraz pomieszczeń   w budynku po  bibliotece w Kopojnie.
Radny Rybicki Zdzisław  zgłosił wniosek przeciwny  co do sprzedaży budynku w Kopojnie, Łukomiu  i po Szkole Rolniczej w Zagórowie. Nie było projektu uchwały o sprzedaży pomieszczeń po bibliotece w Kopojnie. Burmistrz Radnicki wyjaśnił, że sprawy te zastępca burmistrza przedstawił na posiedzeniach komisji. Obiekty te  ulegną dalszej dewastacji w okresie zimy.  Przewodnicząca Rady sugerowała aby  włączyć  te tematy do porządku obrad sesji a ewentualną dyskusję  co do zasadności sprzedaży  prowadzić przy omawianiu  tych punktów.
W wyniku głosowania  za wnioskiem radnego Rybickiego głosował 1 radny, przeciw 9 radnych, wstrzymał się 1 radny. Wniosek radnego nie przeszedł i tym samym porządek obrad został poszerzony o dodatkowe punkty które przedstawiła wyżej Przewodnicząca Rady.
 
Po uwzględnieniu  zmian porządek obrad XVI sesji był następujący:
 
 1. Otwarcie obrad XVI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena działalności kulturalnej oraz stanu bazy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie.
 7. Informacja Komendanta Policji  na temat stanu zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy.
 8. Informacja Burmistrza na temat współpracy samorządu gminnego ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
A/ zmian w budżecie na 2004r.
 
- 2 -
 
B/ herbu, flagi i pieczęci miasta Zagórów oraz zasad ich używania,
 
            C/ ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w 
                 tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu  
                w złotych dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie  
                gminy i miasta
 
D/ ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania  - dla pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 
E/  ustalenia najniższego wynagrodzenia  w pierwszej kategorii zaszeregowania - dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych,
 
F/ ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania - dla pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
 
G/ uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie,
 
H/ szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
 
I/ zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych,
 
J/ szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od zwrotu wydatków za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
 
            K/ sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego  zabudowanej nieruchomości w 
            Zagórowie przy ul. Kościelnej stanowiącej własność gminy,
 
            L/ sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z 
            ułamkową częścią gruntu  położonego w Łukomiu.
 
 1. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych na 2003r.
 2. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad XVI sesji.
 
 
Ad.1.    j.w.
Ad. 2.   j.w.
Ad.3.  Z protokołem z XV sesji zapoznali się radni  Gabriel Kubiak i Ryszard Sikorski .Radny Kubiak Gabriel  zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez odczytywania ponieważ został napisany zgodnie z przebiegiem obrad.
Za przyjęciem  wniosku głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Protokoł z poprzedniej sesji został przyjęty.
 
 
- 3 -
 
Ad.4. Radny Marian Łyskawiński  zgłosił wniosek o usunięcie starych  drzew przy drodze powiatowej w Oleśnicy począwszy  od stacji paliw.
 
Ad.5. Burmistrz złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie - zał. nr 2.  Radny Zdzisław Rybicki zapytał czy złamanie aktu na przekazanie obiektu po szkole rolniczej TBS-om  jest zgodne z prawem. Gdyby w 1999r. wprowadzono lokatorów nie doszłoby do dewastacji tego budynku .  Przed przystąpieniem do TBS Komisja rewizyjna winna sprawdzić w Sądzie Rejestrowym  kapitał założycielski tej spółki i wszystko byłoby o niej wiadomo.
 Rada podjęła uchwałę o przekazaniu wymienionego obiektu Towarzystwu Budownictwa Społecznego na adaptację  go na mieszkania    i uchwała ta została zrealizowana poprzez zawarcie  aktu notarialnego, a  nikt z radnych nie pytał  o zmianę decyzji przed złamaniem aktu i ponownym  odzyskaniu budynku aktem notarialnym.
Radca prawny odpowiedział, że prawo nie zostało naruszone.
Dalszej dyskusji nie było. Sprawozdanie przyjęto do wiadomości.
 
Ad.6. Dyrektor MG Ośrodka Kultury Stanisław Przydryga  złożył informację na temat działalności GOK/-u. Informacja - zał. nr 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Łyskawiński  przedstawił sprawozdanie z odbytej kontroli GOK-u przez Komisje Rewizyjną. Protokół pokontrolny - zał. nr 4.
Radny Bogdan Grzonkowski podziękował dyrektorowi za współpracę, stwierdzając, że GOK spełnia właściwą rolę w środowisku młodzieży.. Radny Rybicki Zdzisław zapytał - jak się kształtuje procentowo budżet na kulturę w poszczególnych kadencjach. Radny złożył podziękowanie dyrektorowi za współpracę z organizacjami pozarządowymi i rolnikami.
W sprawie środków na kulturę w poszczególnych kadencjach  burmistrz udzieli informacji na następnej sesji.
Informacja Dyrektora z działalności  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury została przyjęta do wiadomości.
 
Ad.7.  Komendant Policji Janusz Ciszewski złożył informację na temat  stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Zagórów.  Informacja - zał. nr 5.
Radny Bogdan Grzonkowski zapytał, czy  zostali ujęci sprawcy malujący na  ścianach budynków.
Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak  poruszyła sprawę narkotyków, zapytała czy osoby ujawnione poniosły karę.
Burmistrz poinformował, że współpraca z policją w zakresie zadań gminy  układa się właściwie i oceniana jest pozytywnie.
Radny Zdzisław Rybicki - zabrał głos w sprawie podpalania stodół. Może należałoby zastanowić się nad istnieniem starych stodół.
Komendant Policji udzielił wyjaśnień na poruszone problemy  mówiąc, iż Dyrektor Szkoły nie zgłosił konieczności ścigania  i zgodnie z prawem sam sprawę rozwiązał. Stwierdził równie, iż nie należy łączyć malowania Kościoła  i Kaplicy. Są prowadzone działania operacyjne, których nie może ujawnić.
Informacja Komendanta została przyjęta do akceptującej wiadomości.
 
Ad.8. Burmistrz Gminy Wiesław Radniecki  przedstawił informację na temat współpracy samorządu gminnego ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców. Informacja - zał. nr 6.
- 4 -
 
Radny Zdzisław Rybicki  złożył  Burmistrzowi podziękowanie za pomoc  w organizowaniu
Związku Hodowców Owiec. Podziękowanie złożył także p.Sekretarz i p. Parałatowi -radcy prawnemu.
Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.
Salę obrad opuściła radna Joanna Kicińska.  Na sali obecnych było 12 radnych.
 
Ad. 9a/  Skarbnik Gminy Anna Sakowska przedstawiła  uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Projekt uchwały był omówiony na posiedzeniach komisji, które zaopiniowały go pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów radny Roman Kulterman  w swej wypowiedzi potwierdził zasadność dokonania zmian .
Dalszej dyskusji nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVI/84/2004 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004r.   stanowi  załącznik nr  7 do protokołu.
 
Ad.9b/.  Pani Sekretarz Alina Kmieć  przedstawiła  uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie herbu, flagi, pieczęci gminy i miasta Zagórów oraz zasad ich używania. Uzasadnienie - zał. nr  8.
Przewodnicząca Rady poinformowała o  zajętych stanowiskach w sprawie herbu i flagi oraz pieczęci  przez Komisje Rady. Komisja Polityki Społecznej i Rolnictwa nie zajęła stanowiska w tej sprawie gdyż wszyscy członkowie komisji wstrzymali się od głosu, natomiast komisja Budżetu i Finansów większością głosów pozytywnie zaopiniowała przedłożone wzory  flagi, herbu oraz pieczęci.
Radni dyskusji nie podjęli. Za podjęciem uchwały w sprawie  herbu, flagi oraz pieczęci głosowało 10 radnych, 1 radny był przeciwny i 1 wstrzymał się od głosu. Uchwała nr XVI/85/2004 została podjęta większością głosów - zał. nr 9.
 
Ad.9c,d,e,f/. Skarbnik Gminy Anna Sakowska  uzasadniła konieczność podjęcia uchwał wynikających ze zmiany przepisów ustawowych a dotyczących  ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych:
C/ w placówkach oświatowych na terenie gminy i miasta Zagórów,
D/ w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
E/ w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych ,
F/ w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół.
Przewodnicząca Rady  poinformowała, że było to omawiane na posiedzeniach Komisji. Uwag i pytań radni nie zgłosili. Przystąpiono do głosowania. Wszystkie uchwały radni przyjęli jednogłośnie.
Ad. C/ Uchwała nr XVI/ 86/2004 - zał. nr  10.
Ad..D/ Uchwała nr XVI/87/2004  - zał. nr  11.
Ad. E/ Uchwała nr XVI/88/2004  - zał. nr  12.
Ad. F/ Uchwała nr XVI/89/2004  - zał. nr  13.
 
 
Ad. 9/. Kierownik MG Ośrodka Pomocy Społecznej p.Maria Banaszak przedstawiła uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie:
g/ Statutu MG Ośrodka Pomocy Społecznej.
h/ Szczegółowych  warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,
- 5 -
 
i/  Zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań  
    własnych ,
j/  Szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za posiłki dla uczniów szkół
    podstawowych i gimnazjów oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od
    zwrotu wydatków za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że te projekty uzyskały pozytywną opinie komisji rady.
Dyskusji nie było.   Wszystkie uchwały głosowane były oddzielnie i  każda z nich została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała  g/  -  nr XVI/90/2004    - zał. nr 14
Uchwała  h/  -  nr XVI/91/2004    - zał. nr 15
Uchwała   i/  -  nr XVI/92/2004    - zał. nr 16
Uchwała   j/  -  nr XVI/93/2004    - zał. nr 17.
 
Ad. 9k/. Burmistrz uzasadniał  koncepcję sprzedaży budynku po szkole rolniczej w Zagórowie. Budynek ulega dewastacji.  Jakikolwiek remont pochłonąłby bardzo dużo środków, których gmina nie posiada.  Stan budynku  stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.
Radny Zdzisław Rybicki  wyraził stanowisko, że jest przeciwny sprzedaży obiektu, należy obiekt zagospodarować nie sprzedawać. Apelował o podjęcie właściwej decyzji.
Radny Roman Kulterman- nie jest za sprzedażą obiektu. Istnieje możliwość wejścia w kontakt ze Samorządowym   Towarzystwem Budownictwa  przy Prezydencie m.Konina  i powrócić do koncepcji zaadoptowania na pomieszczenia mieszkalne.
Radny Ryszard Dembowski  powiedział, że należy budynek zabezpieczyć przed dalszym zniszczeniem.
Radny Zdzisław Rybicki- mówił, iż była propozycja zagospodarowania obiektu na regionalną bibliotekę rolniczą, radny zadeklarował swoją pomoc w kontaktach z zainteresowanymi.
 
Przewodnicząca Rady  zaproponowała aby odstąpić od podejmowania uchwały w sprawie sprzedaży budynku po szkole rolniczej , przeanalizować nowe koncepcje  jego zagospodarowania .  Sugestię p.Przewodniczącej poparli inni radni.
Za odstąpieniem od głosowania nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży budynku po szkole rolniczej głosowało  11 radnych, 1 radny był przeciwny.
 
Burmistrz Gminy Wiesław Radniecki  zgłosił wniosek o wycofanie    projektu uchwały
w sprawie sprzedaży pomieszczeń po bibliotece w Łukomiu. 
Radni jednogłośnie  wniosek przyjęli.
Przewodnicząca Rady  poddała pod rozważenie radnym myśl o powołaniu komisji-zespołu spośród radnych ,którzy wyjechaliby w teren i zapoznali ze stanem obiektów, które burmistrz  planuje sprzedać względnie inaczej zagospodarować.
 
Ad. 10. Przewodnicząca Rady przedstawiła informację na temat  złożonych oświadczeń majątkowych za 2003r.  Przytoczyła treść pisma Urzędu Skarbowego, który dokonał analizy złożonych oświadczeń. Pismo Urzędu Skarbowego - zał. nr  18.
 
Ad.11.  Burmistrz  zapewnił radnego Mariana Łyskawińskiego, że wystąpi do Starosty Słupeckiego o wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu.
 
- 6 -
 
 
Ad.12. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych i jednocześnie radny powiatowy poinformował, iż do Starosty wpłynęło ok. 500 wniosków o stypendia.   Starostwo drzewa w Oleśnicy zakwalifikowano do wyrębu i  nie ma potrzeby  występowania z dodatkowym wnioskiem. Ponadto  zakupiło maszynę do rozdrabniania gałęzi . Radny zgłosił wniosek, aby zainteresować się starymi, walącymi  budynkami  i podjąć działania  o ich zlikwidowanie.
 
Na tym porządek obrad wyczerpano. Przewodnicząca zamknęła obrady o godz. 16.30
 
 
 
 
Protokółowała                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Rydzewska
                                                                                                  Romualda Matusiak
 
Protokół opracowała na podstawie
notatek i kasety magnetofonowej
 
Kazimiera Rybarczyk
Protokół z sesji odbytej w dniu 29.06.2005.
Protokół z sesji odbytej w dniu 29.06.2005.
Protokół z sesji odbytej w dniu 30.03.2005.
Protokół z sesji odbytej w dniu 23.02.2005.
Protokół z sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2004.
Protokół z sesji odbytej w dniu 09 grudnia 2004.
Protokół z sesji odbytej w dniu 02 grudnia 2004.
Protokół z sesji odbytej w dniu 19 listopada 2004.
Protokół z sesji odbytej w dniu 18 czerwca 2004r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 16 kwietnia 2004r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 20 lutego 2004r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 30 stycznia 2004r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 12 grudnia 2003 r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 28 listopada 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 10 września 2003 r.
Protokół z sesji odbyetj w dniu 27 czerwca 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 28 kwietnia 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 11 kwietnia 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 21 lutego 2003r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 13 grudnia 2002r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 29 listopada 2002r.
Protokół z sesji odbytej w dniu 15 listopada 2002 r.